V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vnitrostátní obecné soudy

Skotsko

Na této stránce naleznete informace o obecných soudech ve skotské jurisdikci v rámci Spojeného království.

Obsah zajišťuje
Skotsko

Obecné soudy – úvod

Soudy Court of Session, High Court of Justiciary, Sheriff Courts a Justice of the Peace spravuje Skotská soudní služba (Scottish Courts and Tribunals Service – SCTS), která je nezávislým orgánem, jemuž předsedá Lord President, skotský vrcholný představitel soudnictví.

Nejvyšší soudy ve Skotsku

Nejvyšší soudy ve Skotsku zahrnují Court of Session a High Court of Justiciary.

Nejvyšší civilní soud (Court of Session)

Court of Session je nejvyšším civilním soudem ve Skotsku a sídlí v budově parlamentu ve městě Edinburgh. Je soudem odvolacím a jako civilní soud se rovněž zabývá spory včetně případů vymáhání dluhů, náhrady škod, rodinných a obchodních sporů.

Vrchní soud (High Court of Justiciary)

High Court of Justiciary se zabývá odvoláními v závažných trestních věcech. Řízení probíhá před soudcem a porotou.

Při odvolacích řízeních sídlí soud v Edinburghu.  Při řízeních o jiných věcech má soud stálá sídla v Edinburghu, Glasgow a Aberdeenu, ale řízení probíhají také v dalších městech po celém Skotsku.

Soudy hrabství (Sheriff Courts)

Pro soudní účely je Skotsko rozděleno do šesti správních oblastí zvaných „Sheriffdoms“. V čele každé oblasti je soudce Sheriff Principal, který má kromě odvolacích řízení v občanskoprávních věcech, kde zasedá jako odvolací soudce, na starosti i účinné vyřizování všech záležitostí u soudů hrabství.

V rámci jednotlivých správních oblastí je celkem 39 soudů hrabství sloužících stejnému účelu, které se liší velikostí i rozvržením.

Věc se projednává před soudcem hrabství zvaným „Sheriff“. Činnosti, které soudy hrabství provádějí, lze rozdělit do tří hlavních kategorií: občanskoprávní věci, trestní věci a testamentární záležitosti, a provádějí se prostřednictvím místních soudních úředníků (sheriff clerks) a jejich spolupracovníků.

Soudci pro zkrácená řízení (Summary Sheriff) mají pravomoc vykonávat některé funkce soudce (Sheriff) jak v trestních, tak v občanskoprávních řízeních.

Kromě toho byl zřízen nový soud pro věci újmy na zdraví s působností pro celé Skotsko (All-Scotland Sheriff Personal Injury Court), který sídlí v Edinburghu.

Občanskoprávní odvolací soud hrabství (Sheriff Appeal Court) může zasedat v senátu o jednom členu nebo třech členech a projednává odvolání proti rozhodnutím v občanskoprávních věcech soudů hrabství.

Odvolací soud hrabství v trestních věcech (Criminal Sheriff Appeal Court) projednává odvolání proti rozsudkům soudů hrabství a smírčích soudů vydaných ve zkráceném řízení.  Projednává rovněž všechna odvolání týkající se kaucí, o nichž rozhodly soudy hrabství a smírčí soudy.

Občanskoprávní věci

Většinu občanskoprávních věcí představují spory mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Soudy hrabství se zabývají třemi různými druhy případů:

  • Obecné žaloby, které se týkají zejména rozvodů, dětí, majetkových sporů a vymáhání dluhů, případně nároků na náhradu škody s hodnotou převyšující 5 000 £.  Žaloby ve výši do 100 000 £ s výjimkou rodinných sporů (není-li výživné jediným návrhovým žádáním) mohou být podány pouze u soudu hrabství.
  • Věci projednávané ve zkráceném řízení (summary causes), kde se používá zjednodušený postup a projednávají se zejména spory týkající se dlužného nájemného v souvislosti se sociálním bydlením a náhrad škody vyplývajících z újmy na zdraví o peněžní hodnotě do 5 000 £.
  • Zjednodušená řízení pro vyřizování žalob týkajících se peněžní hodnoty do 5 000 £, u nichž se požaduje zaplacení, dodání nebo navrácení movitého majetku do vlastnictví, nebo u nichž se nařizuje určité osobě vykonat konkrétní úkon.

Soud hrabství rozhoduje o řadě dalších návrhů v občanskoprávních věcech a v řadě dalších řízení. Mezi tyto záležitosti patří mimo jiné:

  • adopce
  • likvidace společností
  • šetření smrtelných úrazů
  • úpadky

Trestní věci

Trestní věci mohou soudy hrabství projednávat buď v plně formálním řízení (solemn procedure), nebo ve zkráceném řízení (summary procedure). Rozhodnutí, které řízení se bude konat v konkrétním případě, je v odpovědnosti státního zástupce (Procurator Fiscal – žalobce).

Řízení solemn procedure se používá u závažnějších věcí, kde obvinění může vyústit v trest odnětí svobody překračující 12 měsíců nebo v peněžitý trest v neomezené výši. Řízení probíhá před soudcem hrabství zasedajícím s porotou.

Řízení summary procedure se používá u méně závažných věcí, kdy případ projednává soudce hrabství bez přítomnosti poroty. I když má soudce omezenou pravomoc odsoudit k trestu odnětí svobody na dobu nejvýše 12 měsíců, tuto hranici lze v některých případech překročit.

Testamentární záležitosti

Testamentární záležitosti souvisí zejména s uspořádáním pozůstalosti po zemřelých osobách. Zmocnění dané soudem, které vykonavateli umožňuje shromáždit a rozdělit pozůstalost, se nazývá „confirmation“. Toto zmocnění se uděluje pouze v případě, že byl u soudu podán soupis pozůstalosti po zůstaviteli.

Pokud hrubá hodnota pozůstalosti nepřesahuje 36 000 £, je pozůstalost klasifikována jako „malá pozůstalost“ a osobě požadující potvrzení poskytnou pomoc při vyplňování příslušného formuláře pracovníci místní kanceláře soudního úředníka (sheriff clerk). Pokud hodnota pozůstalosti přesahuje 36 000 £, pak bude osobám požadujícím potvrzení doporučeno, aby se poradily s právním poradcem.

Smírčí soudy (Justice of the Peace Courts)

Justice of the Peace Court je laický soud, ve kterém laický smírčí soudce (justice of the peace) bez právního vzdělání zasedá spolu právně s kvalifikovaným soudním tajemníkem. Soudní tajemník laickému soudci radí v otázkách práva a procesního postupu. Tento soud projednává především méně závažné trestní věci ve zkráceném řízení. Maximální trest, který může smírčí soudce uložit, je trest odnětí svobody na dobu 60 dnů nebo peněžitý trest nepřevyšující 2 500 £.

Sheriff clerk odpovídá za administrativní práci soudů hrabství a smírčích soudů, mimo jiné za:

  • vymáhání peněžitých trestů a příkazy k náhradě škody
  • vydávání kopií soudních příkazů týkajících se např. kaucí, příkazů k výkonu veřejně prospěšných prací nebo příkazů k omezení osobní svobody.
  • předvolávání porotců a administrativu s tím spojenou.

Podrobnější informace o soudech ve Skotsku lze nalézt na internetových stránkách Skotské soudní služby – Scottish Courts and Tribunals Service.

Související odkazy

Scottish Courts and Tribunals Service

Poslední aktualizace: 02/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.