Almindelige domstole i de enkelte lande

Danmark

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Danmark.

Indholdet er leveret af
Danmark

Almindelige domstole – indledning

Højesteret

Højesteret er Danmarks øverste domstol og ligger i København. Domstolen behandler domme og kendelser, der er afsagt af:

  • Østre Landsret
  • Vestre Landsret
  • Sø- og Handelsretten.

Højesteret behandler både civile sager og straffesager og fungerer som sidste (tredje) instans i skifte-, konkurs-, foged- og tingslysningssager.

I straffesager kan Højesteret ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet. Kun under særlige omstændigheder kan en  sag indbringes for Højesteret som tredjeinstans (se nedenfor). Der er ingen lægdommere ved Højesteret.

Østre Landsret og Vestre Landsret

Der er to landsretter i Danmark – Vestre Landsret og Østre Landsret. Landsretterne behandler appelsager fra byretterne.

Civile sager og straffesager behandles ved byretterne (første instans). I visse tilfælde kan en civil sag henvises til landsretten.

Byretterne

Byretterne behandler civile sager, straffesager, fogedsager, skiftesager og konkurssager. Notarialforretninger hører også under byretternes kompetenceområde. Fra den 8. september 2009 er håndteringen af hele tinglysningsområdet samlet i Tinglysningsretten.

Juridiske databaser

Yderligere oplysninger findes i organisationsdiagrammet for Danmarks Domstole.

Sidste opdatering: 05/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.