Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Δανία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων της Δανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Τακτικά δικαστήρια - εισαγωγή

Ανώτατο Δικαστήριο (Højesteret)

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το δικαστήριο της Δανίας οι αποφάσεις του οποίου δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα και εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Ασκεί έλεγχο επί αποφάσεων και διατάξεων που εκδίδει:

  • το Εφετείο Ανατολικής Δανίας
  • το Εφετείο Δυτικής Δανίας και
  • το Ναυτικό και Εμπορικό Δικαστήριο της Κοπεγχάγης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί έλεγχο τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις και εκδικάζει σε τρίτο βαθμό υποθέσεις κληρονομιών, πτωχεύσεων, αναγκαστικής εκτέλεσης και κτηματολογίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εξετάζει ζητήματα ενοχής ή αθωότητας σε ποινικές υποθέσεις. Το δικαίωμα προσφυγής σε τρίτο βαθμό ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (βλ. κατωτέρω). Στο Ανώτατο Δικαστήριο δεν μετέχουν λαϊκοί δικαστές.

Ανατολικό Εφετείο (Østre Landsret) και Δυτικό Εφετείο (Vestre Landsret)

Στη Δανία υπάρχουν δύο εφετεία – το Εφετείο Δυτικής Δανίας και το Εφετείο Ανατολικής Δανίας. Τα εφετεία εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων.

Οι αστικές και εμπορικές υποθέσεις εκδικάζονται από τα πρωτοδικεία. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι αστικές υποθέσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε εφετείο.

Πρωτοδικεία (Byretterne)

Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, κληρονομιών και πτωχεύσεων. Είναι επίσης αρμόδια για τις συμβολαιογραφικές πράξεις. Ορισμένα πρωτοδικεία συνεχίζουν να ασχολούνται με τις εγγραφές στο κτηματολόγιο σε ορισμένες δικαστικές περιφέρειες, μέχρις ότου αναλάβει το έργο αυτό το Κτηματογραφικό Δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το οργανόγραμμα του δανικού δικαστικού συστήματος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.