Almindelige domstole i de enkelte lande

Estland

Dette afsnit indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Estland.

Indholdet er leveret af
Estland

Almindelige domstole – indledning

Regionsretterne (maakohus) er de almindelige domstole, der har kompetence til at behandle sager i første instans, hvilket gælder både for civile sager, straffesager og sager vedrørende lovovertrædelser af middelsvær grad. De behandler også andre sager inden for rammerne af de beføjelser, de er tillagt ved lov. Retssager ved regionsretterne er reguleret i følgende love: Lov om rettens pleje i civile sager (tsiviilkohtumenetluse seadustik) for så vidt angår civile sager, lov om rettens pleje i straffesager (kriminaalmenetluse seadustik) for så vidt angår straffesager og lov om rettens pleje i sager vedrørende lovovertrædelser af middelsvær grad (väärteomenetluse seadustik) for så vidt angår sådanne lovovertrædelser.

Distriktsdomstolene (ringkonnakohus) foretager i deres egenskab af appelinstans en prøvelse af de domme og kendelser, der afsiges af regionsretterne. Sager ved distriktsdomstolene er reguleret i de samme love som dem, der gælder for sager i første instans.

Domstole i første instans

Der er fire regionsretter i Estland. Regionsretterne er opdelt i afdelinger (kohtumaja).

Regionsretter:

Regionsretten i Harju (Harju Maakohus):

 1. Afdelingen i Tallinn.

Regionsretten i Viru (Viru Maakohus):

 1. Afdelingen i Jõhvi
 2. Afdelingen i Narva
 3. Afdelingen i Rakvere.

Regionsretten i Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Afdelingen i Pärnu
 2. Afdelingen i Haapsalu
 3. Afdelingen i Kuressaare
 4. Afdelingen i Rapla
 5. Afdelingen i Paide.

Regionsretten i Pärnu har en afdeling for betalingspåkrav, der behandler anmodninger om iværksættelse af hasteproceduren i sager om sådanne betalingspåkrav.

Regionsretten i Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Afdelingen i Tartu
 2. Afdelingen i Jõgeva
 3. Afdelingen i Viljandi
 4. Afdelingen i Valga
 5. Afdelingen i Võru.

Regionsretten i Tartu har en afdeling, der tager sig af indregistrering af motorkøretøjer og indførsler i tingbogen. Tinglysningskontoret ajourfører tingbogen og skibsregistret. Indregistreringsafdelingen ajourfører handels- og selskabsregistret, registret over almennyttige organisationer og registret over behæftede aktiver.

Domstole i anden instans

Der er to distriktsdomstole i Estland.

Distriktsdomstole:

 • Distriktsdomstolen i Tallinn (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Distriktsdomstolen i Tartu (Tartu Ringkonnakohus).

Retsdatabaser

Kontaktoplysninger på domstolene findes påretsvæsenets hjemmeside. Der er gratis adgang til databasen.

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.