Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní obecné soudy

Nizozemsko

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci obecných soudů v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Okresní soudy

Většina soudních řízení začíná u okresního soudu (rechtbank). V Nizozemsku existuje jedenáct okresních soudů.

Každý soud tvoří několik senátů:

  • pro občanské právo (spory mezi občany)
  • pro správní právo (spory mezi občanem a vládou)
  • pro trestní právo (trestné činy)
  • pro místní věci (kantonzaken týkající se například nájemného, dluhů, odvolání proti dopravním pokutám, pracovněprávních sporů a přestupků)

Opravné prostředky

Účastník řízení, který s rozhodnutím okresního soudu nesouhlasí, se proti němu může odvolat. Trestní a občanské věci projednává jeden ze čtyř odvolacích soudů (gerechtshoven). Ve správních věcech může podle předmětu odvolání opravný prostředek projednat:

  • odvolací soud
  • Ústřední odvolací soud (Centrale Raad van Beroep)
  • Odvolací soud pro věci obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Státní rada (Raad van State), oddělení pro správní spory (Afdeling bestuursrechtspraak)

Nejvyšší soud (Hoge Raad)

Nejvyšší soud je v Nizozemsku nejvyšším soudem ve věcech občanského, trestního a daňového práva. Nejvyšší soud může zvrátit rozhodnutí, zejména rozhodnutí odvolacích soudů (proti jejichž rozhodnutím lze podat Nejvyššímu soudu kasační opravný prostředek – cassatie). Nejvyšší soud odpovídá rovněž za zajištění právní jednotnosti a rozvoj nizozemského práva.

Více informací o organizaci soudního systému je k dispozici na internetových stránkách rechtspraak.nl

Právní databáze

Soudy zveřejňují velkou část vynesených rozhodnutí. Rozhodnutí a rozsudky jsou veřejnosti zpřístupněny zahrnutím do databáze na internetových stránkách rechtspraak.nl

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Nizozemský soudní systém a nizozemský Nejvyšší soud

Informace o nizozemském soudním systému (v angličtině)

Poslední aktualizace: 25/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.