På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Almindelige domstole i de enkelte lande

England og Wales

Denne side indeholder oplysninger om de almindelige domstole i England og Wales.

Indholdet er leveret af
England og Wales

Opbygningen af de almindelige domstole i England og Wales er som følger. Se webstedet for Her Majesty's Courts and Tribunals Service (domstolsstyrelsen), der bistår i forvaltningen af og yder støtte til alle domstole med undtagelse af Supreme Court (højesteret), for at få flere oplysninger.

Supreme Court (højesteret)

Den 1. oktober 2009 overtog Det Forenede Kongeriges højesteret Appellate Committees (appeludvalget) i House of Lords (Overhuset) kompetenceområde. Den overtog ligeledes funktionerne fra Judicial Committee of the Privy Council (statsrådets retsudvalg, der fungerer som øverste appelinstans for visse uafhængige Commonwealth-lande, britiske oversøiske territorier og bilande).

Supreme Court er den øverste appelinstans i Det Forenede Kongerige for både straffesager og civile sager, om end straffesager i Skotland ikke kan appelleres til Supreme Court. Tilladelse til at appellere en sag til højesteret gives normalt kun, hvis der er tale om lovgivningsområder af offentlig interesse.

Court of Appeal (appelretten)

Court of Appeal er opdelt i en afdeling for straffesager og en afdeling for civile sager og har normalt sæde i London.

Criminal Division (afdelingen for straffesager), der ledes af Lord Chief Justice (formanden), behandler appelsager i forbindelse med afgørelser, der er truffet i Crown Court (landsretten for straffesager). Court of Appeal, Criminal Division har beføjelser til at omstøde eller stadfæste en afgørelse, give pålæg om en fornyet domsforhandling og, i appelsager i forbindelse med strafudmåling, ændre strafudmålingen (men ikke skærpe den). Når statsadvokaten appellerer en sag til Court of Appeal, har denne dog beføjelser til at skærpe en strafudmåling, hvis den finder, at den tidligere strafudmåling var for mild.

Domstolen har et større kompetenceområde inden for behandling af ad hoc-appelsager i forbindelse med skriveforbud eller begrænsninger i offentlig adgang, appel af afgørelser, der går imod anklagemyndigheden, og forskellige appelsager i henhold til Proceeds of Crime Act 2002 (loven om udbytte ved forbrydelser fra 2002). Derudover behandler domstolen appeller af afgørelser i krigsretssager.

Der er normalt tre dommere i Court of Appeal, Criminal Division, men der afsiges kun en dom (flertalsafgørelse).

Court of Appeal, Civil Division, ledes af Master of the Rolls (formanden). Den behandler primært appelsager i forbindelse med afgørelser fra High Court (herunder Chancery, Queens Bench og Family Division) og fra County Courts i hele England og Wales samt visse nævn. Domstolen ledes normalt af tre Lord Justices, der sammen danner et kollegium. Dommerne kan træffe den afgørelse, de mener skulle have været truffet ved en lavere retsinstans. I nogle tilfælde træffes der afgørelse om, at sagen skal gå om.

Der indkaldes sjældent vidner for Court of Appeal. Afgørelserne træffes sædvanligvis på grundlag af dokumenter, referater af tidligere retsmøder og argumenter fra de advokater, der repræsenterer parterne.

- High Court (landsretten)

High Court ligger i London, selv om sager kan behandles i andre dele af England og Wales. High Court kan behandle næsten alle civilretlige sager, selv om den i praksis tager sig af større eller mere komplicerede sager. Den er opdelt i tre afdelinger:

 • Queen's Bench Division er den største af de tre afdelinger og behandler en lang række civile sager. Disse omfatter skadeserstatning som følge af kontraktbrud, erstatningsretlige sager uden for kontrakt, æreskrænkelser, kommercielle tvister, teknologi og konstruktion og søretlige sager (civile sager i forbindelse med skibe, såsom ved kollisioner, beskadigelse af last samt bjærgning).
 • Chancery Division (kanslerretten) behandler især ejendomssager, herunder bobehandling i tilfælde af dødsfald, fortolkning af testamenter, patentretlige sager samt sager om intellektuel ejendomsret, insolvens og tvister i forbindelse med virksomheder og interessentskaber.
 • Family Division behandler mange af de mere komplicerede skilsmissesager og de deraf følgende økonomiske forhold. Den behandler sager, der omhandler børn (især i forbindelse med formynderskab, adoption og bortførelser), sager, der omfatter sagerne fra Court of Protection (domstol, der bl.a. behandler sager om værgemål), og sager i forbindelse med medicinsk behandling af børn i overensstemmelse med rettens kompetenceområde.

Administrative Court (forvaltningsdomstolen)

Administrative Court har mange arbejdsområder, der bl.a. omfatter det forvaltningsretlige område i England og Wales samt tilsynsmyndigheden over domstole og nævn i lavere instans.

Tilsynsmyndigheden, der primært udøves gennem domstolsprøvelse, omfatter personer eller organer, der indtager en offentligretlig funktion. Formålet med domstolsprøvelser er at sikre, at afgørelserne fra disse organer og enkeltpersoner træffes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke overskrider de af parlamentet tildelte beføjelser.

Administrative Court behandler også andre sager, herunder en række lovbestemte appelsager og begæringer:

 • Retten til i henhold til visse love at sætte spørgsmålstegn ved afgørelser truffet af ministre, lokale forvaltninger og nævn
 • Begæringer under lov om nationalitet, immigration og asyl af 2002
 • Ankesager i forbindelse med visse afgørelser fra Magistrates' Courts (byretten for strafferetlige sager) og Crown Court (landsretten for strafferetlige sager)
 • Udleveringsbegæringer
 • Begæringer om fængsling for foragt for retten
 • Begæringer i forbindelse med chikanøse parter
 • Begæringer i henhold til lov om ligsynsmænd af 1988
 • Forskellige begæringer i henhold til lovene om forebyggelse af terrorisme, udbytte ved forbrydelser, narkotikahandel og strafferetspleje.

I 2009 åbnede der regionale kontorer under Administrative Court i Birmingham, Cardiff, Leeds og Manchester, hvilket gør det muligt for forurettede/sagsøgere at få behandlet visse begæringer tættere på det område, de har størst forbindelse til. I november 2012 åbnede endnu et regionalt kontor i Bristol.

Divisional courts (særlige appeldomstole)

Visse appelsager fra lavere retsinstanser behandles i Divisional Court under High Court (dvs. en domstol, der består af mindst to dommere).

Ankesager fra County Courts, i forbindelse med sager fra Chancery Division og Queen's Bench Divison, behandles af de respektive Divisional Courts.

Divisional Courts med relation til Queen's Bench Division behandler blandt andet ankesager i forbindelse med vigtige lovpunkter fra Magistrates' Courts og Crown Court (dog ikke når Crown Court behandler anklageskrifter).

En Divisional Court under familieretten behandler ankesager i forbindelse med afgørelser i familiemæssige sager truffet af Magistrates' Courts.

Distriktsdomstole

County Courts behandler størstedelen af de civile sager i England og Wales. Kort sagt behandles de mindst komplicerede civilretlige sager i County Courts, og de mere komplicerede sager behandles i High Court. Størstedelen af de sager, der behandles i County Courts, drejer sig om gældsinddrivelse. Dog behandles ejendomsovertagelse (f.eks. når prioritetslån ikke er blevet betalt), krav i forbindelse med personskade eller forsømmelse og konkurssager behandles ligeledes i County Court.  Nogle County Courts fungerer også som High Court District Registries, hvor der kan anlægges sager for High Court. Derudover har visse af dem desuden en særlig kompetence, der gør det muligt for dem at behandle mindre komplekse sager, som ellers ville indbragt for High Court.

Fordringer og erstatningskrav på under £5 000 GBP afgøres normalt ved en særlig småkravsprocedure. Denne procedure er tænkt som en billig og uformel måde at bilægge en tvist på uden brug af en advokat. I sådanne sager kan dommeren stille spørgsmål og hjælpe både sagsøger og sagsøgte med at forklare sig. County Courts tilbyder ligeledes intern mægling i forbindelse med småkrav, selv om ekstern mægling tilbydes i forbindelse med andre tvister.

County Courts behandler ligeledes familieretlige sager, som omfatter skilsmisser og sager, der involverer børn, såsom spørgsmål om bopæl, sager om tvangsfjernelse fra hjemmet og adoptioner. Visse familieretlige sager er komplicerede og kan behandles af High Court. I London by behandles alle familieretlige sager af justitskontoret under familieretten og ikke af den lokale County Court. Familiemægling tilbydes gennem Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS) (organ der hjælper med at sikre børns tarv i forbindelse med familieretlige sager, og som rådgiver domstolene i overensstemmelse hermed).

Crown Court

Crown Court (landsretten for straffesager) Crown Court er en national ret, der har sæde forskellige steder i England og Wales. Den behandler alle alvorlige straffesager, der er blevet sendt videre fra Magistrates' Court. Sagerne behandles af en dommer og et nævningeting med 12 nævninge.

I visse tilfælde er nævningers deltagelse i civile sager (f.eks. vedrørende ærekrænkelse og sager anlagt mod politiet for ubegrundet retsforfølgning) desuden påkrævet, selv om det ikke ofte er tilfældet. Når det sker, behandles sagen i High Court eller i County Court. Crown Court fungerer også som appelret for sager, der er blevet afgjort af lægdommere i Magistrates' Courts.

Magistrates’ Courts

Magistrates' Courts behandler hovedsagelig straffesager, og de fleste straffesager behandles i Magistrates' Courts. De mest alvorlige sager sendes videre til Crown Court med henblik på en retssag. Magistrates' Courts behandler også visse civile sager, herunder familieretlige sager, sager om inddrivelse af visse former for gæld (såsom kommuneskat), bevillingsspørgsmål (f.eks. spiritusbevillinger), overtrædelse af bevillingsbetingelser, manglende overholdelse af retsafgørelser og sager vedrørende væddemål og spil.

De fleste sager i Magistrates' Courts behandles af lægdommere (også kaldet fredsdommere). Lægdommere har ingen juridisk uddannelse. Dommerne behandler normalt sager sammen tre og tre og rådgives om retlige forhold af juridisk uddannet personale. De mere komplicerede sager ved Magistrates' Courts behandles af juridiske dommere, der betegnes District Judges (i Magistrates' Courts), og som arbejder for retten på fuld tid. Deputy District Judges (Magistrates' Courts) arbejder for retten på halv tid.

Magistrates' Courts har kun beføjelser til at idømme bøder og begrænset fængselsstraf, og derfor sendes visse sager videre til Crown Court med henblik på strafudmåling.

Visse Magistrates' Courts fungerer som "ungdomsdomstole" eller "familiedomstole". De består af specialuddannede dommere og behandler henholdsvis anklager mod og begæringer i forbindelse med børn og unge samt familiesager.

Relevante links

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Sidste opdatering: 28/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.