Almindelige domstole i de enkelte lande

Slovenien

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Slovenien.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Almindelige domstole

I henhold til domstolslovens artikel 98 er der følgende almindelige domstole i Slovenien:

 • Lokale domstole (okrajna sodišča),
 • Regionale domstole (okrožna sodišča),
 • Appeldomstole (višja sodišča),
 • Sloveniens øverste domstol (Vrhovno sodišče).

Lokale domstoles kompetence

I henhold til domstolslovens artikel 99 har de lokale domstole i Slovenien kompetence inden for følgende områder:

På det strafferetlige område:

 1. Prøvelse i første instans af strafbare forhold, der kan give bøde eller frihedsstraf på højst tre år, med undtagelse af strafbare forhold i form af injurier i pressen (radio, tv eller ethvert andet medie)
 2. Undersøgelse af ovennævnte strafbare forhold
 3. Prøvelse eller afgørelse af andre spørgsmål ifølge lovgivningen.

På det civilretlige område

Som domstole i første instans:

 1. I civile sager ifølge den civile retsplejelov
 2. I arvesager og andre sager under den frivillige retspleje, medmindre andet bestemmes i lovgivningen, samt sager vedrørende matrikelregistret
 3. Tvangsfuldbyrdelse og beskyttelsesforanstaltninger, medmindre andet bestemmes i lovgivningen.

Andre sager

Andre sager, når dette er bestemt i lovgivningen.

Retshjælp

Træffer afgørelse om tildeling af retshjælp, når andre retsinstanser ikke har kompetence til dette, og træffer afgørelse om tildeling af international retshjælp ved mindre lovovertrædelser.

Regionale domstoles kompetence

Ifølge artikel 101 i domstolsloven har de regionale domstole i Slovenien kompetence i følgende spørgsmål:

På det strafferetlige område

 1. at prøve strafbare forhold i første instans, som ikke hører under de lokale domstoles kompetence
 2. at gennemføre undersøgelser eller efterforskningsaktiviteter vedrørende strafbare forhold som beskrevet under punkt 1
 3. at gennemføre forundersøgelser og træffe afgørelser i første instans vedrørende strafbare forhold begået af mindreårige
 4. at træffe afgørelse i første instans om fuldbyrdelse af en strafferetlig dom afsagt af en udenlandsk domstol
 5. at fuldbyrde strafferetlige domme (som udspringer af punkt 1, 3 og 4 ovenfor) og at fuldbyrde strafferetlige domme afsagt af lokale domstole
 6. at træffe afgørelse om tilladelse til indskrænkning af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
 7. at træffe afgørelser i undersøgelseskammeret (også i straffesager, der hører under de lokale domstoles kompetence)
 8. at udføre andre opgaver som fastsat i lovgivningen
 9. at føre tilsyn med, at domfældte behandles lovligt og korrekt, og at føre tilsyn med fængselsindsatte.

Specialiserede afdelinger under domstolene har ansvar for at fuldføre opgaverne i punkt 1, 2, 3, 6, 7 og 8 i mere komplekse sager, som omfatter organiseret og økonomisk kriminalitet, terrorisme, korruption og andre lignende strafferetlige lovovertrædelser.

På det civilretlige område

At træffe afgørelser i første instans:

 1. i civile sager ifølge den civile retsplejelov
 2. om anerkendelse af afgørelser truffet af udenlandske domstole
 3. om tvungen voldgift, konkurser og likvidationer, der hører under deres kompetence, samt om tilhørende tvister
 4. om tvister vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder
 5. om forslag til foreløbige foranstaltninger, der er indgivet, inden en tvist indledes, som retten skal træffe afgørelse om efter bestemmelserne vedrørende økonomiske tvister eller spørgsmål, hvor parterne er blevet enige om voldgift og spørgsmål om anvendelse af foreløbige forholdsregler vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder
 6. i sager under den frivillige retspleje, som loven finder anvendelse på.

Andre sager

 • At føre handelsregistret
 • At prøve andre sager, når dette er bestemt i lovgivningen
 • At træffe afgørelse om tildeling af retshjælp i civile sager, straffesager og andre sager
 • At træffe afgørelse om tildeling af international retshjælp.

Appeldomstolenes kompetence

Ifølge artikel 104 i domstolsloven har appeldomstolene i Slovenien kompetence i følgende spørgsmål:

 1. at prøve eller træffe afgørelse i anden instans om appeller mod afgørelser fra lokale domstole og regionale domstole i deres område
 2. at træffe afgørelse i kompetencetvister mellem lokale domstole og regionale domstole i deres område og om overførsel af kompetence til en anden lokal domstol eller regional domstol i deres område
 3. at prøve eller træffe afgørelse om andre spørgsmål ifølge lovgivningen.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL-adresse

(Domstolssystemet i Slovenien)

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Kort beskrivelse af indholdet

Domstolssystemet i Slovenien giver adgang til flere forskellige databaser såsom:

 • domstolssystemet i Slovenien
 • domstolsforvaltningen
 • offentlige registre (matrikelregistret, handelsregistret).

Relevante links

Liste over domstole

Sidste opdatering: 16/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.