Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Στη Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν τρεις βαθμίδες Δικαστηρίων. Το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εκδικάζουν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις σε τρίτο βαθμό, με βάσει τις εξουσίες που τους παρέχει το Σύνταγμα και η σχετική νομοθεσία, το Εφετείο εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό τις υποθέσεις στις οποίες ασκείται έφεση εναντίον απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου και τα ακόλουθα πρωτόδικα δικαστήρια:

  • Διοικητικό Δικαστήριο
  • Επαρχιακά Δικαστήρια
  • Κακουργιοδικεία
  • Οικογενειακό Δικαστήριο
  • Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων
  • Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
  • Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας
  • Στρατοδικείο
  • Εμπορικό Δικαστήριο, και
  • Ναυτοδικείο.

Συνήθη δικαστήρια - Εισαγωγή

Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απαρτίζεται από εννέα Δικαστές, ένας από τους οποίους είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έχει την υπό του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου βάσει του Συντάγματος ασκουμένη δικαιοδοσία και εξουσία, εκτός εάν, άλλως, προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εκδικάζει παραπεμφθείσα υπό του Εφετείου έφεση κατά αποφάσεως Διοικητικού Δικαστηρίου επί θέματος δημοσίου δικαίου ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή συνοχής του δικαίου επί συγκρουομένων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου, αποφασίζει σε τρίτο και τελευταίο βαθμό βάσει αίτησης, κατόπιν προηγηθείσας διαδικασίας αναθεωρητικής εφέσεως επί νομικών θεμάτων προκυπτόντων την απόφαση του Εφετείου, τα οποία συναρτώνται με τη διαφοροποίηση πάγιας νομολογίας ή με την ανάγκη ορθής ερμηνείας, είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς ουσιαστικής νομοθετικής διατάξεως, ή με μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή με ζήτημα συνοχής του δικαίου επί συγκρουομένων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου κατά την υπ’ αυτού ενασκουμένη αναθεωρητική δικαιοδοσία. Περαιτέρω, ενεργεί ως ακυρωτικό δευτεροβάθμιο δικαστικό συμβούλιο κατά αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά Δικαστές, ένας από τους οποίους είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί την υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου προβλεπομένη υπό του Συντάγματος δικαιοδοσία και εξουσία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Εκδικάζει παραπεμφθείσα υπό του Εφετείου έφεση κατά αποφάσεως δικαστηρίου που ασκεί πολιτική ή/και ποινική δικαιοδοσία περιλαμβανομένου δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας, επί θέματος μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή συνοχής του δικαίου επί συγκρουομένων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου. Το Ανώτατο Δικαστήριο, αποφασίζει σε τρίτο και τελευταίο βαθμό βάσει αιτήσεως, κατόπιν προηγηθείσας διαδικασίας πολιτικής ή ποινικής εφέσεως επί νομικών θεμάτων τα οποία προκύπτουν από την απόφαση του Εφετείου και συναρτώνται με τη διαφοροποίηση πάγιας νομολογίας ή με την ανάγκη ορθής ερμηνείας, είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς ουσιαστικής νομοθετικής διατάξεως, ή με μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή συνοχής του δικαίου επί συγκρουομένων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου, κατά την υπ’ αυτού ενασκουμένη πολιτική ή ποινική δικαιοδοσία. Περαιτέρω, αποφασίζει για την επανεκδίκαση από το Εφετείο ή από το πρωτόδικο δικαστήριο ποινικής δικαιοδοσίας, αναλόγως της περίπτωσης, εκδικασθείσας ποινικής υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση, είτε σε πρώτο βαθμό και τελεσίδικα είτε κατ’ έφεσιν, επί τη βάσει νέων στοιχείων ή γεγονότων, τα οποία κατά την κρίση του ενδεχομένως να ανατρέπουν, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση, επιλαμβάνεται αιτήσεως προς εξαίρεση Δικαστή οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου πλην του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ύστερα από την απόρριψη τοιαύτης αιτήσεως εξαιρέσεως από το κατά περίπτωση δικαστήριο και τέλος, εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό αναφορικά με τη λειτουργία του Εφετείου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Quo Warranto και Prohibition.

Εφετείο

Το Εφετείο συνιστά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στη Δημοκρατία και εκτός εάν, άλλως, προβλέπεται, τούτο κέκτηται δικαιοδοσία να αποφασίζει επί πάσης εφέσεως κατά αποφάσεως οιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, πλην του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Κατά κανόνα οι εφέσεις εκδικάζονται από 3 δικαστές. Η εκδίκαση τής έφεσης βασίζεται στα πρακτικά της πρωτόδικης διαδικασίας (εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα να ακουσθεί και μαρτυρία). Ασκώντας την κατ' έφεση δικαιοδοσία του, το Εφετείο μπορεί να επικυρώσει, διαφοροποιήσει ή παραμερίσει την προσβαλλόμενη απόφαση, ή να διατάξει την επανεκδίκαση τής υπόθεσης.

Επαρχιακά Δικαστήρια

Τα Επαρχιακά Δικαστήρια εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό όλες τις αστικές υποθέσεις (εκτός από υποθέσεις ναυτοδικείου) ως επίσης και ποινικές υποθέσεις για αδικήματα τα οποία τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι 5 χρόνια. Λειτουργεί ένα Επαρχιακό Δικαστήριο σε κάθε διοικητική επαρχία της Κύπρου. Οι υποθέσεις εκδικάζονται από ένα δικαστή και δεν υπάρχουν ένορκοι.

Κακουργιοδικεία

Τα Κακουργιοδικεία εκδικάζουν μόνο ποινικές υποθέσεις. Κατά κανόνα εκδικάζουν τις σοβαρότερες υποθέσεις που αφορούν αδικήματα για τα οποία προβλέπεται ανώτατη ποινή φυλάκισης η οποία υπερβαίνει τα 5 έτη. Κάθε κακουργιοδικείο απαρτίζεται από 3 Δικαστές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν ένορκοι.

Νομικές Τράπεζες Δεδομένων

Δεν υπάρχει ακόμα σε λειτουργία οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου. Λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές βάσεις νομικής πληροφόρησης κάποιες εκ των οποίων παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες, ενώ άλλες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι αποφάσεις δικαστηρίων και πρωτογενής νομοθεσία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.