Almindelige domstole i de enkelte lande

De almindelige domstole er hjørnestenen i medlemsstaternes retssystemer. De behandler størsteparten af alle retssager. Der er store forskelle i deres kompetence. Yderligere oplysninger om de almindelige domstole og deres kompetence kan fås i den enkelte medlemsstat.

I de fleste medlemsstater behandler de almindelige domstole to hovedtyper af retssager:

  • Straffesager, dvs. strafbare (kriminelle) forseelser (såsom tyveri, vandalisme, svig o.l.). Disse domstole kan idømme straffe og betegnes ofte "straffedomstole".
  • Civilsager, dvs. tvister mellem borgere og/eller virksomheder (f.eks. problemer med leje, en servicekontrakt eller en skilsmisse). Disse domstole betegnes ofte "civile domstole".

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.