Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Τακτικά δικαστήρια είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) και τα περιφερειακά δικαστήρια (županijski sud).

Δημοτικά δικαστήρια

 1. δικάζουν υποθέσεις αμφισβητούμενης και εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς και υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης·
 2. δικάζουν υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής και κτηματολογικές υποθέσεις και τηρούν τα κτηματολογικά μητρώα·
 3. δικάζουν ποινικές υποθέσεις, πλην εκείνων τις οποίες ο νόμος υπάγει στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου·
 4. δικάζουν πταισματικές παραβάσεις, πλην εκείνων τις οποίες ο νόμος υπάγει στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλου οργάνου·
 5. αποφαίνονται επί της αναγνώρισης και της εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων άλλων φορέων που ισοδυναμούν με δικαστικές αποφάσεις στη χώρα έκδοσής τους·
 6. εκτελούν καθήκοντα σχετιζόμενα με την παροχή διεθνούς δικαστικής συνδρομής σε διαδικασίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους·
 7. συμμετέχουν σε δράσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους·
 8. εκτελούν άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τον νόμο.

Δημοτικά δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας

Περιφερειακά δικαστήρια

 1. δικάζουν τις εφέσεις κατά αποφάσεων των δημοτικών δικαστηρίων, πλην αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά·
 2. δικάζουν σε πρώτο βαθμό τις υποθέσεις για τις οποίες ο νόμος ορίζει ότι υπάγονται σε πρώτο βαθμό στην αρμοδιότητά τους·
 3. διεξάγουν έρευνες και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος συμβολαιογράφων για πειθαρχικά παραπτώματα και αποφαίνονται σε πρώτο βαθμό για τα παραπτώματα αυτά, στο μέτρο που προβλέπεται από τον νόμο·
 4. δικάζουν τις προσφυγές κατά πειθαρχικών αποφάσεων λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς συμβολαιογράφου, στο μέτρο που προβλέπεται από τον νόμο·
 5. εκτελούν καθήκοντα σχετιζόμενα με την παροχή διεθνούς δικαστικής συνδρομής σε διαδικασίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους·
 6. συμμετέχουν σε δράσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, εξαιρουμένων των υποθέσεων με αντικείμενο πταισματικές παραβάσεις·
 7. εκτελούν αλλοδαπές ποινικές αποφάσεις·
 8. εκτελούν άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τον νόμο.

Περιφερειακά δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.