Vnitrostátní obecné soudy

Slovinsko

Tato část obsahuje informace o soustavě soudů s obecnou působností ve Slovinsku.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Soudy s obecnou působností

Podle článku 98 zákona o soudech patří ve Slovinsku mezi soudy s obecnou působností:

 • okresní soudy (okrajna sodišča),
 • krajské soudy (okrožna sodišča),
 • vrchní soudy (višja sodišča),
 • Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), dále jen Nejvyšší soud (Vrhovno sodišče).

Příslušnost okresních soudů

Podle článku 99 zákona o soudech mají slovinské okresní soudy příslušnost v těchto věcech:

Trestní věci

 1. Rozhodovat v prvním stupni o trestných činech, za něž lze uložit peněžitý trest nebo odnětí svobody v délce trvání až tři roky, s výjimkou trestných činů proti cti a dobré pověsti spáchaných prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize nebo jiného veřejného sdělovacího prostředku.
 2. Vést vyšetřování výše uvedených trestných činů.
 3. Provádět další zákonem stanovené činnosti.

Občanskoprávní věci

Rozhodovat v prvním stupni:

 1. v občanských věcech podle občanského soudního řádu,
 2. v dědických a jiných nesporných věcech, nestanoví-li zákon jinak, a ve věcech týkajících se řízení u katastru nemovitostí,
 3. ve věcech výkonu a zajištění pohledávek, není-li zákonem stanoveno jinak.

Jiné věci

Rozhodování jiných věcí, o nichž to stanoví zákon.

Právní pomoc

Řešit záležitosti související s právní pomocí, u kterých není příslušný ze zákona jiný soud, a poskytovat mezinárodní právní pomoc v případě přestupků.

Příslušnost krajských soudů

Podle článku 101 zákona o soudech jsou slovinské krajské soudy příslušné v těchto případech:

Trestní věci

 1. Rozhodovat v první stupni o trestných činech, které nespadají do působnosti okresních soudů.
 2. Vést vyšetřování nebo provádět vyšetřovací úkony u trestných činů (vymezených výše v bodě 1).
 3. Provádět přípravné řízení a rozhodovat v prvním stupni o trestných činech spáchaných nezletilými osobami.
 4. Rozhodovat v prvním stupni o výkonu trestního rozsudku vydaného cizím soudem.
 5. Vykonávat trestní rozsudky (vydané v rámci řízení uvedených výše bodech 1, 3 a 4) a vykonávat trestní rozsudky okresních soudů.
 6. Povolovat zásahy do lidských práv a základních svobod.
 7. Rozhodovat v přípravném senátu (rovněž v trestních věcech náležících do působnosti okresních soudů).
 8. Provádět další zákonem stanovené činnosti.
 9. Vykonávat dohled nad zákonným a řádným výkonem trestu odnětí svobody a dohlížet na zacházení se zadrženými osobami.

Plnění úkolů v bodech 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnějších věcech, které se týkají organizované a hospodářské trestné činnosti, terorismu, korupce a podobné trestné činnosti, mají v odpovědnosti specializovaná oddělení (krajských) soudů.

Občanskoprávní věci

Rozhodovat v prvním stupni:

 1. v občanskoprávních věcech podle občanského soudního řádu,
 2. ve věcech uznávání rozhodnutí cizích soudů,
 3. ve věcech nuceného vyrovnání, konkursu a likvidace, které náleží do působnosti soudu, a souvisejících sporů,
 4. ve sporech v oblasti práv duševního vlastnictví,
 5. o návrzích na vydání předběžných opatření podaných před zahájením sporu, o kterých soud rozhodne v souladu s pravidly pro obchodní spory, nebo věcí, v nichž byla dohodnuta působnost rozhodčích orgánů, a vydání předběžných opatření ve věcech v souvislosti s duševním vlastnictvím,
 6. v nesporných řízeních stanovených zákonem.

Jiné věci

 • vedení obchodního rejstříku,
 • rozhodování jiných věcí, o nichž to stanoví zákon,
 • výkon činností souvisejících s poskytováním právní pomoci v občanských, trestních a jiných věcech,
 • poskytování mezinárodní právní pomoci.

Příslušnost vrchních soudů

Podle článku 104 zákona o soudech jsou slovinské vrchní soudy příslušné v těchto případech:

 1. rozhodovat v druhém stupni o odvoláních proti rozhodnutím okresních a krajských soudů v rámci svého soudního obvodu,
 2. rozhodovat kompetenční spory mezi okresními a krajskými soudy ve svém soudním obvodu a o přenesení příslušnosti na jiný okresní nebo krajský soud v rámci svého soudního obvodu,
 3. provádět další zákonem stanovené činnosti.

Právní databáze

Název a internetová adresa databáze

Soudnictví Republiky Slovinsko

Je přístup k databázi zdarma?

Ano, přístup k databázi je zdarma.

Stručný popis obsahu

Prostřednictvím odkazu Soudnictví Republiky Slovinsko je možné nahlížet do několika databází, jako jsou:

 • soudní systém Republiky Slovinsko,
 • soudní správa,
 • veřejné rejstříky (katastr nemovitostí, soudní rejstřík).

Související odkazy

Seznam soudů

Poslední aktualizace: 16/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.