Almindelige domstole i de enkelte lande

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

De almindelige domstole omfatter byretter (općinski sud) og distriktsdomstole (županijski sud).

Byretter

 1. behandler tvister, sager under den frivillige retspleje og sager om tvangsfuldbyrdelse
 2. behandler arvesager og sager vedrørende matrikelregistre og fører matrikelregistrene
 3. behandler straffesager bortset fra sager, hvor loven tillægger en anden jurisdiktion kompetence
 4. behandler lovovertrædelser bortset fra sager, hvor loven tillægger en anden jurisdiktion kompetence
 5. træffer afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser truffet af udenlandske jurisdiktioner og afgørelser truffet af andre myndigheder i en stat, hvor de sidestilles med retsafgørelser
 6. udfører opgaver vedrørende international retshjælp inden for rammerne af de procedurer, der hører under deres kompetence
 7. udfører opgaver vedrørende det retlige samarbejde med Den Europæiske Unions medlemsstater inden for rammerne af de procedurer, der hører under deres kompetence
 8. udfører andre opgaver som fastsat i loven.

Byretter i Kroatien

Distriktsdomstole (županijski sudovi)

 1. træffer afgørelse i søgsmål til prøvelse af byretternes afgørelse, medmindre andet er bestemt i loven
 2. behandler sager i første instans, når de har kompetence hertil efter loven
 3. gennemfører undersøgelsesprocedurer og fører disciplinærsager som led i notaraktiviteter vedrørende disciplinære overtrædelser og træffer afgørelser i første instans om disse lovovertrædelser, når dette kræves i lovgivningen
 4. træffer afgørelse om søgsmål til prøvelse af afgørelser i disciplinærsager vedrørende uregelmæssigheder i udøvelsen af notaraktiviteter, når dette er fastsat i loven
 5. udfører opgaver vedrørende international retshjælp inden for rammerne af de procedurer, der hører under deres kompetence
 6. udfører opgaver vedrørende det internationale retlige samarbejde med Den Europæiske Unions medlemsstater inden for rammerne af procedurer, der hører under deres kompetence
 7. fuldbyrder strafferetlige afgørelser truffet af udenlandske domstole
 8. udfører andre opgaver som fastsat i loven.

Distriktsdomstole i Kroatien

Sidste opdatering: 15/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.