Vnitrostátní obecné soudy

Litva

Tato stránka obsahuje informace o litevských obecných soudech.

Obsah zajišťuje
Litva

Obecné soudy – úvod

V Litvě existuje 56 soudů s obecnou pravomocí:

  • Nejvyšší soud Litvy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Odvolací soud Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 krajských soudů (apygardos teismai)
  • 49 okresních soudů (apylinkės teismai)

Nejvyšší soud Litvy

Nejvyšší soud Litvy je jediným kasačním soudem (nejvyššího stupně) pro přezkum platných rozsudků, rozhodnutí, nálezů a příkazů soudů s obecnou pravomocí.

Nejvyšší soud vypracoval jednotné soudní postupy pro výklad a používání zákonů a jiných právních aktů.

Více informací lze najít na internetové stránce Nejvyššího soudu.

Odvolací soud Litvy

Odvolací soud projednává opravné prostředky proti rozhodnutím krajských soudů (jako soudů prvního stupně). Projednává rovněž žádosti o uznání rozhodnutí zahraničních nebo mezinárodních soudů a zahraničních nebo mezinárodních rozhodčích nálezů a jejich výkon v Litevské republice. Vykonává další funkce svěřené do jeho pravomoci zákonem.

Předseda odvolacího soudu organizuje a kontroluje správní činnost okresních soudů a jejich soudců v souladu s postupem stanoveným zákonem.

Více informací lze najít na internetové stránce odvolacího soudu.

Krajské soudy

Krajský soud je soudem prvního stupně pro trestní a občanskoprávní věci spadající do jeho pravomoci ze zákona. Projednává také opravné prostředky proti rozsudkům, rozhodnutím, nálezům a příkazům okresních soudů.

Předseda krajského soudu organizuje a kontroluje správní činnost okresních soudů a jejich soudců v rámci své soudní pravomoci v souladu s postupem stanoveným zákonem.

Okresní soudy

Okresní soud je soudem prvního stupně pro tyto druhy věcí:

  • trestní věci
  • občanskoprávní věci
  • věci týkající se správních přestupků (spadající do jeho pravomoci ze zákona)
  • věci spadající do pravomoci soudců zabývajících se hypotékami
  • věci týkající se výkonu rozhodnutí a rozsudků

Soudci okresního soudu se rovněž zabývají přípravným řízením, výkonem rozsudku a vykonávají další funkce přidělené okresnímu soudu ze zákona.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.