Almindelige domstole i de enkelte lande

Malta

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Malta.

Indholdet er leveret af
Malta

Almindelige domstole – indledning

Nedenstående tabeller indeholder oplysninger om Maltas civile domstole og straffedomstole.

Civile domstole

Appeldomstolen

Anden instans

Appel

Appeldomstolen behandler appelsager fra de civile domstole som både over- og underinstans.

i) Denne domstol behandler appelsager fra 1. afdeling af den civile domstol og fra afdelingen for familieret under den civile domstol.

ii) Civile appelsager fra byretten, domstolen for mindre søgsmål og de administrative domstole behandles også af denne domstol.

i) Består af tre dommere

ii) Består af én dommer

Den civile domstol

1. afdeling af den civile domstol

Afdelingen for frivillig retspleje under den civile domstol
Afdelingen for familieret under den civile domstol

Første instans

1. afdeling af den civile domstol behandler civil- og/eller handelssager, der ligger uden for byrettens kompetenceområde. Inden for den civile domstols forfatningsretlige kompetenceområde behandler den også sager om overtrædelse af menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastlagt i forfatningen og i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Afdelingen for frivillig retspleje under den civile domstol er ansvarlig for nedlæggelse af forbud mod eller umyndiggørelse af utilregnelige personer, udnævnelse af værger for disse personer, behandling af arvesager og godkendelse af testamentariske eksekutorer. Afdelingen fungerer endvidere som opbevaringssted for hemmelige testamenter.

Denne domstol behandler alle sager af familiemæssig karakter, f.eks. omstødelse af ægteskaber, separation, skilsmisse, underholdsbidrag og sager vedrørende forældremyndighed.

Beklædes af en dommer
Beklædes af en dommer

Beklædes af en dommer

Byretten

Første instans

I civile sager fungerer byretten kun som en domstol i første instans, der behandler sager om krav, som generelt ikke overstiger 15 000 EUR.

Beklædes af en magistrat

Byretten for Gozo

Første instans

Byretten for Gozo har i civile sager et todelt kompetenceområde.

Den fungerer som underinstans på linje med den tilsvarende domstol i?/på Malta og

som overinstans med samme kompetence som 1. afdeling af den civile domstol, bortset fra det forfatningsretlige kompetenceområde, og som afdelingen for frivillig retspleje under den civile domstol.

Beklædes af en magistrat

Domstolen for småkrav

Første instans

Denne domstol behandler summariske krav, som ikke overstiger 5 000 EUR, efter ret og billighed.

Beklædes af en opmand ("adjudicator")

Straffedomstole

Appeldomstolen for straffesager

Anden instans

Appeldomstol

Denne domstol fungerer som overinstans og behandler appelsager fra personer, der er blevet dømt ved straffedomstolene.

Denne domstol fungerer som underinstans og behandler appelsager vedrørende domme i straffesager afsagt af byretten.

Består af tre dommere

Består af én dommer

Straffedomstolen

Første instans

Denne domstol fungerer som straffedomstol og behandler straffesager, der ligger uden for byrettens kompetenceområde.

Beklædes af en dommer, der bistås af en jury på ni medlemmer

Byretten

Første instans

I straffesager er rettens område todelt. Den træffer afgørelse i straffesager, der ligger inden for dens kompetenceområde, og som undersøgelsesdomstol i forbindelse med forbrydelser, der ligger inden for straffedomstolens kompetenceområde.

i) Straffesager – byretten har kompetence til at behandle alle sager vedrørende lovovertrædelser, der kan straffes med op til seks måneders fængsel.

ii) Undersøgelser – byretten foretager indledende undersøgelser i forbindelse med strafbare handlinger og sender de tilsvarende dokumenter til statsadvokaten. Hvis den tiltalte ikke gør indsigelser, kan statsadvokaten sende sager, der kan straffes med op til 10 års fængsel, tilbage til byretten med henblik på behandling og pådømmelse.

Beklædes af en magistrat

Byretten for Gozo

Første instans

I straffesager har byretten for Gozo samme kompetenceområde som byretten, når denne fungerer som straffedomstol og undersøgelsesdomstol.

Beklædes af en magistrat

Ungdomsdomstolen

Første instans

Ungdomsdomstolen behandler sager mod og om mindreårige under 16 år og kan også afsige domme om anbringelse af børn uden for hjemmet.

Beklædes af en magistrat og to andre personer

Juridiske databaser

Der henvises til den maltesiske webside "Domstolssystemet i medlemsstaterne Malta", som indeholder detaljerede oplysninger om og links til relevante databaser.

Relevante links

Ministeriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheder

Domstolstjenester

Domstolstjenester – Sentenzi Online

Domstolstjenester – Retssager

Domstolstjenester – Brug af retsbygninger

Domstolstjenester – Statistik

Domstolstjenester – Tvangsauktioner

Domstolstjenester – Formularer (på maltesisk)

Retssagkyndige

Juridiske tjenester (Maltas love)

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.