Almindelige domstole i de enkelte lande

Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens domstolssystem.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Domstolssystemet og retssystemet

Domstole i første instans på det civilretlige og det strafferetlige område

Kredsdomstolen (Rayonen sad)

Kredsdomstolen er den primære domstol i første instans. Den er kompetent i alle sager med undtagelse af sager, som ifølge lovgivningen er tillagt en anden retsinstans. Den behandler civilretlige, strafferetlige og forvaltningsretlige sager. Dens afgørelser kan appelleres til den kompetente regionale domstol (Okrazhen sad).

Kredsdomstolen sættes af dommere og ledes af en retspræsident.

Den regionale domstol (Okrazhen sad)

Når den fungerer som domstol i første instans, prøver den regionale domstol:

på det civilretlige område – sager om fastslåelse eller anfægtelse af faderskab, ophævelse af adoptioner, indførelse eller ophævelse af værgemål, sager om krav på ejendomsret eller andre materielle rettigheder vedrørende fast ejendom, når værdien af sagens genstand overstiger 50 000 BGN, civil- og handelsretlige sager, når værdien af sagens genstand overstiger 25 000 BGN, med undtagelse af sager om underholdsbidrag og konflikter på arbejdsmarkedet samt sager om inddrivelse af ikkegodkendte udgifter, sager om konstatering af uregelmæssigheder ved eller annullering af optagelse i registre eller manglende registrering i de i loven omhandlede tilfælde, sager, der ifølge andre love henhører under den regionale domstol

på det strafferetlige område – sager om lovovertrædelser i henhold til artikel 95-110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, artikel 131, stk. 2, nr. 1) og 2), artikel 142, artikel 149, stk. 5, artikel 152, stk. 4, artikel 196a, 199, 203, artikel 206, stk. 4, artikel 212, stk. 5, artikel 213a, stk. 3 og 4, artikel 214, stk. 2, artikel 219, 224, 225b, 225c, 242, 243-246, 248-250, 252-260, 277a-278d, 282 og 283b, 287a, 301-307a, 319a-319f, artikel 330, stk. 2 og 3, artikel 333, 334, 340-342, artikel 343, stk. 1, litra c), stk. 3, litra b), og stk. 4, artikel 349, stk. 2 og 3, artikel 350, stk. 2, artikel 354a, stk. 1 og 2, artikel 354b, artikel 356f- 356i, artikel 357-360 og artikel 407-419a i straffeloven med undtagelse af sager, der henhører under den særlige domstol i straffesager (Spetsializiran nakazatelen sad) ifølge artikel 411a i straffeloven.

Byretten i Sofia (Sofiyski gradski sad) ligger i hovedstaden. Den har samme kompetence som den regionale domstol. Byretten i Sofia fungerer som domstol i første instans ved almindelige lovovertrædelser begået af personer, der er omfattet af immunitet, eller af regeringsmedlemmer.

De regionale domstole ligger i provinshovedstæderne. Hver regional domstol har en eller flere kredsdomstole under sig.

Domstole i anden instans på det civilretlige og det strafferetlige område

Den regionale domstol prøver i anden instans afgørelser, der appelleres fra kredsdomstolene, samt andre sager, som den har fået tildelt efter loven.

Appeldomstolen (Apelativen sad) prøver som andeninstansdomstol afgørelser, som appelleres fra de regionale domstole, samt andre sager, som den har fået tildelt efter loven.

Domstole i tredje instans på det civilretlige og det strafferetlige område

Den øverste kassationsdomstol (Varhoven kasatsionen sad) er den øverste retsinstans på det strafferetlige og det civilretlige område. Dens kompetence omfatter hele Bulgarien.

Juridisk database

Hver retsinstans i Bulgarien har et websted rettet mod private, juridiske personer og myndigheder. På webstedet kan man se oplysninger om den pågældende domstols struktur og aktiviteter samt finde oplysninger om verserende og afsluttede sager.

URL-adresse på de relevante databaser

En detaljeret liste over de bulgarske domstole med angivelse af deres adresse og websted (kun på bulgarsk) findes på webstedet for det øverste retsråd (Visshiya sadeben savet).

Sidste opdatering: 29/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.