Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Λουξεµβούργο

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για τα τακτικά δικαστήρια του Λουξεμβούργου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Τακτικά δικαστήρια — εισαγωγή

Τα δικαστήρια είναι επιφορτισμένα βάσει του Συντάγματος να ασκούν τη δικαστική εξουσία και να εφαρμόζουν τα διατάγματα και τους κανονισμούς γενικής και τοπικής ισχύος μόνο στον βαθμό που συνάδουν με τους νόμους.

Δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας

Ανώτατο Δικαστήριο (Cour supérieure de Justice)

Στην κορυφή της ιεραρχίας των δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας βρίσκεται το Ανώτατο Δικαστήριο (Cour supérieure de Justice), που περιλαμβάνει Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation) και Εφετείο (Cour d'Appel), καθώς και Γενική Εισαγγελία (Parquet Général).

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιλαμβάνεται κυρίως υποθέσεων ακύρωσης ή αναίρεσης των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα διάφορα τμήματα του Εφετείου και των τελεσίδικων αποφάσεων. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Το Εφετείο επιλαμβάνεται αστικών και εμπορικών υποθέσεων, ποινικών υποθέσεων που αφορούν κακουργήματα και πλημμελήματα, καθώς και υποθέσεων που έχουν κριθεί από τα Εργατοδικεία (Tribunaux du travail) των δύο δικαστικών περιφερειών της χώρας. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις, εκτός από τις ποινικές υποθέσεις και τις αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Το τμήμα κακουργημάτων του Εφετείου εκδικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων του τμήματος κακουργημάτων του Πρωτοδικείου (Tribunal d’arrondissement).

Πρωτοδικεία (Tribunaux d'arrondissement)

Η χώρα διαιρείται σε 2 δικαστικές περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα Πρωτοδικείο (Tribunal d’arrondissement), που εδρεύουν το ένα στο Λουξεμβούργο και το άλλο στο Diekirch.

Τα δύο Πρωτοδικεία είναι χωρισμένα· σε κάθε Πρωτοδικείο υπάρχει Εισαγγελία (Parquet), αποτελούμενη από έναν εισαγγελέα και αντεισαγγελείς. Σε κάθε Πρωτοδικείο υπάρχουν ανακριτές δικαστές, επιφορτισμένοι να διενεργούν ανάκριση για τις υποθέσεις κακουργημάτων και, αν συντρέχει λόγος, πλημμελημάτων.

Το Πρωτοδικείο έχει γενική αρμοδιότητα επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων και εκδικάζει όλες τις υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται ρητά στη δικαιοδοσία άλλου δικαστηρίου λόγω της φύσης της διαφοράς ή του επίδικου ποσού.

Είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για υποθέσεις η αξία του αντικειμένου τις διαφοράς του οποίου υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων οι οποίες, λόγω του αντικειμένου τους, υπάγονται ρητά σ’ αυτό εκ του νόμου. Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) αποφάσεων που εκδίδονται από δικαστήρια της αλλοδαπής και εγγράφων που λαμβάνονται από αλλοδαπούς δημόσιους λειτουργούς. Τα Πρωτοδικεία είναι επίσης αρμόδια για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, π.χ. υποθέσεις υιοθεσίας, επιτροπείας, χειραφεσίας κ.λπ.

Το Πρωτοδικείο εκδικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από τα ειρηνοδικεία (Justices de Paix) τα οποία εδρεύουν στη δικαστική του περιφέρεια.

Η αγωγή ενώπιον του Πρωτοδικείου ασκείται καταρχήν με κλήση (assignation), που επιδίδεται μέσω δικαστικού επιμελητή στον αντίδικο.

Οι πρόεδροι των Πρωτοδικείων, ή οι εντεταλμένοι δικαστές που τους αντικαθιστούν, εκδικάζουν αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων με τις οποίες καλούνται να αποφανθούν προσωρινά σε επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Τα Πρωτοδικεία ασκούν ποινική δικαιοδοσία ως πλημμελειοδικεία ή κακουργοδικεία. Είναι αρμόδια για την εκδίκαση όλων των πλημμελημάτων, δηλαδή των παραβάσεων του νόμου που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης, καθώς και των πράξεων που χαρακτηρίζονται από τον νόμο κακουργήματα, τα οποία παραπέμπονται ενώπιόν τους από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών (Chambre du Conseil) ή από το Συμβούλιο Εφετών (Chambre du Conseil de la Cour d'Appel). Οι κατηγορούμενοι υποχρεούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως, εκτός αν το αδίκημα τιμωρείται μόνο με χρηματική ποινή στην περίπτωση αυτή, μπορούν να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Η παράσταση δικηγόρου είναι καταρχήν υποχρεωτική ενώπιον του Πρωτοδικείου, εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον νόμο, για παράδειγμα στις εμπορικές υποθέσεις ή στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, όπου οι διάδικοι μπορούν να λαμβάνουν μέρος στην προφορική συζήτηση αυτοπροσώπως.

Ειρηνοδικεία (Justices de Paix)

Υπάρχουν 3 Ειρηνοδικεία, από τα οποία ένα εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ένα στο Esch-sur-Alzette (δικαστική περιφέρεια του Λουξεμβούργου) και ένα στο Diekirch (δικαστική περιφέρεια του Diekirch).

Ο ειρηνοδίκης εκδικάζει όλες τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις για τις οποίες είναι αρμόδιος σύμφωνα με τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας ή άλλες νομικές διατάξεις αποφαίνεται τελεσίδικα επί διαφορών αξίας έως 2.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις του, επί διαφορών αξίας έως και 15.000 ευρώ, υπόκεινται σε έφεση.

Είναι αρμόδιος για ορισμένες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα κατάσχεση αμοιβών από εργασία, συντάξεων και άλλων περιοδικών εσόδων (προσόδων), καθώς και για την κατανομή του προϊόντος των κατασχέσεων, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής.

Στα ειρηνοδικεία η αγωγή ασκείται καταρχήν με δικόγραφο που επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή και καλείται citation (κλήση ή κλήτευση). Ορισμένες υποθέσεις εισάγονται με την κατάθεση αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου. Ενώπιον του ειρηνοδίκη, οι διάδικοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος μπορεί να είναι δικηγόρος, ο σύζυγος, συγγενής σε ευθεία γραμμή (ακόμη και εξ αγχιστείας), συγγενής εκ πλαγίου (ακόμη και εξ αγχιστείας) μέχρι του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ή πρόσωπο αποσπασμένο αποκλειστικά στην προσωπική υπηρεσία διαδίκου ή της επιχείρησής του.

Στον ποινικό τομέα, ο ειρηνοδίκης ασκεί καθήκοντα πταισματοδίκη (juge de police). Με την ιδιότητα αυτή εκδικάζει τα πταίσματα, δηλαδή παραβάσεις του νόμου που τιμωρούνται με χρηματική ποινή ύψους από 25 έως 250 ευρώ, καθώς και όσα αδικήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται πλημμελήματα από τον νόμο, παραπέμπονται στα πταισματοδικεία (Tribunaux de Police) από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Εκδικάζει επίσης αδικήματα που τιμωρούνται με ποινές ανώτερες από εκείνες που προβλέπονται για τα πταίσματα, τα οποία (αδικήματα) εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του εκ του νόμου. Οι αποφάσεις που εκδίδουν τα πταισματοδικεία υπόκεινται πάντοτε σε έφεση. Η προθεσμία έφεσης είναι 40 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης ή, αν η απόφαση εκδίδεται ερήμην, από την επίδοση ή την κοινοποίησή της στον διάδικο ή στην κατοικία του. Η έφεση εκδικάζεται από το Πλημμελειοδικείο (Tribunal d'Arrondissement).

Σε κάθε Ειρηνοδικείο, υπάρχει Εργατοδικείο, αρμόδιο για διαφορές σχετικές με συμβάσεις εργασίας και συμβάσεις μαθητείας. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεών του εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο των δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο των διοικητικών δικαστηρίων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.