Almindelige domstole i de enkelte lande

Letland

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Letland.

Indholdet er leveret af
Letland

Almindelige domstole – indledning

I Letland består retsvæsenet af distriktsdomstole/byretter (rajonu (pilsētu) tiesas), regionale appeldomstole (apgabaltiesas), den øverste domstol (Augstākā tiesa) og forfatningsdomstolen (Latvijas Republikas Satversmes tiesa) (og — i tilfælde af undtagelsestilstand eller krig — militærdomstole). De almindelige domstole er distriktsdomstolene/byretterne, de regionale appeldomstole og den øverste domstol.

I Letland behandles civil- og strafferetlige sager af domstole, der er inddelt i tre instanser:

 1. distriktsdomstole/byretter (rajonu (pilsētu) tiesas)
 2. regionale appeldomstole (apgabaltiesas)
 3. afdelingen for civile anliggender (Civillietu departaments) og afdelingen for straffesager (Krimināllietu departaments) ved den øverste domstol (Augstākās tiesa).

Den stedlige kompetence bestemmes af afgørelsen om domstolene, deres stedlige kompetence og deres beliggenhed (Lēmums par tiesām, darbības teritorijām un atrašanās vietām).

Distriktsdomstole/byretter og deres stedlige kompetence

Nummer

Distriktsdomstol/byret

Administrativ territorial enhed

1.

Domstolen i Daugavpils (Daugavpils tiesa)

1.1 Augšdaugava kommune

1.2 Daugavpils

1.3 Krāslava kommune

1.4 Līvāni kommune

1.5 Preiļi kommune

2.

Distriktsdomstolen i Kurzeme (Kurzemes rajona tiesa)

2.1 Dienvidkurzeme kommune

2.2 Kuldīga kommune

2.3 Liepāja

2.4 Saldus kommune

2.5 Talsi kommune

2.6 Ventspils

2.7 Ventspils kommune

3.

Domstolen i Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

3.1 Balvi kommune

3.2 Ludza kommune

3.3 Rēzekne kommune

3.4 Rēzekne

4.

Distriktsdomstolen i Riga (Rīgas rajona tiesa)

4.1 Ādaži kommune

4.2 Jūrmala

4.3 Ķekava kommune

4.4 Mārupe kommune

4.5 Olaine kommune

4.6 Ropaži kommune

4.7 Salaspils kommune

4.8 Saulkrasti kommune

4.9 Sigulda kommune

5.

Distriktsdomstolen i Vidzeme (Vidzemes rajona tiesa)

5.1 Alūksne kommune

5.2 Cēsis kommune

5.3 Gulbene kommune

5.4 Limbaži kommune

5.5 Madona kommune

5.6 Smiltene kommune

5.7 Valka kommune

5.8 Valmeria kommune

5.9 Varakļāni kommune

6.

Distriktsdomstolen i Zemgale (Zemgales rajona tiesa)

6.1 Aizkraukle kommune

6.2 Bauska kommune

6.3 Dobele kommune

6.4 Jelgava kommune

6.5 Jelgava

6.6 Jēkabpils kommune

6.7 Ogre kommune

6.8 Tukums kommune


Byretten i Riga har stedlig kompetence i Rigas administrative område.

Den økonomiske domstols stedlige kompetence omfatter hele Letlands område.

De regionale domstoles stedlige kompetence

Nummer

Appeldomstolens stedlige kompetence

Distriktsdomstol/byret

1.

Appeldomstolen for regionen Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa) 1. Distriktsdomstolen i Kurzeme

2.

Appeldomstolen for regionen Latgale (Latgales apgabaltiesa) 2.1 Byretten i Daugavpils
2.2 Byretten i Rēzekne

3.

Appeldomstolen for regionen Riga (Rīgas apgabaltiesa) 3.1 Byretten i Riga (Rīgas pilsētas tiesa)
3.2 Distriktsdomstolen i Riga
3.3 Den økonomiske domstol

4.

Appeldomstolen for regionen Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa) 4. Distriktsdomstolen i Vidzeme

5.

Appeldomstolen for regionen Zemgale (Zemgales apgabaltiesa) 5. Distriktsdomstolen i Zemgale

6.

Appeldomstolen i forvaltningsretlige sager (Administratīvā apgabaltiesa) 6.1 Distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager (Administratīvā rajona tiesa)

 

Forvaltningssager behandles af:

 • distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager (hvis domhuse er beliggende i Riga, Jelgava, Liepāja, Rēzekne og Valmiera)
 • appeldomstolen i forvaltningsretlige sager
 • den øverste domstols afdeling for forvaltningsretlige sager (Administratīvo lietu departaments).

Den stedlige kompetence for appeldomstolen i forvaltningsretlige sager og distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager dækker hele Letlands administrative område. Distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager behandler sager i fem domhuse (et i hver region) i henholdsvis Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera og Liepāja.

Stedlig kompetence for de enkelte domhuse — distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager

Nummer

Domhuse

Administrativ territorial enhed

1.

Domhuset i Riga — distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager 1.1 Ādaži kommune
1.2 Jūrmala
1.3 Ķekava kommune
1.4 Mārupe kommune
1.5 Ogre kommune
1.6 Olaine kommune
1.7 Riga
1.8 Ropaži kommune
1.9 Salaspils kommune
1.10 Saulkrasti kommune
1.11 Sigulda kommune

2.

Domstolen i Jelvaga — distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager 2. Aizkraukle kommune
2.2 Bauska kommune
2.3 Dobele kommune
2.4 Jelgava kommune
2.5 Jelgava
2.6 Jēkabpils kommune
2.7 Tukums kommune

3.

Domhuset i Rēzekne — distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager 3. Augšdaugava kommune
3.2 Balvi kommune
3.3 Daugavpils
3.4 Krāslava kommune
3.5 Līvāni kommune
3.6 Ludza kommune
3.7 Preiļi kommune
3.8 Rēzekne kommune
3.9 Rēzekne

4.

Domhuset i Valmiera — distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager 4. Alūksne kommune
4.2 Cēsis kommune
4.3 Gulbene kommune
4.4 Limbaži kommune
4.5 Madona kommune
4.6 Smiltene kommune
4.7 Valka kommune
4.8 Valmeria kommune
4.9 Varakļāni kommune

5.

Domhuset i Liepāja — distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager 5. Dienvidkurzeme kommune
5.2 Kuldīga kommune
5.3 Liepāja
5.4 Saldus kommune
5.5 Talsi kommune
5.6 Ventspils kommune
5.7 Ventspils

Domstolenes kompetence

Ifølge strafferetsplejeloven (Kriminālprocesa likums) behandler en byret eller en distriktsdomstol alle straffesager som domstol i første instans.

Byretten i Riga fungerer som domstol i første instans i straffesager, der omfatter statshemmeligheder. Ved byretten og distriktsdomstolen behandles straffesager af en enkelt dommer. Hvis straffesagen er særligt kompleks, kan formanden for førsteinstansdomstolen beslutte, at sagen skal behandles af et kollegium bestående af tre af den pågældende domstols dommere.

Appeldomstolene behandler appeller mod domme afsagt af en distriktsdomstol/byret (apelācija).

Den øverste domstols afdeling for straffesager behandler kassationsappeller (kasācija) mod domme afsagt af distriktsdomstole/byretter og regionale appeldomstole.

Appeller og kassationsappeller i straffesager behandles af et dommerkollegium i den pågældende domstol.

Ifølge den civile retsplejelov (Civilprocesa likuma) behandles sager i første instans af en distriktsdomstol eller en byret.

Byretten i Riga behandler sager, hvor sagsakterne indeholder elementer, der udgør statshemmeligheder, samt sager vedrørende patentbeskyttelse, plantesortsbeskyttelse, halvlederprodukters topografi, design og mønstre, varemærker, certificeringsmærker og geografiske betegnelser. Den behandler også sager vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder, beskyttelse af databasefabrikanters sui generis-rettigheder og sager vedrørende beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse. Hvis den foreliggende sag vedrører et krav i forbindelse med en sag, der er under behandling i en sag, der henhører under enten byretten i Rigas eller en distriktsdomstols/byrets kompetence, eller et modkrav, der er indbragt for en distriktsdomstol/byret, når det henhører under byretten i Rigas kompetence, træffer sidstnævnte afgørelse i sagen.

Ifølge patentloven (Patentu likums) behandler byretten i Riga som domstol i første instans, i henhold til den civile retsplejelov, følgende sager vedrørende den retlige beskyttelse af opfindelser:

 • genindsættelse i rettigheder til et patent
 • ophævelse af et patent
 • brugsrettigheder
 • krænkelse af et patent
 • fastlæggelse af ikke-overtrædelse af et patent
 • tildeling af licens, bestemmelser i en licenskontrakt eller overholdelse af disse bestemmelser
 • ret til erstatning på grund af manglende mulighed for at bruge en opfindelse frit.

Ifølge designloven (Dizainparaugu likums) behandler byretten i Riga i første instans følgende sager vedrørende den retlige beskyttelse af design og mønstre:

 • anerkendelse af rettigheder til et design
 • tvister vedrørende en kendelse, der gør registrering af et design ugyldig
 • retsstridig brug af et design (overtrædelse i forbindelse med et design)
 • tildeling af licens, bestemmelser i en licenskontrakt eller overholdelse af disse bestemmelser.

Sager vedrørende rettigheder, der er genstand for en tvist indbragt for appelkammeret vedrørende industriel ejendomsret, behandles af byretten i Riga.

Byretten i Riga udsteder tvangsfuldbyrdelsesgrundlag for Rådets, Kommissionens eller Den Europæiske Centralbanks retsakter i overensstemmelse med artikel 299 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Sager, der involverer fremsendelse af oplysninger til en udenlandsk domstol i tilfælde af ulovlig fjernelse af et barn til et andet land eller tilbageholdelse af et barn i et andet land, når barnet har bopæl i Letland, behandles af byretten i Riga.

Sager vedrørende ulovlig fjernelse af et barn til Letland eller tilbageholdelse af et barn i Letland, når barnet har bopæl i et andet land, behandles af byretten i Riga.

Distriktsdomstole/byretter behandler også matrikel- og jordsager. I 2019 udpegede distriktsdomstole/byretter som led i optimeringen af retssystemet også 72 dommere i matrikelafdelingen, som fastholdt deres specialisering.

Byretten i Riga fungerer som domstol i første instans i civile sager, der omfatter statshemmeligheder. Ved retten i første instans behandles civile sager af en enkelt dommer, mens en appel (appel af den fulde dom eller til prøvelse af et retligt spørgsmål) behandles af et dommerkollegium.

Sagens parter kan appellere afgørelsen og den supplerende afgørelse afsagt af retten i første instans, men der kan kun indgives en ekstraordinær appel efter procedurerne i denne afdeling, medmindre loven fastsætter, at afgørelsen ikke kan appelleres.

Førsteinstansdomstolens afgørelse på grundlag af bestemmelserne i den civile retsplejelovs kapitel 30.4 samt appeldomstolens afgørelse eller supplerende afgørelse kan gøres til genstand for en kassationsappel, men der kan kun iværksættes ekstraordinær appel.

Sager vedrørende forvaltningsretlige lovovertrædelser behandles af distriktsdomstolen/byretten samt af regionale appeldomstole med kompetence inden for civile sager og straffesager. I henhold til Letlands lov om forvaltningsretlige lovovertrædelser (Latvijas Administratīvās atbildības likums) kan en afgørelse truffet af en højere myndighed indbringes for en distriktsdomstol/byret. En kendelse afsagt af en distriktsdomstol eller byret indbringes for en regional domstol, hvis dette er udtrykkelig bestemt i den lettiske lov om forvaltningsretlige lovovertrædelser. En kendelse afsagt af en appeldomstol i en forvaltningssag kan ikke kæres og får retskraft den dag, den afsiges.

Ifølge forvaltningsloven (Administratīvā procesa likums) behandles forvaltningssager i første instans ved en distriktsdomstol i forvaltningsretlige sager, medmindre andet er fastsat i lovgivningen. Hvis en sag behandles ved distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager i første instans, og denne skal efterprøve oplysninger, som udgør statshemmeligheder, behandles den af distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager i Riga. Hvis det ved lov er fastsat, at en forvaltningssag skal behandles i første instans af den regionale forvaltningsdomstol eller den øverste domstols afdeling for forvaltningsanliggender og ikke distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager, indsendes den relevante begæring til den regionale forvaltningsdomstol eller den øverste domstol. En part i en forvaltningssag kan appellere den fulde dom eller kendelse afsagt af en domstol i første instans, medmindre det ved lov er fastsat, at dommen/kendelsen ikke kan appelleres, eller at der kun kan indgives appel til prøvelse af et retligt spørgsmål. En dom afsagt af distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager, som endnu ikke har fået retskraft, kan appelleres til den regionale forvaltningsdomstol. En part i en forvaltningssag kan appellere en appeldomstols dom eller en kendelse for så vidt angår et retligt spørgsmål, hvis retten har tilsidesat materielle eller formelle bestemmelser eller er gået ud over sin kompetence under sagens behandling. Ved retten i første instans behandles forvaltningssager af en enkelt dommer eller et dommerkollegium, mens de afgøres af et dommerkollegium ved en appeldomstol, uanset om der er tale om en appel af den fulde dom eller appel til prøvelse af et retligt spørgsmål.

Den øverste domstol består af afdelingen for civile sager, afdelingen for straffesager og afdelingen for forvaltningsretlige sager. Den øverste domstols afdeling for civile sager, afdeling for straffesager og afdeling for forvaltningssager er en retsinstans, der behandler appeller af alle domme vedrørende retlige spørgsmål afsagt af distriktsdomstole eller byretter, og er domstol i første instans i sager, der vedrører statsrevisionens (Valsts kontroles padome) afgørelser efter proceduren i artikel 55 i lov om statsrevisionen (Valsts kontroles likums). Afdelingerne i den øverste domstol behandler sager som et kollegium af tre dommere eller i særlige sager, der er fastlagt ved lov, af flere dommere.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Letlands nationale domstolsportal

Webstedet for de lettiske domstoles onlinetjenester

Startside for den øverste domstols websted

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Databasens indhold i korte træk

Portalen for de lettiske domstole giver adgang til aktuelle generelle oplysninger om de lettiske domstole.

Portalen for de lettiske domstoles onlinetjenester giver adgang til en database med anonymiserede domme, giver mulighed for at følge retssager ad elektronisk vej, for at indgive anmodninger til domstolene online, for at beregne udgifter til retssagen og betaling for tjenester, for at hente og udfylde formularer online og at få adgang til andre juridiske onlinetjenester.

Startsiden på den øverste domstols hjemmeside giver adgang til et arkiv over retspraksis med både aktuelle kendelser afsagt af den øverste domstol og samlinger af eksempler på retspraksis. Se afsnittet "Retspraksis" for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger

De oplysninger, der offentliggøres på de nationale domstoles portal, og den øverste domstols kendelser og samlinger med eksempler på retspraksis, der er tilgængelige på den øverste domstols portal, findes indtil videre kun på lettisk.

Sidste opdatering: 27/11/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.