Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Βουλγαρία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το βουλγαρικό δικαστικό σύστημα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Οργάνωση της δικαιοσύνης — δικαστικό σύστημα

Πρωτοβάθμια δικαστήρια αστικών και ποινικών υποθέσεων

Περιφερειακά δικαστήρια (Rayonen sad)

Το κύριο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι το περιφερειακό δικαστήριο. Εκδικάζει όλες τις υποθέσεις εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί εκ του νόμου σε άλλα δικαστήρια. Εκδικάζει αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις των περιφερειακών δικαστηρίων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον των αντίστοιχων επαρχιακών δικαστηρίων (οkrazhen sad).

Το περιφερειακό δικαστήριο συντίθεται από δικαστές υπό την προεδρία του προέδρου.

Επαρχιακά δικαστήρια (Okrazhen sad)

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το επαρχιακό δικαστήριο εκδικάζει:

αστικές υποθέσεις — αιτήσεις αναγνώρισης της ύπαρξης σχέσης γονέα και τέκνου, λύσης υιοθεσίας, κήρυξης προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή άρσης της εν λόγω δικαστικής συμπαράστασης· αγωγές αναγνώρισης κυριότητας ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τα 50 000 BGN· αστικές ή εμπορικές διαφορές η αξία του αντικειμένου των οποίων υπερβαίνει τα 25 000 BGN (εξαιρουμένων των αξιώσεων διατροφής, των αξιώσεων εργατικού δικαίου ή των αξιώσεων ανάκτησης μη εγκεκριμένων δαπανών)· αγωγές αναγνώρισης καταχώρισης εταιρείας ως απαράδεκτης, άκυρης ή εσφαλμένης για τις οποίες ο νόμος ορίζει ότι τα επαρχιακά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα σε πρώτο βαθμό· διαφορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του επαρχιακού δικαστηρίου βάσει άλλης νομοθεσίας·

ποινικές υποθέσεις — υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα σύμφωνα με τα άρθρα 95-110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 131 παράγραφος 2 σημεία 1) και 2), 142, 149 παράγραφος 5, 152 παράγραφος 4, 196a, 199, 203, 206 παράγραφος 4, 212 παράγραφος 5, 213a παράγραφοι 3 και 4, 214 παράγραφος 2, 219, 224, 225b, 225c, 242, 243-246, 248-250, 252-260, 277а-278e, 282-283b, 287а, 301-307а, 319a -319f, 330 παράγραφοι 2 και 3, 333, 334, 340-342, 343 παράγραφος 1 στοιχείο c), παράγραφος 3 στοιχείο b) και παράγραφος 4, 349 παράγραφοι 2 και 3, 350 παράγραφος 2, 354a παράγραφοι 1 και 2, 354b, 356f-356i, 357-360 και 407-419a του Ποινικού Κώδικα, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ειδικού ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 411a του Ποινικού Κώδικα.

Το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας έχει τις εξουσίες επαρχιακού δικαστηρίου. Το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας εκδικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο υποθέσεις που σχετίζονται με εγκλήματα γενικού χαρακτήρα που τελέστηκαν από άτομα που απολαύουν ασυλίας ή από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τα επαρχιακά δικαστήρια βρίσκονται στα επαρχιακά κέντρα. Εντός της δικαστικής περιφέρειας κάθε επαρχιακού δικαστηρίου υπάρχουν ένα ή περισσότερα περιφερειακά δικαστήρια.

Δευτεροβάθμια δικαστήρια αστικών και ποινικών υποθέσεων

Τα επαρχιακά δικαστήρια, ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων, καθώς και άλλες υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους βάσει νόμου.

Ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, τα εφετεία εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των επαρχιακών δικαστηρίων, καθώς και άλλες υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους βάσει νόμου.

Τριτοβάθμια δικαστήρια αστικών και ποινικών υποθέσεων

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αποτελεί το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Η δικαιοδοσία του καλύπτει το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Νομική βάση δεδομένων

Κάθε βουλγαρικό δικαστήριο τηρεί ιστότοπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, των νομικών προσώπων και των διοικητικών αρχών. Οι εν λόγω ιστότοποι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση και τις δραστηριότητες των δικαστηρίων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς υποθέσεις και υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί.

Ονομασία και ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων

Ο ιστότοπος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρέχει λεπτομερή κατάλογο των βουλγαρικών δικαστηρίων, καθώς και τις διευθύνσεις και τους ιστοτόπους τους (μόνο στη βουλγαρική γλώσσα).

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.