På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Almindelige domstole i de enkelte lande

Skotland

På denne side finder du en introduktion til de almindelige domstole i Det Forenede Kongeriges skotske retskreds.

Indholdet er leveret af
Skotland

Almindelige domstole – indledning

Court of Session (højeste civilretlige instans), High Court of Justiciary (højeste strafferetlige instans), Sheriff Courts (lokale førsteinstansretter) og Justice of the Peace Courts (fredsdomstole) forvaltes af Scottish Courts and Tribunals Service (den skotske domstolsstyrelse), som er et uafhængigt organ ledet af Lord President, den øverste dommer i Skotland.

Skotlands højere domstole

I Skotland omfatter de højere domstole Court of Session og High Court of Justiciary.

Court of Session

Court of Session er den øverste civilretlige instans i Skotland og er placeret i parlamentsbygningen i Edinburgh. Den fungerer som appeldomstol og ligeledes som førsteinstansdomstol, der behandler sager om bl.a. tvangsfuldbyrdelse af fordringer, erstatningssager og familie- og handelsretlige sager.

High Court of Justiciary

High Court of Justiciary behandler strafferetlige appelsager, der udspringer af nævningesager, og alvorlige straffesager. Retssagerne behandles under medvirken af nævninger.

Når High Court of Justiciary træffer afgørelser i appelsager, sættes retten i Edinburgh.  I andre sammenhænge er domstolen hjemmehørende i Edinburgh, Glasgow og Aberdeen, men retssager afvikles i byer over hele Skotland.

Sheriff Courts

Af juridiske årsager er Skotland opdelt i seks regioner, der betegnes som "sheriffdoms" (retskredse). Hver enkelt retskreds har en Sheriff Principal, der ud over at behandle civilretlige appelsager har ansvaret for, at alle retssager i Sheriff Court forløber effektivt.

Disse retskredse omfatter i alt 39 retsdistrikter, der varierer i størrelse og udformning, men som alle har samme funktion.

Sager behandles af en dommer (sheriff). Arbejdet i Sheriff Court kan opdeles i tre hovedkategorier – civile sager, straffesager og skifteretssager – og forvaltes af lokale sheriff clerks (administrative medarbejdere ved domstolen) og deres medarbejdere.

Dommerfuldmægtige (summary sheriffs) har beføjelse til at udføre nogle af dommernes opgaver i både straffesager og civile sager.

Hertil kommer, at der findes en ny personskadedomstol (Personal Injury Court) for hele Skotland, som har sæde i Edinburgh.

Civil Sheriff Appeal Court kan beklædes med to eller tre dommere i civile sager, der appelleres fra Sheriff Court.

Criminal Sheriff Appeal Court behandler straffesager i anden instans.  Den behandler også alle appeller af afgørelser i sager vedrørende afgørelser om løsladelse mod sikkerhedsstillelse, der er truffet af Sheriff Court og fredsdomstolene.

Civile sager

De fleste civile sager omfatter tvister mellem personer eller organisationer. Sheriff Courts behandler tre forskellige sagstyper:

  • almindelige sager, dvs. hovedsagelig vedrørende skilsmisser, børn, tvister om rettigheder over fast ejendom og fordringer/erstatningskrav til en værdi på over 5 000 GBP.  Bortset fra familieretlige sager (medmindre der kun er nedlagt påstand om betaling af underholdsbidrag), kan sager, hvor sagens værdi ikke overstiger 100 000 GBP, kun anlægges ved Sheriff Court.
  • det samme gælder for sager, der er underlagt en forenklet procedure (summarisk sagsbehandling), navnlig tvister om huslejerestancer i socialt boligbyggeri og erstatningskrav for personskade på op til 5 000 GBP.
  • samt sager, hvor kravet ikke overstiger 5 000 GBP, og påstanden går ud på betaling for, udlevering af eller genindsættelse i besiddelsen af løsøre eller et påbud om, at en person skal gøre noget specifikt.

Desuden behandler Sheriff Court mange andre civile ansøgninger/begæringer og procedurer, herunder:

  • adoption af børn
  • likvidation af selskaber
  • undersøgelser vedrørende ulykker med dødelig udgang
  • Konkurser

Straffesager

Straffesager, der rejses ved Sheriff Court, kan enten behandles af et nævningeting eller af dommeren alene. Det er op til den offentlige anklager at beslutte, hvilken procedure der skal følges i de enkelte sager.

Nævningeproceduren (solemn procedure) anvendes i alvorlige sager, hvor anklagen kan føre til en dom på over 12 måneders fængsel eller en ubegrænset bøde. Retssagen føres for en dommer og et nævningeting.

Den forenklede procedure (summary procedure) anvendes i forbindelse med mindre alvorlige sager, hvor en dommer behandler sagen uden nævningers medvirken. Selv om dommerens strafudmålingsbeføjelser i princippet er begrænset til idømmelse af 12 måneders fængsel, kan han i visse tilfælde idømme en strengere straf.

Skifteretssager

Skifteretssager omfatter hovedsagelig dødsbobehandling. Rettens beføjelse til at lade en eksekutor realisere og udlodde boets aktiver kaldes "confirmation". Der udpeges først en eksekutor, når retten har modtaget en opgørelse over afdødes bo.

Hvis boet har en bruttoværdi på højst 36 000 GBP, klassificeres det som et "bo af begrænset værdi" (small estate), og personer, der anmoder om bobehandling, kan få hjælp af den lokale Sheriff Court til at udfylde den relevante blanket. Hvis boets værdi overstiger 36 000 GBP, vil personer, der ønsker bobehandling, blive rådet til at kontakte en solicitor (rådgivende advokat).

Justice of the Peace Courts

Justice of the Peace Courts (fredsdomstole) er domsmandsretter, hvor en fredsdommer, som ikke har en juridisk uddannelse, behandler sagerne sammen med en juridisk uddannet fuldmægtig (legally qualified clerk). Den fuldmægtige rådgiver dommeren i lovgivnings- og proceduremæssige spørgsmål. Retten behandler kun mindre alvorlige straffesager. En fredsdommer kan højst idømme 60 dages fængsel eller en bøde på højst 2 500 GBP.

En sheriff clerk er ansvarlig for udførelsen af det administrative arbejde ved Sheriff Court og Justice of the Peace Court, herunder:

  • inddrivelse af bøder og betalingspålæg
  • udstedelse af kopier af kendelser, som f.eks. kendelser vedrørende kaution, samfundstjeneste eller frihedsbegrænsning
  • indkaldelse og forvaltning af nævninger.

Der findes mere detaljerede oplysninger om domstolene i Skotland på webstedet for Scottish Courts and Tribunals Service.

Relevante links

Scottish Courts and Tribunals Service

Sidste opdatering: 02/07/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.