Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Civile domstole

De civile domstole behandler alle tvister, herunder sager under den frivillige retspleje, som er tildelt disse domstole ved lov.

De civile domstole omfatter:

 1. den øverste domstol i civile sager og straffesager (Άρειος Πάγος)
 2. appeldomstolen (Εφετείο)
 3. retten i første instans i civile sager (Πολυμελές Πρωτοδικείο)
 4. enedommeren i første instans (Μονομελές Πρωτοδικείο)
 5. fredsdommeren (Ειρηνοδικείο).

Straffedomstole

Straffedomstolene behandler straffesager.

Straffedomstolene omfatter:

 1. den øverste domstol i civile sager og straffesager (Άρειος Πάγος)
 2. appeldomstolene med fem dommere (Πενταμελή Εφετεία)
 3. domstolene med blandet jury (μεικτά ορκωτά δικαστήρια)
 4. appeldomstolene med blandet jury (μεικτά ορκωτά Εφετεία)
 5. appeldomstolene med tre dommere (Τριμελή Εφετεία)
 6. domstolene i første instans i straffesager med tre dommere (Τριμελή Πλημμελειοδικεία)
 7. enedommeren i første instans i straffesager (Μονομελή Πλημμελειοδικεία)
 8. domstolene i straffesager vedrørende mindre forseelser (Πταισματοδικεία)
 9. børne- og ungdomsdomstolene (Δικαστήρια Ανηλίκων).

I henhold til særlige love har følgende domstole også strafferetlig kompetence:

 • militærretten (Στρατοδικείο)
 • flåderetten (Ναυτοδικείο)
 • flyvevåbnets domstol (Αεροδικείο).

Disse domstole behandler straffesager som specialdomstole.

De behandler sager om forbrydelser begået af militært personel i hæren, flåden eller flyvevåbnet.

Forvaltningsdomstole

 • Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (Συμβούλιο της Επικρατείας) er en af de tre øverste domstole i Grækenland (sammen med den øverste domstol i civile sager og straffesager og revisionsretten (Ελεγκτικό Συνέδριο)).
 • Den behandler kort fortalt:

  begæringer om annullation af forvaltningsakter som følge af tilsidesættelse af lovgivningen, magtfordrejning, manglende kompetence eller formmangler

  appeller iværksat af tjenestemænd, militært personel, kommunale og andre offentligt ansatte til prøvelse af bestyrelsers (υπηρεσιακά συμβούλια) afgørelser om forfremmelse, afskedigelse, degradering osv.

  begæringer om fornyet prøvelse af forvaltningsdomstolenes afgørelser. Forvaltningsdomstolene behandler forvaltningsretlige tvister mellem statens forvaltningsorganer og borgerne.

 • Revisionsretten udøver både dømmende og administrative beføjelser og har dermed en dobbeltrolle. Den har til opgave at kontrollere såvel statens som de lokale myndigheders offentlige udgifter. Den har endvidere til opgave at kontrollere og fastlægge de offentlige forvaltningers ansvar og har dømmende beføjelser i visse sager vedrørende aflønning af tjenestemænd.
 • De almindelige forvaltningsdomstole er forvaltningsdomstolene i første instans (Διοικητικά Πρωτοδικεία) og appeldomstolene i forvaltningsretlige sager (Διοικητικά Εφετεία).

 • Forvaltningsdomstolene i første instans er beklædt med én eller tre dommere afhængigt af tvistens pengemæssige værdi. De behandler skattesager, tvister mellem fysiske personer og socialsikrings- eller socialpolitiske organismer samt forvaltningsretlige tvister mellem borgere og nationale eller lokale myndigheder.
 • Forvaltningsdomstolene i første instans med tre dommere behandler også appelsager vedrørende afgørelser fra forvaltningsdomstolene i første instans med én dommer.

 • Appeldomstolene i forvaltningsretlige sager behandler appelsager vedrørende afgørelser fra forvaltningsdomstolene i første instans med tre dommere. De træffer også afgørelser i første instans i sager, hvor der er nedlagt påstand om annullation af forvaltningsakter vedrørende tjenestemænds ansættelse (afskedigelse, manglende udnævnelse eller forfremmelse osv.).
 • Juridiske databaser

  1. Webstedet for den øverste domstol i forvaltningsretlige sager. Det er gratis at benytte databasen.
  2. Webstedet for den øverste domstol i civile sager og straffesager. Det er gratis at benytte databasen.

  Relevante links

  Den øverste domstol i civile sager og straffesager

  Retten i første instans i Athen

  Retten i første instans i Thessaloniki

  Retten i første instans i Piræus

  Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager og forvaltningsdomstole

  Revisionsretten

  Anklagemyndigheden ved retten i første instans i Athen

  Sidste opdatering: 12/07/2022

  De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.