Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Almindelige domstole i de enkelte lande

Polen

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Polen.

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Almindelige domstole

De almindelige domstole i Polen dækker over appeldomstolene (sądy apelacyjne), de regionale domstole (sądy okręgowe) og distriktsdomstolene (sądy rejonowe). Disse domstole behandler bl.a. straffesager, civile sager, familieretlige sager og børne- og ungdomssager, handelsretlige sager, arbejdsretlige sager og socialsikringssager – bortset fra sager, der behandles af andre, særlige domstole, f.eks. militærdomstolene.

De almindelige domstole fører endvidere matrikelregistre og tingbøger,  panteregister samt det nationale domstolsregister og det nationale strafferegister.

Civile domstole

Under hver appeldomstol (wydział cywilny), regional domstol og distriktsdomstol er der en afdeling for civile sager.

Straffedomstole

Under hver appeldomstol, regional domstol og distriktsdomstol er der en afdeling for straffesager.

Juridiske databaser

Den polske regerings websted indeholder en liste over samtlige love, der er offentliggjort siden 1918.

Det er gratis at benytte databasen.

Sidste opdatering: 19/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.