Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Λιθουανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά δικαστήρια της Λιθουανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Στη Λιθουανία υπάρχουν 56 δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας:

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
  • Το Εφετείο της Λιθουανίας (Lietuvos apeliacinis teismas)
  • 5 περιφερειακά δικαστήρια (apygardos teismai)
  • 49 τοπικά δικαστήρια(apylinkės teismai) .

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας είναι το μοναδικό ακυρωτικό δικαστήριο (τελευταίου βαθμού) στο οποίο είναι δυνατή η επανεξέταση των πάσης φύσεως αποφάσεων, διατάξεων, διαταγών που εκδίδουν τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας.

Το εν λόγω δικαστήριο έχει αναπτύξει ενιαία δικαστική πρακτική για την ερμηνεία και την εφαρμογή των νόμων και των λοιπών νομικών πράξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το Εφετείο της Λιθουανίας

Στο Εφετείο είναι δυνατή η άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων (ως πρωτοβάθμιων δικαστηρίων). Το Εφετείο κρίνει επίσης αιτήσεις αναγνώρισης αποφάσεων αλλοδαπών ή διεθνών δικαστηρίων και αλλοδαπών ή διεθνών διαιτητικών αποφάσεων και την εκτέλεσή τους στη Δημοκρατία της Λιθουανίας. Επιτελεί και άλλα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το νόμο.

Ο Πρόεδρος του Εφετείου διοργανώνει και ελέγχει τις διοικητικές δραστηριότητες των τοπικών δικαστηρίων και των δικαστών τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Εφετείου.

Περιφερειακά δικαστήρια

Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια που εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει του νόμου. Στα εν λόγω δικαστήρια είναι επιπλέον δυνατή η άσκηση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων, διατάξεων και διαταγμάτων των τοπικών δικαστηρίων.

Οι Πρόεδροι των περιφερειακών δικαστηρίων διοργανώνουν και ελέγχουν τις διοικητικές δραστηριότητες των τοπικών δικαστηρίων και των δικαστών τους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Τοπικά δικαστήρια

Τα τοπικά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια όπου εκδικάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

  • Ποινικές υποθέσεις
  • Αστικές υποθέσεις
  • Υποθέσεις που αφορούν διοικητικές παραβάσεις (οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητά τους βάσει του νόμου)
  • Υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα δικαστών υποθηκών
  • Υποθέσεις που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων και ποινών

Οι δικαστές των τοπικών δικαστηρίων επιτελούν επίσης καθήκοντα ανακριτή , δικαστή εκτέλεσης, καθώς και άλλα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το νόμο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.