Vnitrostátní obecné soudy

Lucembursko

V tomto oddíle najdete přehled o obecných soudech v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Obecné soudy – úvod

Ústava ukládá soudům výkon soudní moci a aplikaci podzákonných vyhlášek a místně samosprávných předpisů, pokud jsou v souladu se zákony.

Obecné soudy

Nejvyšší soud

Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší soudní dvůr (Cour supérieure de Justice), který zahrnuje kasační soud (Cour de Cassation) a odvolací soud (Cour d’Appel), jakož i nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général).

Kasační soud je především příslušný k projednávání věcí, jejichž předmětem je zrušení nebo odložení rozhodnutí, která byla vydaná různými senáty odvolacího soudu, a rozsudků soudů poslední instance. Právní zastoupení je povinné.

Odvolací soud projednává občanskoprávní, obchodní a trestní věci a věci, o nichž rozhodují pracovní soudy ve dvou soudních obvodech země. Právní zastoupení je povinné, s výjimkou trestních věcí a návrhů na předběžná opatření (référés). Trestní senát odvolacího soudu projednává odvolání proti rozsudkům trestního senátu obvodního soudu (Tribunal d'Arrondissement).

Obvodní soudy

Země je rozdělena na dva soudní obvody (arrondissements judiciaires), v každém z nich se nachází obvodní soud: jeden v Lucemburku a jeden v Diekirchu.

Oba obvodní soudy jsou rozděleny; při každém obvodním soudu působí státní zastupitelství, které se skládá ze státního zástupce (Procureur d'Etat) a zástupců státního zástupce (substituts). Vyšetřující soudci (juges d'instruction), kteří působí na každém z obvodních soudů, jsou pověřeni vedením přípravného řízení ohledně vyšetřování závažnějších kategorií trestných činů (affaires criminelles a affaires correctionnelles).

V občanskoprávních a obchodních věcech má zbytkovou příslušnost obvodní soud: rozhoduje ve všech věcech, k nimž nebyla z důvodu povahy žalobního nároku nebo jeho výše výslovně udělena příslušnost jiného soudu.

Má příslušnost ratione valoris pro žaloby s hodnotou předmětu řízení vyšší než 15 000 EUR.

Má výlučnou příslušnost pro věci, k nimž ho z důvodu jejich povahy výslovně zmocňuje zákon. Je výlučně pověřen rozhodováním o žádostech o výkon rozsudků zahraničních soudů a právních listin ověřených zahraničními veřejnými úředními osobami. Obvodní soudy také vykonávají nesporné soudnictví, např. v oblasti osvojení, poručenství, stanovení plnoletosti apod.

Obvodní soud rozhoduje o odvoláních proti rozsudkům vyneseným v prvním stupni smírčími soudy, které mají sídlo v soudním obvodu daného soudu.

Řízení před obvodním soudem obvykle předchází doručení soudní obsílky (assignation), kterou protistraně doručí soudní vykonavatel.

Předsedové obvodních soudů nebo soudci, kteří je zastupují, mají pravomoc rozhodovat o předběžných opatřeních, na jejímž základě mohou v naléhavých případech vydat předběžné rozhodnutí ve věcech občanskoprávních a obchodních.

Obvodní soudy vykonávají trestní pravomoc prostřednictvím svých trestních senátů (chambre criminelle ou correctionnelle). Rozhodují o všech trestných činech v kategorii přečinů (délits) a o nejzávažnější kategorii trestných činů (crimes), kdy je případ předložen obvodnímu soudu poradním senátem (Chambre du Conseil) nebo poradním senátem odvolacího soudu. Obžalovaní se musí dostavit osobně, s výjimkou případů, kdy je delikt trestán pouze peněžitým trestem; v takovém případě se mohou dát zastupovat advokátem.

U obvodního soudu je v zásadě povinné právní zastoupení, výjimky jsou uvedeny v zákoně a týkají se například obchodních věcí nebo řízení o předběžných opatřeních, kde nemusí být účastníci zastoupeni.

Smírčí soudy

Existují tři smírčí soudy (justices de paix): jeden v Lucemburku, jeden v Esch-sur-Alzette (který se nachází v lucemburském soudním obvodě) a jeden v Diekirchu (soudní obvod Diekirch).

V občanskoprávních a obchodních věcech projednávají smírčí soudy všechny věci, ve kterých stanoví jejich příslušnost nový občanský soudní řád nebo jiná právní ustanovení. Rozhodují v poslední instanci až do částky 2 000 EUR a v případě, kdy lze rozhodnutí napadnout opravným prostředkem až do výše 15 000 EUR.

Projednávají určité věci, jako je obstavení mzdy, starobního a jiného důchodu, jakož i rozdělování obstavených částek, a to bez ohledu na výši pohledávky.

Žaloba se zpravidla podává u smírčího soudu na základě předvolání (citation), které doručuje soudní exekutor. V některých případech se zahajuje podáním žaloby v kanceláři soudního úředníka (greffe). Před smírčí soud se účastníci dostavují osobně nebo v zastoupení. Zastupovat je může advokát, nebo manžel/manželka, pokrevní příbuzní nebo příbuzní spříznění sňatkem v přímé linii nebo pokrevní příbuzní nebo příbuzní spříznění sňatkem v pobočné linii až do třetího stupně, jakož i osoby ve výlučném služebním postavení ve vztahu k některému z účastníků či osoby zaměstnané v podniku některého z účastníků.

V trestním řízení se smírčí soudy nazývají také policejní soudy. V této funkci jim přísluší rozhodovat o přestupcích (contraventions nebo infractions), za které zákon ukládá trest pokuty ve výši od 25 EUR do 250 EUR, jakož i o deliktech (délits), které poradní senát (Chambre du Conseil) postupuje policejnímu soudu.

Kromě toho rozhodují v zákonem stanovených případech o přestupcích, za které se ukládají vyšší tresty než tresty, které jsou obvykle v jurisdikci policejního soudu. Proti rozsudkům policejních soudů je vždy možné podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání je 40 dní ode dne vynesení rozsudku, nebo – pokud byl rozsudek vydán v nepřítomnosti – od jeho osobního doručení nebo doručení do místa bydliště. O odvolání rozhoduje obvodní soud (Tribunal d'Arrondissement).

Smírčí soudy jsou příslušné k řešení pracovních sporů a mají pravomoc rozhodovat o sporech týkajících se pracovních smluv a smluv o učňovské přípravě. V těchto případech se podávají odvolání k Nejvyššímu soudu.

Právní databáze

Je přístup k této databázi bezplatný?

Ano, přístup do této databáze je bezplatný.

Stručný popis obsahu

Viz internetové stránky obecných soudů.

Viz internetové stránky správních soudů.

Související internetové odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 05/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.