Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Nederlandene

Denne side indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Førsteinstansretter

En retssag indledes oftest ved en førsteinstansret. I Nederlandene er der 11 førsteinstansretter.

Hver domstol er opdelt i forskellige afdelinger:

  • civilretlig (mellem borgere)
  • forvaltningsretlig (borger versus offentlige myndigheder)
  • strafferetlig (større eller mindre lovovertrædelser)
  • fredsdommere ("sector kanton", bl.a. tvister vedrørende husleje, gæld, søgsmål vedrørende færdselsforseelser, arbejdsret og mindre lovovertrædelser).

Appelinstanser

Enhver, der ikke er enig i en afgørelse afsagt i første instans, kan iværksætte appel. På det strafferetlige og det civilretlige område kan retssubjektet henvende sig til en af de fire appeldomstole. Når der er tale om forvaltningsretlige tvister, kan der iværksættes appel ved følgende retsinstanser afhængig af sagens genstand:

  • appeldomstole:
  • Centrale Raad van Beroep – appeldomstol i sager om social sikring og tjenestemænd
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven – appeldomstol i sager om handel og industri
  • Raad van State – afdeling bestuursrechtspraak – domstol i forvaltningsretlige sager.

Den øverste domstol

Den øverste domstol i Nederlandene er landets øverste retslige instans på det civilretlige, det strafferetlige og det skatteretlige område. Den kan annullere afgørelser, der bl.a. er afsagt af appeldomstolene (såkaldt "kassation"). Den øverste domstol har ligeledes ansvaret for at bevare ensartetheden og den juridiske udvikling af nederlandsk ret.

Der findes flere oplysninger om organisationen af retsvæsenet på det nederlandske retsvæsens websted (rechtspraak.nl).

Juridiske databaser

De fleste afgørelser og domme offentliggøres. Disse afgørelser er tilgængelige for offentligheden i den database, der findes på webstedet rechtspraak.nl.

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Relevante links:

Nederlandsk retspraksis og den nederlandske øverste domstol

Oplysninger på engelsk om det nederlandske retssystem

Sidste opdatering: 17/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.