Almindelige domstole i de enkelte lande

Rumænien

Denne side indeholder oplysninger om domstolene i Rumænien.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Introduktion til Rumæniens retssystem

Rumæniens retssystem er opbygget på følgende måde:

Domstole og anklagemyndighed

Niveau 1

 1. Distriktsdomstole (176)
 2. Anklagemyndighed

Niveau 2

 1. Regionale domstole (42)
 2. Særlige domstole (3)
 3. Børne- og familiedomstolen (1)
 4. Anklagemyndighed

Niveau 3

 1. Appelretter (15)
 2. Anklagemyndighed

Niveau 4

 1. Kassationsdomstolen
 2. Anklagemyndighed
 • Rumæniens retssystem omfatter kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) og de øvrige domstole.

Domstole og retter

Kassationsdomstolen

Som den øverste domstol i Rumænien er kassationsdomstolen den eneste retsinstans med beføjelser til at sikre, at andre domstole fortolker og anvender lovgivningen på en ensartet måde. Proceduren for indbringelse for kassationsdomstolen af hensyn til retsplejen er den vigtigste procedure til at nå dette mål.

Kassationsdomstolen har fire afdelinger med hvert sit kompetenceområde:

 • den civilretlige afdeling I
 • den civilretlige afdeling II
 • den strafferetlige afdeling
 • afdelingen for forvaltnings- og skattesager.

Andre afdelinger af den øverste domstol, som har deres egne kompetenceområder, er de fire kollegier med fem dommerede fælles afdelinger (Secțiile Unite) vedrørende indbringelser af hensyn til retsplejen og panelet vedrørende afklaring af bestemte juridiske spørgsmål.

Den civilretlige afdeling I, den civilretlige afdeling II og afdelingen for forvaltnings- og skattesager under kassationsdomstolen behandler begæringer om fornyet prøvelse af domme afsagt af appelretter og andre domstolsafgørelser ifølge loven samt begæringer om fornyet prøvelse af ikke-endelige afgørelser eller retshandlinger af enhver art, som ikke kan appelleres på anden måde, og hvor sagen ved en appelret er blevet afbrudt.

Kassationsdomstolens strafferetlige afdeling behandler:

 1. Som domstol i første instans sager og begæringer, som ifølge loven hører under kassationsdomstolens kompetence.

Den strafferetlige afdeling under kassationsdomstolen behandler i første instans sager om højforræderi, anklager om lovovertrædelser begået af medlemmer af senatet, af parlamentet og af rumænske medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemmer af regeringen, medlemmer af det øverste retsråd, dommere ved kassationsdomstolen samt anklagere ved kassationsdomstolen.

 1. begæringer om fornyet prøvelse af strafferetlige domme afsagt i første instans af en appelret eller den militære appelret
 2. begæringer om fornyet prøvelse af afgørelser i straffesager afsagt i første instans af appelretterne, af den militære appelret og af den strafferetlige afdeling ved kassationsdomstolen
 3. appeller af ikke-endelige afgørelser eller retshandlinger af enhver art, som ikke kan appelleres på anden måde, og hvor sagen ved en appelret er blevet afbrudt
 4. kassationsappeller af endelige afgørelser i straffesager på de i loven fastsatte betingelser
 5. forelæggelser med henblik på at få en foreløbig afgørelse for at afklare bestemte juridiske spørgsmål
 6. kompetencekonflikter i sager, hvor den er øverste fælles jurisdiktion for de retter, som er i konflikt
 7. anmodninger om henvisning af en sag fra den kompetente appelret til en anden appelret
 8. andre sager som omhandlet i lovgivningen.

Kollegiet bestående af fem dommere

I henhold til artikel 24 i lov nr. 304/2004 som offentliggjort på ny med senere ændringer og tilføjelser behandler kollegiet bestående af fem dommere appeller af afgørelser i første instans afsagt af den strafferetlige afdeling under kassationsdomstolen og kassationsbegæringer mod afgørelser i appelsager afsagt af kollegier bestående af fem dommere efter forudgående tilladelse, de behandler appeller af domme afsagt af den strafferetlige afdeling af kassationsdomstolen i første instans, disciplinærsager ifølge lovgivningen og andre sager, som er omfattet af deres kompetence ifølge lovgivningen, samt appeller mod afgørelser om afvisning af forelæggelser for forfatningsdomstolen, der er afsagt af et andet kollegium bestående af fem dommere. I henhold til artikel 51, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 317/2004 behandler kollegiet bestående af fem dommere ansøgninger om fornyet prøvelse af domme afsagt af det øverste retsråd i disciplinærsager.

Kassationsdomstolens afdelinger mødes i plenum for at:

 1. behandle henviste sager vedrørende ændring af kassationsdomstolens retspraksis
 2. træffe afgørelse om at henvise sager til forfatningsdomstolen med henblik på kontrol af loves forenelighed med forfatningen, før de bekendtgøres.

Appelret

I Rumænien ledes appelretterne af en retspræsident, som kan bistås af en eller to vicepræsidenter.

Appelretten består af afdelinger eller særlige afdelinger for:

 • civilsager
 • straffesager
 • sager, der involverer mindreårige eller familieretlige spørgsmål
 • forvaltnings- og skattesager
 • sager, der vedrører arbejdsretlige konflikter og socialsikring, selskabsret, handelsregistret, insolvens, illoyal konkurrence og andre forhold samt
 • maritime og flodrelaterede spørgsmål.

De 15 appelretter har status som juridisk person, idet hver enkelt ret dækker flere regionale domstoles kompetenceområder (omkring tre).

På det civilretlige område behandler appelretterne følgende sager.

Som domstole i første instans behandler de søgsmål vedrørende forvaltnings- eller skattemæssige tvister i overensstemmelse med de specifikke lovbestemmelser.

Som appelretter behandler de appeller af domme afsagt af regionale domstole i første instans.

Som appeldomstole behandler de søgsmål til prøvelse af afgørelser afsagt af distriktsdomstole i appelsager eller afgørelse afsagt af distriktsdomstole i første instans, som ifølge lovgivningen ikke kan appelleres, samt alle andre sager, som udtrykkelig er fastsat i lovgivningen.

På det strafferetlige område behandler appelretterne følgende sager.

Som domstol i første instans:

 • lovovertrædelser i henhold til straffelovens artikel 394-397, 399-412 og 438-445,
 • lovovertrædelser vedrørende Rumæniens nationale sikkerhed omhandlet i særlove
 • lovovertrædelser begået af dommere ved domstole i første instans og distriktsdomstole samt af anklagere ved anklagemyndigheden ved disse domstole
 • lovovertrædelser begået af advokater, notarer, fogeder eller revisionsrettens revisorer samt af eksterne revisorer af offentlige regnskaber
 • lovovertrædelser begået af ledere af religiøse trossamfund organiseret i overensstemmelse med loven og andre højtstående religiøse personer, der mindst har rang af biskop eller tilsvarende
 • lovovertrædelser begået af lægdommere ved kassationsdomstolen, dommere ved appelretterne eller den militære appelret eller af anklagere fra anklagemyndighedens kontorer tilknyttet disse domstole
 • lovovertrædelser begået af medlemmer af revisionsretten, formanden for lovgivningsrådet, den rumænske ombudsmand, assistenter for den rumænske ombudsmand og kvæstorerne
 • anmodninger om henvisning til en anden retsinstans i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen.

Som appelretter behandler de appeller af strafferetlige domme afsagt af regionale domstole i første instans og af distriktsdomstole i første instans i straffesager.

Appelretterne træffer også afgørelse i sager om kompetencekonflikter mellem de regionale domstole eller mellem distriktsdomstole og regionale domstole under deres kompetence eller mellem distriktsdomstole under forskellige regionale domstoles kompetence under en appelrets kompetence.

Appelretterne træffer også afgørelse om begæringer om udvisning eller overførsel til udlandet af dømte personer.

Regionale domstole

De 42 regionale domstole i Rumænien har status som juridisk person og er organiseret på amtsniveau (județ). Hver regional domstols kompetenceområde omfatter alle distriktsdomstole i det amt, hvor den regionale domstol er beliggende.

De regionale domstole er opdelt i separate afdelinger eller særlige kollegier, der arbejder med:

 • civilsager
 • straffesager
 • sager, der involverer mindreårige eller familieretlige spørgsmål
 • forvaltnings- og skattesager
 • sager, der vedrører arbejdsretlige konflikter og socialsikring, selskabsret, handelsregistret, insolvens, illoyal konkurrence og andre forhold samt
 • maritime og flodrelaterede spørgsmål.

På det civilretlige område behandler de regionale domstole følgende sager.

Som domstole i første instans behandler de regionale domstole alle begæringer, som ifølge loven ikke henhører under andre domstoles kompetence.

Som appelretter behandler de appeller af domme afsagt af regionale domstole i første instans.

Som appelinstanser behandler de søgsmål til prøvelse af afgørelser afsagt af førsteinstansretter, som ifølge lovgivningen ikke kan appelleres, samt i alle andre sager, som udtrykkeligt er fastsat i lovgivningen.

I straffesager behandler de regionale domstole følgende sager.

Som domstol i første instans:

 • forbrydelser mod liv, fysisk integritet eller helbred, forbrydelser mod den personlige frihed, ødelæggelse med skærpende omstændigheder, lovovertrædelser med særligt alvorlige følger, smugling af migranter, tortur, korruption og embedsmisbrug, videregivelse af oplysninger, der er klassificeret som statshemmeligheder, videregivelse af forretningshemmeligheder eller af ikke-offentlige oplysninger, tilegnelse af midler ad ulovlig vej, uretmæssig tilegnelse af midler, manglende overholdelse af ordningen for nukleare stoffer eller andre radioaktive stoffer, manglende overholdelse af ordningen for sprængstoffer, videregivelse af erhvervet immundefektsyndrom, lovovertrædelser, der krænker sikkerheden og integriteten ved it-systemer og data, oprettelse af en gruppe med henblik på organiseret kriminalitet
 • forsætlige lovovertrædelser, der har ført til en persons død
 • lovovertrædelser, imod hvilke der er indledt retsforfølgning af direktorat for efterforskning af organiseret kriminalitet og terrorisme (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) eller det nationale direktorat for korruptionsbekæmpelse (Direcția Națională Anticorupție), hvis disse ikke ifølge lovgivningen, henhører under andre retsinstanser med en højere placering i hierarkiet
 • lovovertrædelser, der involverer hvidvask af penge eller skatteunddragelse, jf. artikel 9 i lov nr. 241/2005 om forebyggelse og bekæmpelse af skatteunddragelse med efterfølgende ændringer
 • øvrige lovovertrædelser, der ifølge loven hører under deres kompetence.

De regionale domstole afgør kompetencekonflikter mellem de førsteinstansretter, som hører under deres kompetence, samt søgsmål til prøvelse af afgørelser afsagt af førsteinstansretter i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen.

Førsteinstansretter

Distriktsdomstolene har ikke status som juridisk person og er nedsat på regionalt plan og i Bukarest.

På det civilretlige område behandler førsteinstansretterne primært følgende sager:

 • sager, der ifølge den civile lovbog henhører under kompetenceområdet for familiedomstolen, dog ikke sager, hvor andet udtrykkeligt er fastsat i lovgivningen
 • sager vedrørende registrering i civilstandsregistret som fastsat i lovgivningen
 • sager om forvaltning af etageejendomme, lejligheder eller lokaler, der udelukkende ejes af forskellige personer, eller vedrørende juridiske forhold etableret af sammenslutninger af boligejere med andre fysiske eller juridiske personer
 • begæringer om udsættelse
 • sager vedrørende fælles vægge eller grøfter, afstanden mellem bygninger eller beplantninger, færdselsret og andre servitutter eller begrænsninger, der påvirker ejendomsrettigheder i medfør af lovgivningen, som parterne har indgået aftale om, eller som er pålagt af en domstol
 • sager vedrørende ændring eller markering af skel
 • søgsmål til beskyttelse af ejendomsret
 • sager vedrørende forpligtelser til at udføre eller ikke udføre bestemte handlinger, der ikke kan gøres op i penge, uanset om de er baseret på en kontrakt eller ej, dog ikke ansøgninger, som ifølge loven hører under andre domstoles kompetence
 • begæringer om udstedelse af dødsattest fra en domstol
 • begæringer om bodeling uanset den omhandlede værdi
 • begæringer om arv uanset den omhandlede værdi
 • begæringer om ekstinktion uanset den omhandlede værdi
 • begæringer vedrørende ejendomsrettigheder, medmindre de henhører under andre retsinstanser ifølge lovgivningen
 • alle andre begæringer, der kan gøres op i penge til og med et beløb på 200 000 RON, uanset om parterne har status som erhvervsdrivende.

Førsteinstansretterne behandler også appeller af afgørelser truffet af lokale myndigheder med lokal kompetence og andre organer med sådan kompetence i sager som omhandlet i lovgivningen og alle andre søgsmål, der hører under deres kompetence ifølge lovgivningen.

På det strafferetlige område behandler distriktsdomstolene primært følgende sager:

generelt alle typer lovovertrædelser undtagen dem, der i henhold til loven skal behandles i første instans af de regionale domstole, appelretterne eller kassationsdomstolen.

Flere oplysninger om disse domstole findes på det rumænske justitsministeriums domstolsportal.

Juridiske databaser

Følgende juridiske databaser er tilgængelige online:

Sidste opdatering: 16/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.