Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Κάτω Χώρες

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Πρωτοδικεία (rechtbanken)

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν έντεκα πρωτοδικεία.

Κάθε πρωτοδικείο διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα:

  • αστικού δικαίου (διαφορές μεταξύ ιδιωτών και/ή οργανισμών)
  • διοικητικού δικαίου (διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή οργανισμών και δημόσιων αρχών)
  • ποινικού δικαίου (ποινικά αδικήματα)

Το δικαστήριο διαθέτει επίσης ένα τμήμα καντονιού, στο οποίο οι δικαστές επιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ήσσονος σημασίας ποινικών υποθέσεων, καθώς και αστικών υποθέσεων στις οποίες το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ.

Ένδικα μέσα

Ο διάδικος που δεν συμφωνεί με την απόφαση του πρωτοδικείου, μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο. Οι ποινικές και αστικές υποθέσεις εκδικάζονται από ένα από τα τέσσερα εφετεία (gerechtshoven). Όσον αφορά τις διοικητικές υποθέσεις, ανάλογα με το αντικείμενο, το ένδικο μέσο μπορεί να εκδικαστεί από:

  • Εφετεία (gerechtshoven)
  • το Κεντρικό Εφετείο (Centrale Raad van Beroep)
  • το Διοικητικό Εφετείο Οικονομικών Υποθέσεων (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • το Συμβούλιο της Επικρατείας (Raad van State), τμήμα διοικητικών διαφορών (Afdeling bestuursrechtspraak)

το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Hoge Raad)

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών είναι η ανώτατη δικαστική αρχή των Κάτω Χωρών για υποθέσεις αστικού, ποινικού και φορολογικού δικαίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να αναιρέσει τις αποφάσεις των εφετείων (πρόκειται για τις λεγόμενες «αναιρέσεις»). Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και της νομολογιακής εξέλιξης του δικαίου των Κάτω Χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων διατίθενται στον ιστότοπο για το δικαστικό σύστημα των Κάτω Χωρών, rechtspraak.nl.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Στη βάση δεδομένων νομολογίας δημοσιεύεται σημαντικός αριθμός αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω συμπερίληψής τους στη βάση δεδομένων στον ιστότοπο rechtspraak.nl (ιστότοπος του δικαστικού συστήματος).

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δικαστικό σύστημα και Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο των Κάτω Χωρών

Πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα των Κάτω Χωρών στα αγγλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.