Almindelige domstole i de enkelte lande

Slovakiet

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

I Slovakiet udøves retsplejen af uafhængige og upartiske domstole. Domstolene er på alle niveauer adskilt fra de øvrige statslige organer.

Juridiske databaser

Det slovakiske justitsministeriums Slov-Lex-database

Justitsministeriets ”elektroniske lovsamling (SLOV-Lex)” hviler på to sammenkoblede informationssystemer:

 1. eZbierka – informationssystem til brug for borgernes opslag i de bindende konsoliderede udgaver af retsreglerne og andre retsforskrifter
 2. eLegislatíva – informationssystem til brug for beherskelse af alle trin af lovgivningsproceduren, idet der er adgang til avancerede redigeringsredskaber for dem, der udarbejder lovtekster.

Fordele for målgrupperne

Henset til det grundlæggende retsprincip, hvorefter enhver har pligt til at kende loven og have kendskab til sine rettigheder og forpligtelser - hvilket i praksis i stigende grad er vanskeligt som følge af de gældende retsforskrifters stigende mængde og øgede kompleksitet - bidrager Slov-Lex-projektet til at sikre overholdelsen af dette princip, idet alle får effektiv adgang til de gældende regler:

 • borgere - navnlig takket være eZbierka-delen indebærer projektet en gratis og forbedret adgang til såvel udformningen som indholdet af den gældende lovgivning, og informationsniveauet i relation til nye forskrifter hæves
 • retsvæsenets aktører - de har permanent adgang til de gældende retsforskrifter, og de har mulighed for at få underretning, når der indføres nye regler i Slovakiet eller i Den Europæiske Union, det være sig generelt eller på det område, de er specialiseret i
 • erhvervsdrivende - de har ligeledes gratis og permanent adgang til de gældende retsforskrifter, og de har mulighed for at få underretning, når der indføres nye regler i Slovakiet eller i Den Europæiske Union, det være sig generelt eller på det område, hvor de driver virksomhed. Et bedre lovgivningsmiljø gør det muligt at skabe bedre betingelser for de erhvervsdrivende og medfører en lettelse af virksomhedernes administrative byrder
 • lokale myndigheder - de har gratis og permanent adgang til de relevante retskilder og deres administrative byrder lettes derved, idet den byrdefulde og omkostningskrævende opgave, der består i at sikre adgang til lovsamlingen i åbningstiden samtidig med modtagelsen af nye retsforskrifter i papirform og disses arkivering, afløses af en forpligtelse til blot at sikre en adgang til lovsamlingen i åbningstiden
 • centrale forvaltningsorganer - projektet sikrer dem gratis og permanent adgang til de relevante retskilder og medfører en nedsættelse af deres administrative byrder og dermed af de omkostninger, der er forbundet med lovgivningsproceduren, samt mulighed for i højere grad at kunne udfylde deres rolle i forbindelse med udarbejdelse af nye retsforskrifter og implementering af de EU-retlige regler
 • domstolene - de har hurtig og permanent adgang til de gældende retsforskrifter og disses forarbejder og kan søger efter den på et hvilket som helst tidspunkt gældende retspraksis, hvilket gør det muligt at begrænse rutinearbejde og øge effektiviteten af dommernes og de øvrige ansattes arbejde
 • den lovgivende magts organer - de kan benytte sig af et effektivt redskab til at udarbejde retsnormer som led i lovgivningsproceduren, hvilket fritager dem for visse tidskrævende administrative opgaver og giver dem mulighed for i højere grad at koncentrere sig om indholdet af diverse lovforslag.

Opbygningen af de almindelige domstole

De slovakiske domstole

De slovakiske domstole omfatter:

 • distriktsdomstole  (okresný súd) (54)
 • regionale domstole (krajský súd) (8)
 • den særlige kriminalret (Špecializovaný trestný súd)
 • og Den Slovakiske Republiks højesteret (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Domstolenes jurisdiktion

Distriktsdomstole

Distriktsdomstole behandler civil- og strafferetlige sager som domstole i første instans, medmindre andet fastsættes i domstolenes procesregler.

Distriktsdomstole behandler også sager vedrørende valglovgivningen, hvor dette foreskrives i en særlig lov.

Regionale domstole

Regionale domstole behandler som domstole i anden instans civilretlige og strafferetlige sager, der er behandlet af distriktsdomstole i første instans.

Domstolenes procesregler definerer de civilretlige og strafferetlige sager, som de regionale domstole skal behandle i første instans.

Regionale domstole behandler administrative sager i første instans, medmindre andet angives i en særlig lov.

De regionale domstole behandler også andre sager, hvis dette er bestemt i en særlig love (f.eks. lov nr. 166/2003 om beskyttelse af privatlivets fred mod uautoriseret brug af informationsteknologi og om ændring af visse andre love).

Den særlige kriminalret

Den særlige kriminalret behandler strafferetlige sager og andre sager som fastsat i domstolens procesregler.

Højesteret

Højesteret behandler og pådømmer:

 • ordinære appeller iværksat til prøvelse af afgørelser truffet af de regionale domstole og af den særlige kriminalret, hvis dette bestemmes i domstolenes procesregler
 • ekstraordinære appeller iværksat til prøvelse af afgørelser truffet af de regionale domstole, den særlige kriminalret og højesteret, hvis dette bestemmes i domstolenes procesregler
 • kompetencetvister mellem domstole og statsforvaltningsorganer
 • overførsel af sager til en anden domstol end den kompetente, hvis dette bestemmes i domstolenes procesregler
 • andre sager, hvis det foreskrives i loven eller i en international traktat.

Højesteret udfører kontrol af retsinstansernes praksis i sager, hvor der er afsagt en retskraftig dom.

Højesteret sikrer også en ensartet fortolkning og anvendelse af lovgivningen og andre alment gældende retsforskrifter ved hjælp af:

 • sine egne afgørelser
 • vedtagelse af udtalelser, der skal sikre en ensartet fortolkning af love og anden alment gældende lovgivning
 • offentliggørelse af principielle afgørelser, der har opnået retskraft, i højesterets "samling af udtalelser" og afgørelser truffet af domstolene i Den Slovakiske Republik.

Relevante links

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 27/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.