Vnitrostátní obecné soudy

Nizozemsko

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci obecných soudů v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Okresní soudy

V Nizozemsku existuje jedenáct okresních soudů (rechtbank).

Každý z nich je rozdělen do několika senátů:

  • pro civilní právo (spory mezi občany a/nebo organizacemi)
  • pro správní právo (spory mezi občanem nebo organizací a státní správou)
  • pro trestní právo (trestné činy)

Kromě nich má každý okresní soud tzv. místní či kantonální úsek (sector kanton), jehož kantonální soudce (kantonrechter) řeší mimo jiné přestupky a civilní věci, v nichž se jedná o nejvýše 25 000 eur.

Opravné prostředky

Účastník řízení, který s rozhodnutím okresního soudu nesouhlasí, se proti němu může odvolat. Trestní a občanské věci projednává jeden ze čtyř odvolacích soudů (gerechtshof). Ve správních věcech může podle předmětu odvolání opravný prostředek projednat:

  • odvolací soud (gerechtshof)
  • Ústřední odvolací soud (Centrale Raad van Beroep)
  • Odvolací soud pro věci obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Státní rada (Raad van State), oddělení pro správní spory (Afdeling bestuursrechtspraak)

Nejvyšší soud (Hoge Raad)

Nejvyšší soud je v Nizozemsku nejvyšším soudem ve věcech občanského, trestního a daňového práva. Nejvyšší soud může zvrátit rozhodnutí, zejména rozhodnutí odvolacích soudů (proti jejichž rozhodnutím lze podat Nejvyššímu soudu kasační opravný prostředek – cassatie). Nejvyšší soud odpovídá rovněž za zajištění právní jednotnosti a rozvoj nizozemského práva.

Více informací o organizaci soudního systému naleznete na internetových stránkách nizozemského soudnictví.

Právní databáze

Soudy zveřejňují velkou část svých výroků. Tyto výroky jsou veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím databáze na internetových stránkách rechtspraak.nl.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Nizozemské soudnictví a Nejvyšší soud Nizozemska

Informace o nizozemském soudnictví (anglicky)

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.