Vnitrostátní obecné soudy

Malta

Tento oddíl přináší informace o organizaci obecných soudů na Maltě.

Obsah zajišťuje
Malta

Obecné soudy – úvod

Informace o civilních a trestních soudech na Maltě naleznete v níže uvedené tabulce.

Občanskoprávní soudnictví

Odvolací soud

Druhý stupeň

Odvolací

Odvolací soud projednává opravné prostředky proti rozsudkům občanskoprávních soudů vydaných v jejich vyšší i nižší příslušnosti. i) Tento soud projednává opravné prostředky proti rozsudkům prvního dvora občanskoprávního soudu a úseku pro věci rodinného práva občanskoprávního soudu. ii) Tento soud projednává rovněž opravné prostředky proti občanskoprávním rozsudkům smírčího soudu, rozsudkům tribunálu pro drobné nároky a správních tribunálů.

i) Soud je tvořen třemi soudci.


ii) Soud je tvořen samosoudcem.

Občanskoprávní soud: První dvůr občanskoprávního soudu


Občanskoprávní soud (úsek dobrovolné soudní příslušnosti)

Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva)

První stupeň

První dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court) projednává všechny občanskoprávní a/nebo obchodní věci, které přesahují věcnou příslušnost smírčího soudu. Ve své ústavní příslušnosti projednává rovněž věci související s porušením lidských práv a základních svobod, jejichž ochrana je zakotvena v Ústavě a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Úsek dobrovolné soudní příslušnosti (Voluntary Jurisdiction Section) občanskoprávního soudu je soudem dobrovolné soudní příslušnosti pro rozhodování o zbavení nebo omezení svéprávnosti u osob postižených duševní poruchou, jmenování zákonných zástupců pro tyto osoby, zahajování dědických řízení a potvrzování vykonavatelů závěti. Je taktéž místem pro uložení tajných závětí.

Tento soud (Family Section) projednává všechny rodinné věci, jako např. zneplatnění manželství, odluku, rozvod, výživné a svěření dětí do péče.

Soudu předsedá soudce. 
Soudu předsedá soudce.
Soudu předsedá soudce.

Smírčí soud (Court of Magistrates)

První stupeň

V občanskoprávních věcech mají smírčí soudy pouze nižší příslušnost prvního stupně, v zásadě omezenou na nároky nepřevyšující 15 000 EUR.

Soudu předsedá smírčí soudce (magistrate).

Smírčí soud pro Gozo (Court of Magistrates for Gozo)

První stupeň

V občanskoprávních věcech má tento soud dvojí příslušnost: nižší, která je srovnatelná s příslušností stejného soudu na Maltě, a vyšší, která je stejná, jako má první dvůr občanskoprávního soudu, vyjma jeho ústavní příslušnosti, a jako má občanskoprávní soud (úsek dobrovolné soudní příslušnosti) na Maltě.

Soudu předsedá smírčí soudce (magistrate).

Tribunál pro drobné nároky (Small Claims Tribunal)

První stupeň

Tribunál ve zkráceném řízení projednává podle práva a zásad spravedlnosti drobné nároky nepřevyšující 5 000 EUR.

Soudu předsedá rozhodce (adjudicator).

Trestní soudy

Trestní odvolací soud

Druhý stupeň

Tento soud v rámci své vyšší příslušnosti projednává opravné prostředky podané osobami, které byly odsouzeny trestním soudem. Tento soud v rámci své nižší příslušnosti projednává opravné prostředky proti trestním rozsudkům smírčího soudu jednajícího jako trestní soud.

Soud je tvořen třemi soudci. Soud je tvořen samosoudcem.

Trestní soud

První stupeň

Jde o trestní soud, který projednává trestní věci přesahující působnost smírčího soudu.

Předsedá mu soudce zasedající s devítičlennou porotou.

Smírčí soud (Court of Magistrates)

První stupeň

V trestních věcech má tento soud dvojí příslušnost: jako trestní soud pro rozhodování o trestných činech spadajících do jeho příslušnosti a jako vyšetřující soud v případě trestných činů, o kterých rozhoduje trestní soud. i) Trestní soud – rozhoduje ve věci všech trestných činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody nejvýše šest měsíců. ii) Vyšetřující soud – provádí přípravná řízení ve věci závažných trestných činů a následně věc předává státnímu zástupci. Pokud obviněný nevznáší námitky, může státní zástupce předat věci, za které lze uložit až deset let odnětí svobody, zpět smírčímu soudu, aby je projednal a vynesl rozsudek.

Soudu předsedá smírčí soudce.

Smírčí soud pro Gozo (Court of Magistrates for Gozo)

První stupeň

V trestních věcech má smírčí soud pro Gozo stejnou příslušnost jako smírčí soud, pokud jedná jako trestní soud a jako vyšetřující soud.

Soudu předsedá smírčí soudce.

Soud pro mladistvé (Juvenile Court)

První stupeň

Tento soud pro věci nezletilých rozhoduje o trestním stíhání nezletilých mladších šestnácti let a v dalších řízeních, která se jich týkají. Soud může rovněž nařídit ústavní péči.

Předsedá mu smírčí soudce a dva členové.

Právní databáze

Na maltských stránkách „Organizace soudnictví v členských státech – Malta“ naleznete podrobné informace a odkazy na příslušné databáze.

Související internetové odkazy

Ministerstvo spravedlnosti, kultury a samosprávy

Soudní služby

Soudní služby – Sentenzi Online

Soudní služby – soudní řízení

Soudní služby – přehled soudních řízení

Soudní služby – statistika

Soudní služby – soudní dražby

Soudní služby – občanskoprávní formuláře (v maltštině)

Soudní znalci

Právní služby (sbírka zákonů Malty)

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.