Almindelige domstole i de enkelte lande

Nederlandene

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Førsteinstansretter (rechtbanken)

I Nederlandene er der 11 førsteinstansretter.

Hver ret har forskellige afdelinger (rechtsgebieden):

  • civilret (tvister mellem privatpersoner og/eller organisationer)
  • forvaltningsret (tvister mellem privatpersoner eller organisationer og offentlige myndigheder)
  • strafferet (strafferetlige overtrædelser)

Førsteinstansretten har også en sektor for kantonen (sector kanton), hvor kantondommeren (kantonrechter) bl.a. behandler mindre straffesager og civilretlige sager på beløb til og med 25 000 EUR.

Appelinstanser

Enhver, der ikke er enig i en afgørelse afsagt i første instans, kan iværksætte appel. På det strafferetlige og det civilretlige område kan retssubjektet henvende sig til en af de fire appeldomstole (gerechtshoven). Når der er tale om forvaltningsretlige tvister, kan der iværksættes appel ved følgende retsinstanser afhængig af sagens genstand:

  • appeldomstolene
  • appeldomstol i sager vedrørende social sikring og tjenestemænd (Centrale Raad van Beroep)
  • appeldomstol i sager om handel og industri (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • øverste domstol i forvaltningsretlige sager (Raad van State – afdeling bestuursrechtspraak).

den øverste domstol (Hoge Raad)

Nederlandenes øverste domstol (Hoge Raad der Nederlanden) er landets øverste retsinstans i civil-, straffe- og skatteretlige sager. Den kan annullere afgørelser, der bl.a. er afsagt af appeldomstolene (såkaldt "kassation"). Den øverste domstol har ligeledes ansvaret for at bevare ensartetheden og den juridiske udvikling af nederlandsk ret.

Yderligere oplysninger om organiseringen af retsvæsenet findes på webstedet for det nederlandske retsvæsen.

Juridiske databaser

Retsvæsenet offentliggør en betydelig del af retsafgørelserne. Disse afgørelser er tilgængelige for offentligheden i den database, der findes på webstedet rechtspraak.nl.

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen er gratis.

Relevante links

Nederlandsk retspraksis og den nederlandske øverste domstol

Oplysninger på engelsk om det nederlandske retssystem

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.