Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Letland

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Letland.

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Almindelige domstole – indledning

I Letland udøves den dømmende magt af byretter og distriktsdomstole (rajona/pilsētas tiesas)regionale domstole (apgabaltiesas) og den øverste domstol (Augstākā tiesa).

Civil- og straffesager i Letland kan behandles ved 40 domstole, der indgår i et system med tre instanser: 34 byretter eller distriktsdomstole (rajonu vai pilsētu tiesas), fem regionale domstole (apgabaltiesas) og den øverste domstol (Augstākā tiesa).

Byretter og distriktsdomstole og regionale domstole i Letland:

Nummer Distriktsdomstol/byret Underlagt den regionale domstol
1 1.1 Distriktsdomstolen i Kuldiga (Kuldīgas rajona tiesa) Den regionale domstol i Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)
1.2 Domstolen i Liepaja (Liepājas tiesa)
1.3 Distriktsdomstolen i Saldus (Saldus rajona tiesa)
1.4 Distriktsdomstolen i Talsi (Talsu rajona tiesa)
1.5 Domstolen i Ventspils (Ventspils tiesa)
2 2.1 Domstolen i Daugavpils (Daugavpils tiesa) Den regionale domstol i Latgale (Latgales apgabaltiesa)
2.2 Domstolen i Rēzekne (Rēzeknes tiesa)
3 3.1 Distriktsdomstolen i Ogre (Ogres rajona tiesa) Den regionale domstol i Riga (Rīgas apgabaltiesa)
3.2 Byretten i Riga (retskreds Kurzeme) (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
3.3 Byretten i Riga (retskreds Latgale) (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
3.4 Byretten i Riga (retskreds Vidzeme) (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
3.5 Byretten i Riga (retskreds Zemgale) (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
3.6 Byretten i Riga (retskreds nord) (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
3.7 Distriktsdomstolen i Riga 1 (Rīgas rajona tiesa)
4 4.1 Distriktsdomstolen i Alūksne (Alūksnes rajona tiesa) Den regionale domstol i Vidzeme 2 (Vidzemes apgabaltiesa)
4.2 Distriktsdomstolen i Cēsis (Cēsu rajona tiesa)
4.3 Distriktsdomstolen i Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)
4.4 Distriktsdomstolen i Limbaži (Limbažu rajona tiesa)
4.5 Distriktsdomstolen i Madona (Madonas rajona tiesa)
4.6 Distriktsdomstolen i Valka (Valkas rajona tiesa)
4.7 Distriktsdomstolen i Valmiera (Valmieras rajona tiesa)
5 5.1 Distriktsdomstolen i Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa) Den regionale domstol i Zemgale 3 (Zemgales apgabaltiesa)
5.2 Distriktsdomstolen i Bauska (Bauskas rajona tiesa)
5.3 Distriktsdomstolen i Dobele (Dobeles rajona tiesa)
5.4 Domstolen i Jelgava (Jelgavas tiesa)
5.5 Distriktsdomstolen i Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)
5.6 Distriktsdomstolen i Tukums (Tukuma rajona tiesa)
6 6.1 Distriktsforvaltningsdomstolen (Administratīvā rajona tiesa) Den regionale forvaltningsdomstol (Administratīvā apgabaltiesa)

1 Distriktsdomstolen i Riga har et domhus (tiesu mams) i Jūrmala, hvis kompetenceområde svarer til distriktsdomstolen i Riga.

2 Den regionale domstol i Vidzeme har et domhus i Madona, hvis kompetenceområde svarer til distriktsdomstolene i Alūksne, Gulbene og Madona.

3 Den regionale domstol i Zemgale har et domhus i Aizkraukle, hvis kompetenceområde svarer til distriktsdomstolene i Bauska, Aizkraukle og Jēkabpils.

Forvaltningssager behandles af:

 • distriktsforvaltningsdomstolen
 • den regionale forvaltningsdomstol
 • den øverste domstols afdeling for forvaltningssager (Administratīvo lietu departaments).

Den regionale forvaltningsdomstols og distriktsforvaltningsdomstolens stedlige kompetence dækker i hver sag hele Letlands administrative territorium. Distriktsforvaltningsdomstolen har fem retsbygninger, en i hvert retsdistrikt, dvs. i Riga, Jelgava, Rēzekne, Valmiera og Liepāja.

Domstolens kompetence er fastsat i anordningen om distriktsdomstole/byretter, regionale domstole og disse domstoles kompetence [Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju].

Domstolenes kompetence

Ifølge strafferetsplejeloven (Kriminālprocesa likums) behandler en byret eller distriktsdomstol alle straffesager som domstol i første instans. Byretten i Riga, retskreds Vidzeme fungerer som domstol i første instans i straffesager, der omfatter statshemmeligheder. En dom afsagt af en distriktsdomstol eller en byret, der appelleres efter proceduren for appel af den fulde dom (apelācija), behandles af den regionale domstol som appeldomstol. Den øverste domstols afdeling for straffesager (Krimināllietu departaments) behandler kassationsappeller mod domme afsagt af distriktsdomstole/byretter og regionale domstole. Ved byretten og distriktsdomstolen behandles straffesager af en enkelt dommer. Hvis straffesagen er særligt kompleks, kan formanden for førsteinstansdomstolen beslutte, at sagen skal behandles af et kollegium bestående af tre af den pågældende domstols dommere. Appeller i straffesager behandles af et dommerkollegium, uanset om der er tale om appeller af den fulde dom eller appel til prøvelse af et retligt spørgsmål.

Ifølge den civile retsplejelov (Civilprocesa likums) behandles sager i første instans af en distriktsdomstol eller en byret, medmindre der er tale om sager, der ved lov er henlagt til en regional domstol. Sager om fuldbyrdelse af ubestridte betalingskrav og om fuldbyrdelse af betalingskrav indbragt for en domstol behandles af den relevante byrets eller distriktsdomstols fogedkontor. De regionale domstole træffer afgørelse i første instans i følgende sager:

 • tvister om retten til fast ejendom undtagen bodeling mellem ægtefæller
 • sager om beskyttelse af patentrettigheder, varemærker og beskyttede geografiske betegnelser
 • sager om kreditinstitutters insolvens og likvidation.

Ifølge den civile retsplejelov behandles en sag af den regionale domstol, hvis den omfatter flere fordringer, hvoraf nogle henhører under en distriktsdomstols eller byrets kompetence og andre under en regional domstol, eller hvis en byret eller en distriktsdomstol har anerkendt et modkrav, der henhører under en regional domstols kompetence. Rigas regionale domstol har kompetence som førsteinstansdomstol i civile sager, der berører statshemmeligheder. Ved retten i første instans behandles civile sager af en enkelt dommer, mens en appel (appel af den fulde dom eller til prøvelse af et retligt spørgsmål) behandles af et dommerkollegium.

Sager vedrørende forvaltningsretlige lovovertrædelser behandles af distriktsdomstolen eller byretten samt af regionale domstole med kompetence inden for civile sager og straffesager. I henhold til Letlands lov om forvaltningsretlige lovovertrædelser (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss) kan en afgørelse truffet af en højere administrativ myndighed indbringes for en distriktsdomstol eller byret. En kendelse afsagt af en distriktsdomstol eller byret indbringes for en regional domstol, hvis dette er udtrykkelig bestemt i den lettiske lov om forvaltningsadministrative overtrædelser. En kendelse afsagt af en appeldomstol i en forvaltningssag kan ikke kæres og får retskraft den dag, den afsiges.

Ifølge forvaltningsloven (Administratīvā procesa likums) behandles forvaltningssager i første instans ved en distriktsforvaltningsdomstol, medmindre andet er fastsat i lovgivningen. Hvis en sag behandles ved distriktsforvaltningsdomstolen i første instans, og denne skal efterprøve oplysninger, som berører statshemmeligheder, behandles den af distriktsforvaltningsdomstolen i Riga. Hvis det ved lov er fastsat, at en forvaltningssag skal behandles i første instans af den regionale forvaltningsdomstol eller den øverste domstols afdeling for forvaltningsanliggender og ikke distriktsforvaltningsdomstolen, indsendes den relevante begæring til den regionale forvaltningsdomstol eller den øverste domstol. En part i en forvaltningssag kan appellere den fulde dom eller kendelse afsagt af en domstol i første instans, medmindre det ved lov er fastsat, at dommen/kendelsen ikke kan appelleres, eller at der kun kan indgives appel til prøvelse af et retligt spørgsmål. En dom afsagt af distriktsforvaltningsdomstolen, som endnu ikke har fået retskraft, kan appelleres til den regionale forvaltningsdomstol. En part i en forvaltningssag kan appellere en appeldomstols dom eller en kendelse for så vidt angår et retligt spørgsmål, hvis retten har tilsidesat materielle eller formelle bestemmelser eller er gået ud over sin kompetence under sagens behandling. Ved retten i første instans behandles forvaltningssager af en enkelt dommer eller et dommerkollegium, mens de afgøres af et dommerkollegium ved en appeldomstol, uanset om der er tale om en appel af den fulde dom eller appel til prøvelse af et retligt spørgsmål.

Ifølge patentloven (Patentu likums) behandler den regionale domstol i Riga som domstol i første instans følgende sager vedrørende den retlige beskyttelse af opfindelser i civile sager om:

 • genindsættelse i rettigheder til et patent
 • ophævelse af et patent
 • brugsrettigheder
 • krænkelse af et patent
 • fastlæggelse af ikke-overtrædelse af et patent
 • tildeling af licens, bestemmelser i en licenskontrakt eller overholdelse af disse bestemmelser
 • ret til erstatning på grund af manglende mulighed for at bruge en opfindelse frit.

Ifølge designloven (Dizainparaugu likums) behandler den regionale domstol i Riga i første instans følgende sager vedrørende den retlige beskyttelse af design:

 • anerkendelse af rettigheder til et design
 • tvister vedrørende en kendelse, der gør registrering af et design ugyldig
 • retsstridig brug af et design (overtrædelse i forbindelse med et design)
 • tildeling af licens, bestemmelser i en licenskontrakt eller overholdelse af disse bestemmelser.

Den øverste domstol består af afdelingen for civile sager, afdelingen for straffesager, afdelingen for forvaltningssager og kammeret for civile sager. Kammeret behandler appeller af domme afsagt af regionale domstole i første instans. Den øverste domstols afdeling for civile sager, afdeling for straffesager og afdeling for forvaltningssager er en retsinstans, der behandler appeller af alle domme vedrørende retlige spørgsmål afsagt af distriktsdomstole eller byretter, og er domstol i første instans i sager, der vedrører statsrevisionens afgørelser (Valsts kontroles padome) efter proceduren i artikel 55 i lov om statsrevisionen (Valsts kontroles likums). I hvert kammer behandles sagerne af et kollegium af tre dommere, og afdelingerne i den øverste domstol behandler sager som et kollegium af tre dommere eller i særlige sager, der er fastlagt ved lov, af flere dommere.

Dommerne i matrikelregistret indfører fast ejendom i dette register, konsoliderer rettigheder i forbindelse med denne ejendom og undersøger anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af ubestridte fordringer og tvangsfuldbyrdelse af fordringer vedrørende betalingskrav, der er indbragt for en domstol. Dommerne i matrikelregistret har samme juridiske status som dommerne ved distriktsdomstole/byretter. Ifølge loven om matrikelregistre (Zemesgrāmatu likums) svarer distrikterne i kompetenceområdet for matrikelregistrets tjenester til kompetenceområdet for distriktsdomstolene/byretterne med undtagelse af distriktet for matrikelregistret i Riga by, som svarer til kompetenceområdet for byretten i Riga (retskreds Kurzeme), byretten i Riga (retskreds Videzeme), byretten i Riga (retskreds nord), byretten i Riga (retskreds centrum), byretten i Riga (retskreds Latgale) og byretten i Riga (retskreds Vidzeme), mens distriktet for matrikelkontoret for distriktet Riga svarer til kompetenceområdet for distriktsdomstolen for Riga og domstolen i Sigulda.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

Portalen for de nationale domstole

eTiesas – portal for de nationale domstoles onlinetjenester

Den øverste domstol

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Databasens indhold i korte træk

Portalen for de nationale domstole giver adgang til aktuelle generelle oplysninger om de lettiske domstole.

Portalen for de nationale domstoles onlinetjenester giver adgang til en database med anonymiserede domme, giver mulighed for at følge retssager ad elektronisk vej, for at indgive anmodninger til domstolene online, for at beregne udgifter til retssagen og betalingstjenester ved hjælp af en kalkulator, for at hente og udfylde formularer online og at få adgang til andre juridiske onlinetjenester.

Den øverste domstols portal indeholder et arkiv over retspraksis med både aktuelle kendelser afsagt af den øverste domstol og samlinger af eksempler på retspraksis. Se afsnittet "Retspraksis" for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger

De oplysninger, der offentliggøres på de nationale domstoles portal, og den øverste domstols kendelser og samlinger med eksempler på retspraksis, der er tilgængelige på den øverste domstols portal, findes indtil videre kun på lettisk.

Sidste opdatering: 16/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.