Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Κάτω Χώρες

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πρωτοδικεία

Οι δικαστικές υποθέσεις εισάγονται συνήθως ενώπιον του πρωτοδικείου (rechtbank). Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν έντεκα πρωτοδικεία.

Κάθε πρωτοδικείο διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα:

  • αστικού δικαίου (διαφορές μεταξύ πολιτών)
  • διοικητικού δικαίου (πολίτες κατά της δημόσιας διοίκησης)
  • ποινικού δικαίου (παραβάσεις και εγκλήματα)
  • δικαστήριο του καντονιού (μεταξύ άλλων για υποθέσεις που αφορούν μισθώματα, οφειλές, προσφυγές κατά της επιβολής προστίμων για παράβαση του ΚΟΚ, εργατικές διαφορές και παραβάσεις)

Δευτεροβάθμια δικαστήρια

Ο διάδικος που δεν συμφωνεί με την απόφαση του πρωτοδικείου, μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο. Οι ποινικές και αστικές υποθέσεις εκδικάζονται από ένα από τα τέσσερα εφετεία (gerechtshoven). Όσον αφορά τις διοικητικές υποθέσεις, ανάλογα με το αντικείμενο, το ένδικο μέσο μπορεί να εκδικαστεί από:

  • τα εφετεία (Gerechtshoven)
  • το Κεντρικό Εφετείο (Centrale Raad van Beroep)
  • το Διοικητικό Εφετείο Οικονομικών Υποθέσεων (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • το Συμβούλιο της Επικρατείας (Raad van State) τμήμα διοικητικών διαφορών (Afdeling bestuursrechtspraak)

Το Ανώτατο Δικαστήριο (Hoge Raad)

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών είναι η ανώτατη δικαστική αρχή των Κάτω Χωρών για υποθέσεις αστικού, ποινικού και φορολογικού δικαίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να αναιρέσει τις αποφάσεις των εφετείων (πρόκειται για τις λεγόμενες «αναιρέσεις»). Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου και της νομολογιακής εξέλιξης του δικαίου των Κάτω Χωρών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων διατίθενται στον ιστότοπο για το δικαστικό σύστημα των Κάτω Χωρών.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Σημαντικό μέρος των εκδοθεισών αποφάσεων δημοσιεύονται. Οι αποφάσεις αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω συμπερίληψής τους στη βάση δεδομένων στον ιστότοπο rechtspraak.nl (ιστότοπος του δικαστικού συστήματος).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Το δικαστικό σύστημα των Κάτω Χωρών και το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών

Πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα των Κάτω Χωρών στα αγγλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.