Almindelige domstole i de enkelte lande

Luxembourg

Dette afsnit indeholder en oversigt over de almindelige domstole i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Almindelige domstole – indledning

Domstolene skal i henhold til forfatningen udøve den dømmende magt og må kun anvende generelle og lokale bekendtgørelser og regulativer, hvis de er i overensstemmelse med lovgivningen.

Almindelige domstole

Den øverste domstol

Den øverste instans i det almindelige domstolshierarki er den øverste domstol, der omfatter en kassationsdomstol (Cour de Cassation) og en appeldomstol (Cour d'Appel) og en anklagemyndighed (Parquet Général).

Kassationsdomstolen behandler primært annullations- eller kassationssøgsmål vedrørende domme afsagt af appeldomstolens forskellige afdelinger og domme afsagt i sidste instans. Der skal beskikkes en advokat.

Appeldomstolen behandler civil-, handels- og straffesager og sager, der er blevet pådømt ved arbejdsretterne i Luxembourgs to retskredse. Der skal beskikkes en advokat i alle sager, undtagen i straffesager og sager om foreløbige forholdsregler. Appeldomstolens strafferetlige afdeling behandler appelsager vedrørende domme afsagt af kredsdomstolens strafferetlige afdeling.

Kredsdomstole

Luxembourg er opdelt i to retskredse, og i hver af disse findes en kredsdomstol, nemlig i Luxembourg og Diekirch.

De to kredsdomstole er opdelt, og ved hver af domstolene findes der en anklagemyndighed bestående af en statsanklager og stedfortrædere. Ved hver kredsdomstol har undersøgelsesdommere til opgave at undersøge strafferetlige overtrædelser og eventuelt mindre overtrædelser.

På det civil- og handelsretlige område fungerer kredsdomstolene som en almindelig domstol, der behandler alle sager, hvor det ikke udtrykkeligt er fastsat, at en anden domstol er kompetent som følge af sagens art eller værdi.

Disse domstole har kompetence til at behandle alle sager, hvor sagsgenstandens værdi er på mindst 15 000 EUR.

Den har i medfør af loven enekompetence til at behandle bestemte typer sager som følge af disses art. Den har enekompetence til at behandle anmodninger om fuldbyrdelse af domme afsagt af udenlandske domstole og af dokumenter udfærdiget af udenlandske offentlige embedsmænd. Kredsdomstolene udøver også frivillig retspleje i forbindelse med f.eks. adoption, værgemål og myndiggørelse.

Kredsdomstolene behandler appelsager vedrørende domme afsagt i første instans af fredsdommere i deres retskreds.

En retssag ved kredsdomstolene anlægges principielt ved stævning, som forkyndes ved stævningsmand for modparten.

Formændene for kredsdomstolene eller de stedfortrædende dommere behandler sager om foreløbige forholdsregler, hvor de i hastesager på det civil- og handelsretlige område skal afsige en foreløbig kendelse.

Kredsdomstolene fungerer som straffedomstole som strafferetlige afdelinger. De er kompetente til at pådømme alle lovovertrædelser, dvs. i både mindre grove og grove straffesager, som kredsdomstolens eller appeldomstolens undersøgelseskammer (Chambre du Conseil) henviser hertil. De tiltalte skal selv møde for retten, undtagen hvis overtrædelsen kun straffes med bøde. De kan i disse tilfælde lade sig repræsentere af en advokat.

Der skal principielt beskikkes en advokat ved kredsdomstolene, undtagen i bestemte tilfælde som fastsat i loven, f.eks. på det handelsretlige område eller i forbindelse med foreløbige forholdsregler, hvor parterne selv kan føre sagen.

Fredsdommere

Der findes tre fredsdommere, en i Luxembourg, en i Esch-sur-Alzette (Luxembourgs retskreds) og en i Diekirch (Diekirchs retskreds).

På det civil- og handelsretlige område behandler fredsdommerne alle de sager, hvor de i medfør af den nye civile retsplejelov eller andre retsregler er kompetente. De er kompetente i sager, hvor sagsgenstandens værdi er på mindst 2 000 EUR, og som appelinstans i sager, hvor sagsgenstandens værdi er på mindst 15 000 EUR.

De behandler f.eks. sager vedrørende indeholdelse af løn og pensioner samt fordelingen af de herved indkomne beløb op til værdien af fordringen.

Principielt anlægges sager, der behandles af fredsdommere, ved stævning. Nogle sager anlægges ved udfyldelse af en begæring på justitskontoret. Parterne kan selv møde op i retten eller lade sig repræsentere. Denne repræsentant kan være en advokat, en ægtefælle, en slægtning i op- eller nedadgående linje, en slægtning i sidelinje til og med tredje led samt personer, der udelukkende er tilknyttet en af parternes personlige tjeneste eller virksomhed.

På det strafferetlige område fungerer en fredsdommer som politidommer. Fredsdommeren behandler lovovertrædelser, der straffes med bøder på 25-250 EUR, og grovere lovovertrædelser, som undersøgelseskammeret henviser til politiretten.

Fredsdommere behandler desuden overtrædelser, der medfører hårdere straffe end de politisanktioner, som de i medfør af loven kan idømme. Domme afsagt af politiretten kan altid appelleres. Appelfristen er 40 dage at regne fra afsigelsen af dommen, eller i tilfælde af en udeblivelsesdom, fra den personlige forkyndelse heraf til den pågældende eller på bopælen. Appelsager indbringes for kredsdomstolen.

I tilknytning til hver fredsdommer er der en arbejdsret, som behandler tvister vedrørende arbejdsaftaler og lærlingeaftaler. Afgørelserne kan appelleres til den øverste domstol.

Juridiske databaser

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Databasens indhold i korte træk

Se de juridiske domstoles websted.

Se forvaltningsdomstolenes websted.

Relevante links

Ministère de la Justice (justitsministeriet)

Sidste opdatering: 05/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.