Almindelige domstole i de enkelte lande

Litauen

Denne side indeholder oplysninger om Litauens almindelige domstole.

Indholdet er leveret af
Litauen

Almindelige domstole – indledning

I Litauen findes der 56 domstole med generel domstolskompetence:

  • Litauens højesteret (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Litauens appeldomstole (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 regionaldomstole (apygardos teismai)
  • 49 distriktsdomstole (byretter) (apylinkės teismai).

Litauens højesteret

Litauens højesteret er den eneste kassationsdomstol (sidste instans), der kan kontrollere gældende domme, afgørelser og kendelser afsagt af domstolene med generel kompetence.

Domstolen har udviklet en ensartet retspraksis for fortolkning og anvendelse af love og andre retsakter.

Man kan finde flere oplysninger på højesterets websted.

Litauens appeldomstole

Appeldomstolene er appelinstans for domme afsagt af regionaldomstole (i første instans). Den behandler også forespørgsler om anerkendelse af afgørelser fra udenlandske eller internationale domstole og udenlandske eller internationale voldgiftsretter og fuldbyrdelsen heraf i Litauen samt udfører andre funktioner, der er pålagt domstolen i henhold til lovgivningen.

Formanden for appeldomstolen tilrettelægger og kontrollerer regionaldomstolenes og disses dommeres forvaltningsmæssige virke i overensstemmelse med retsplejeloven.

Man kan finde flere oplysninger på webstedet for Appeldomstolene.

Regionaldomstole

En regionaldomstol er en førsteinstansdomstol, der behandler straffe- og civilretlige sager, som i kraft af loven henhører under dens kompetence. Den behandler også appelsager vedrørende domme, afgørelser og kendelser afsagt af distriktsdomstolene.

Formanden for regionaldomstolen tilrettelægger og kontrollerer distriktsdomstolenes og disses dommeres forvaltningsmæssige virke inden for domstolens kompetence i overensstemmelse med retsplejeloven.

Distriktsdomstole

En distriktsdomstol er førsteinstansdomstol for følgende sagstyper:

  • Straffesager
  • Civile sager
  • Sager om administrative forseelser (som i kraft af loven henhører under dens kompetence)
  • Sager, der henvises til den af pantedommere
  • Sager, der vedrører fuldbyrdelse af afgørelser og domme.

En dommer ved en distriktsdomstol varetager også hvervet som forundersøgelsesdommer og fuldbyrdelsesdommer ud over de funktioner, som distriktsdomstolen er pålagt ved lov.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.