Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Εσθονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στην Εσθονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Τακτικά δικαστήρια — εισαγωγή

Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια τακτικά δικαστήρια και εκδικάζουν όλες τις αστικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πταισμάτων. Ακόμη, διεξάγουν και άλλες διαδικασίες οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία τους βάσει της νομοθεσίας. Οι δικαστικές διαδικασίες στα περιφερειακά δικαστήρια ρυθμίζονται από τους ακόλουθους κώδικες: τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τις αστικές υποθέσεις, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τις ποινικές υποθέσεις και τον Κώδικα Εκδίκασης Πταισμάτων για τις υποθέσεις πταισμάτων.

Οι αποφάσεις των περιφερειακών δικαστηρίων επανεξετάζονται από τα εφετεία, υπό την ιδιότητά τους ως δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, κατόπιν άσκησης ένδικου μέσου κατά των εν λόγω αποφάσεων. Οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τους ίδιους νόμους που διέπουν τις διαδικασίες ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων.

Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Στην Εσθονία υπάρχουν τέσσερα περιφερειακά δικαστήρια. Τα περιφερειακά δικαστήρια διακρίνονται σε έδρες.

Περιφερειακά δικαστήρια:

Περιφερειακό δικαστήριο Harju (Harju Maakohus):

 1. Έδρα Tallinn

Περιφερειακό δικαστήριο Viru (Viru Maakohus):

 1. Έδρα Jõhvi
 2. Έδρα Narva
 3. Έδρα Rakvere

Περιφερειακό δικαστήριο Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Έδρα Pärnu
 2. Έδρα Haapsalu
 3. Έδρα Kuressaare
 4. Έδρα Rapla
 5. Έδρα Paide

Το περιφερειακό Δικαστήριο Pärnu διαθέτει επίσης τμήμα διαταγών πληρωμής, το οποίο διεκπεραιώνει αιτήσεις για την ταχεία διαδικασία της έκδοσης διαταγών πληρωμής.

Περιφερειακό δικαστήριο Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Έδρα Tartu
 2. Έδρα Jõgeva
 3. Έδρα Viljandi
 4. Έδρα Valga
 5. Έδρα Võru

Το περιφερειακό δικαστήριο Tartu διαθέτει επίσης τμήματα μητρώου και κτηματολογίου. Το κτηματολόγιο και το νηολόγιο τηρούνται στο τμήμα κτηματολογίου. Το εμπορικό μητρώο, το μητρώο ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρυμάτων και το μητρώο εμπορικών ενεχύρων τηρούνται στο τμήμα μητρώου.

Δευτεροβάθμια δικαστήρια

Στην Εσθονία υπάρχουν δύο εφετεία.

Εφετεία:

 • Εφετείο Tallinn
 • Εφετείο Tartu

Νομικές βάσεις δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εσθονικών δικαστηρίων διατίθενται στον ιστότοπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.