Vnitrostátní obecné soudy

Slovensko

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci obecných soudů na Slovensku.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Obecné soudy – úvod

Soudní moc ve Slovenské republice vykonávají nezávislé a nestranné soudy. Na všech úrovních jsou soudní záležitosti odděleny od záležitostí ostatních vnitrostátních orgánů.

Právní databáze

Databáze Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky Slov-Lex

Projekt Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky týkající se „elektronické sbírky právních aktů (Slov-Lex)“ se zakládá na dvou vzájemně propojených informačních systémech:

 1. eZbierka (eSbírka) – informační systém poskytující adresátům práva závazná konsolidovaná znění právních předpisů a jiných norem v elektronické podobě
 2. eLegislatíva (eLegislativa) – informační systém pro řízení procesů ve všech fázích legislativního postupu, který je vybaven pokročilými editačními nástroji pro tvůrce legislativy

Přínosy pro cílové skupiny:

Základní právní zásadu, že všichni jsou obeznámeni s platnými a účinnými právními předpisy a jsou si vědomi svých práv a povinností, lze vzhledem k rostoucímu objemu a složitosti právních norem v praxi uplatňovat stále obtížněji. Projekt Slov-Lex přispěje k lepšímu naplňování této zásady zajištěním skutečného přístupu všech osob k platným právním předpisům:

 • občané – zejména část projektu týkající se eSbírky přinese prospěch v podobě formálně a obsahově lepšího a bezplatného přístupu k platným právním předpisům a zvýšení informovanosti o nových právních předpisech
 • právníci – získají nepřetržitý přístup k platným právním předpisům a možnost upozorňování na nové právní předpisy Slovenské republiky nebo Evropské unie, a to jak obecně, tak i konkrétně s ohledem na předpisy upravující oblasti, na něž se specializují
 • podnikatelé – rovněž získají bezplatný a nepřetržitý přístup k platným právním předpisům a možnost upozorňování na nové právní předpisy Slovenské republiky nebo Evropské unie, a to jak obecně, tak i konkrétně s ohledem na předpisy upravující oblasti, v nichž podnikají; lepší regulační prostředí vytvoří příznivější podmínky pro podnikání a sníží administrativní zátěž spojenou s podnikáním
 • orgány místní samosprávy – získají bezplatný a nepřetržitý přístup k pramenům platného práva a současně se sníží jejich administrativní zátěž (administrativně náročná a nákladná povinnost umožnit v pracovních dnech nahlížení do Sbírky zákonů, která je spojena s odběrem Sbírky zákonů v listinné podobě a jejího archivování), a to nahrazením zatěžující povinnosti zajistit v pracovních dnech asistovaný přístup do Sbírky zákonů
 • orgány státní správy – projekt zajistí na straně jedné bezplatný a nepřetržitý přístup k pramenům platného práva a na straně druhé sníží administrativní zátěž, a tudíž i finanční náklady legislativního postupu, a umožní rovněž lepší plnění úkolů v oblasti zákonodárství a provádění právních předpisů Evropské unie
 • justiční orgány – získají nepřetržitý a rychlý přístup k právu platnému kterýkoli zvolený den v minulosti, a možnost odkazů ze soudních rozhodnutí na právní předpisy platné v daném čase, což umožní omezit přinejmenším částečně rutinní činnosti a zvýšit efektivitu práce soudců a soudních úředníků
 • zákonodárné orgány – budou moci využívat účinný nástroj tvorby právních předpisů a správy legislativního postupu, který je zbaví některých náročných administrativních úkonů a umožní jim soustředit se více na obsah projednávaných návrhů

Organizace obecných soudů

Soustava soudů Slovenské republiky

Soustavu soudů Slovenské republiky tvoří:

 • okresní soudy (54)
 • krajské soudy (8)
 • Specializovaný trestní soud
 • Nejvyšší soud Slovenské republiky

Příslušnost soudů

Okresní soudy

Okresní soudy jednají jako soudy prvního stupně v občanských a trestních věcech, nestanoví-li právní předpisy upravující soudní řízení jinak.

Zabývají se také volebními věcmi, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Krajské soudy

Krajské soudy jednají jako soudy druhého stupně v občanských a trestních věcech, v nichž rozhodovaly okresní soudy jako soudy prvního stupně.

Předpisy upravující soudní řízení upřesňují občanské a trestní věci, ve kterých krajské soudy jednají jako soudy prvního stupně.

Krajské soudy jednají jako soudy prvního stupně ve správních věcech, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Zabývají se rovněž ostatními věcmi, pokud tak stanoví zvláštní zákon (zákon č. 166/2003 Sb., o ochraně soukromí před neoprávněným použitím informačně-technických prostředků a o změně a doplnění některých zákonů).

Specializovaný trestní soud

Specializovaný trestní soud rozhoduje v trestních věcech a v jiných věcech, jak stanoví předpisy upravující soudní řízení.

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud jedná:

 • o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů a Specializovaného trestního soudu v případech, kdy tak stanoví předpisy upravující soudní řízení,
 • o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, krajských soudů, Specializovaného trestního soudu a Nejvyššího soudu v případech, kdy tak stanoví předpisy upravující soudní řízení,
 • o sporech o věcnou příslušnost mezi soudy a orgány veřejné správy,
 • o odnětí a přikázání věci jinému než příslušnému soudu v případech, kdy tak stanoví předpisy upravující soudní řízení,
 • v jiných věcech, pokud tak stanoví zákon nebo mezinárodní smlouva.

Nejvyšší soud vykonává přezkum rozhodovací činnosti soudů v pravomocně skončených věcech.

Nejvyšší soud dbá o jednotný výklad a jednotné uplatňování zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů:

 • prostřednictvím vlastní rozhodovací činnosti
 • vydáváním stanovisek zaměřených na sjednocení výkladu zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů
 • zveřejňováním pravomocných soudních rozhodnutí zásadního významu ve sbírce stanovisek Nejvyššího soudu a rozhodnutí soudů Slovenské republiky.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.