På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Almindelige domstole i de enkelte lande

Nordirland

Denne side giver et overblik over de forskellige typer domstole i Nordirland.

Indholdet er leveret af
Nordirland

Almindelige domstole – indledning

De forskellige domstole i Nordirland er organiseret som følger:

Supreme Court

I 2009 overtog den nye højesteret – Supreme Court – i Det Forenede Kongerige ansvarsområdet fra Appellate Committee (appeludvalget) i Overhuset. Den overtog ligeledes funktionerne fra Privy Council's Judicial Committee (statsrådets retsudvalg, der har fungeret som øverste retsinstans for visse uafhængige Commonwealth-lande, britiske oversøiske territorier og bilande).

Supreme Court er den øverste appelinstans i Det Forenede Kongerige for både strafferetlige og civilretlige sager, om end strafferetlige sager i Skotland ikke kan ankes til højesteret. Tilladelse til at anke en sag til højesteret gives normalt kun, hvis der er tale om lovgivningsområder af offentlig interesse.

Court of Appeal

Court of Appeal (appelretten) i Nordirland har sit sæde i Royal Courts of Justice i Belfast. Den behandler appelsager vedrørende straffesager fra Crown Court (kriminalretten) og civile sager fra High Court.

High Court

High Court i Belfast behandler civile sager og appelsager vedrørende straffesager og kan prøve enkeltpersoners eller organisationers handlinger med henblik på at sikre sig, at de har handlet i overensstemmelse med lov og ret. High Court behandler normalt sager, hvis værdi overstiger 30 000 GBP. Under visse omstændigheder kan High Court dog henvise sager med en værdi på over 30 000 GBP til county Court, og denne kan henvise sager med en værdi på under 30 000 GBP til High Court.

High Court har følgende tre afdelinger:

 • Family Division: Family Division behandler komplicerede, bestridte skilsmissesager og sager om umyndighed, adoption, vold i hjemmet osv. Den behandler også appeller  af ægteskabssager, sager vedrørende psykisk syge og ukomplicerede arvesager fra Magistrates' Court og County Court .
 • Queens Bench Division: Queens Bench Division behandler store og/eller komplicerede erstatningssager. Den behandler også et begrænset antal appelsager fra Magistrates' Court eller Crown Court, prøver lovligheden af organisationers handlinger og behandler injurie- og æreskrænkelsessager.
 • Chancery Division: Chancery Division behandler sager vedrørende fonde,  testamenter, hvorimod der er gjort indsigelse, likvidation af selskaber, konkurser, pantehæftelser, velgørenhed, bestridte indtægter (typisk indkomstskat) osv.

Crown Court

Crown Court behandler følgende typer sager:

 • mere alvorlige overtrædelser af straffeloven, hvor tiltalte skal for et nævningeting
 • domme, som den har fået henvist fra Magistrates' Court til strafudmåling.

Crown Court kan idømme strengere fængsels- og bødestraffe end Magistrates' Court.

County Court

County Courts behandler civilretlige sager, og de behandles af en dommer eller en District Judge. County Court behandler sædvanligvis sager med en værdi af under 30 000 GBP (eller 45 000 GBP i værdipapirsager). Sager med højere værdi behandles i High Court – jf. ovenfor. Alle sager med krav, der hidrører fra låneaftaler, der er omfattet af forbrugerkreditloven (Consumer Credit Act 1974), skal indledes ved County Court uanset værdien.

Eksempler på sager, som behandles af county Court:

County Court kan behandle en bred vifte af sager, men de almindeligste er:

 • tvister mellem lejer og udlejer: f.eks. overtagelse (udsættelse), huslejerestancer og reparationer
 • forbrugerklager: f.eks. defekte varer og mangelfulde tjenesteydelser
 • erstatningskrav ved personskade (skader som beror på uagtsomhed): f.eks. trafikuheld, fald på grund af huller i fortov og arbejdsulykker
 • skilsmissesager, som indgives af begge parter, men kun i visse county Courts
 • sager vedrørende race- og kønsdiskrimination
 • inddrivelse af fordringer: f.eks. en kreditor, der søger dækning for sit tilgodehavende
 • ansættelsesforhold: f.eks. vedrørende lønkrav eller fratrædelsesgodtgørelse
 • ankesager fra magistrates' court, som behandles af en dommer (og mindst to lægdommere, hvis tiltalte eller sagsøgte er et ungt menneske).

Mindre krav

Mindre krav behandles også af county Court. I almindelighed vedrører et mindre krav et beløb på ikke over 3 000 GBP.

Magistrates’ Court

Magistrates’ Court  behandler strafferetlige sager og visse civilretlige sager. Sagerne behandles af en District Judge.

Strafferetlige sager i Magistrates' Court

Magistrates' Court behandler straffelovsovertrædelser, hvor den tiltalte ikke skal for et nævningeting. Disse betegnes mindre alvolige overtrædelser. De mindre alvorlige overtrædelser kan medføre straf på højst seks måneders fængsel og/eller bøde på op til 5 000 GBP.

Magistrates' Court behandler også lovovertrædelser, hvor tiltalte kan vælge at komme for et nævningeting, men foretrækker at få sin sag behandlet i Magistrates' Court. Hvis tiltalte vælger nævningetinget, henvises sagen til Crown Court.

Youth Court

Youth Court (ungdomsdomstolen) behandler sager mod unge mennesker, der har begået straffelovsovertrædelser, og som er mellem 10 og 17 år. Ungdomsdomstolen er en del af Magistrates' Court, og sagerne behandles af en District Judge og to specialuddannede lægdommere. Hvis et ungt menneske tiltales for en meget alvorlig lovovertrædelse, hvor strafferammen for en voksen ville ligge på mindst 14 års fængsel, kan ungdomsdomstolen henvise sagen til behandling i Crown Court.

Civile sager i Magistrates' Court

Magistrates' court behandler et begrænset antal civilretlige sager:

 • visse sager om inddrivelse af offentlige krav: f.eks. indkomstskatterestancer, bidrag til nationale sikringsordninger og momsrestancer
 • tilladelser og bevillinger: f.eks. tildeling, fornyelse eller inddragelse af bevillinger til pubber og klubber
 • visse familieretlige sager: f.eks. underholdsbidrag eller fjernelse af en ægtefælle fra det fælles hjem
 • børns tarv, f.eks. anbringelse uden for hjemmet hos lokale myndigheder, tilsyn, adoptionssager og afgørelser om bopæl.

Coroners’ Court

Coroners' Court undersøger omstændighederne ved pludselige, voldelige eller unaturlige dødsfald.

Relevante links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Sidste opdatering: 16/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.