Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Βόρεια Ιρλανδία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση των διαφόρων δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Τα διάφορα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας ταξινομούνται ως εξής:

Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο)

Το 2009, το νέο Supreme Court of the United Kingdom (Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου) ανέλαβε τη δικαιοδοσία της επιτροπής ενδίκων μέσων της Βουλής των Λόρδων (House of Lords). Ανέλαβε επίσης τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στη δικαστική επιτροπή του Privy Council (το ανώτατο εφετείο σε αρκετές ανεξάρτητες χώρες της Κοινοπολιτείας, υπερπόντια εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου και εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος).

Το Supreme Court είναι ο τελικός βαθμός άσκησης ενδίκων μέσων στο Ηνωμένο Βασίλειο τόσο στις ποινικές όσο και στις αστικές υποθέσεις, παρότι δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων για σκωτικές ποινικές υποθέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η άδεια παραπομπής μιας υπόθεσης στο Supreme Court παρέχεται συνήθως μόνον εφόσον αφορά νομικά ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος.

The Court of Appeal (Εφετείο)

The Court of Appeal in Northern Ireland (Εφετείο της Βόρειας Ιρλανδίας) εδρεύει στο Royal Courts of Justice, στο Μπέλφαστ. Εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων επί ποινικών υποθέσεων που εκδίδονται από το Crown Court και προσφυγές κατά αποφάσεων επί αστικών υποθέσεων που εκδίδονται από το High Court.

The High Court

Το High Court, με έδρα το Μπέλφαστ, εκδικάζει αστικές υποθέσεις, προσφυγές κατά αποφάσεων επί ποινικών υποθέσεων, ενώ είναι επίσης αρμόδιο να εξετάζει πράξεις ιδιωτών ή οργανώσεων προκειμένου να κρίνει τη νομιμότητα και την ορθότητά τους. Το High Court εκδικάζει συνήθως υποθέσεις εφόσον η αξία της σχετικής απαίτησης υπερβαίνει τις 30.000 λίρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόθεση που αφορά απαίτηση άνω των 30.000 λιρών μπορεί να παραπεμφθεί από το High Court στο county court και, παρομοίως, υπόθεση που αφορά απαίτηση χαμηλότερη των 30.000 λιρών μπορεί να παραπεμφθεί από το county court στο High Court.

Το High Court είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα:

 • Το οικογενειακό τμήμα: Το οικογενειακό τμήμα ασχολείται με πολύπλοκες υποθέσεις διαζυγίου, κηδεμονίας, υιοθεσίας, ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Ασχολείται επίσης με προσφυγές κατά αποφάσεων των magistrates' courts και των county courts που αφορούν γαμικές διαφορές, με τις υποθέσεις ψυχικά ασθενών και με απλά ζητήματα επικύρωσης διαθηκών.
 • Το τμήμα Queens Bench: Το τμήμα Queen’s Bench ασχολείται με μεγάλες ή/και σύνθετες αγωγές αποζημίωσης. Ασχολείται επίσης με περιορισμένο αριθμό προσφυγών κατά αποφάσεων των magistrates' court ή των crown court, εξετάζει πράξεις οργανώσεων προκειμένου να κρίνει τη νομιμότητά τους και εκδικάζει αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση.
 • Το τμήμα Chancery: Το τμήμα Chancery ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν κληροδοτήματα, αμφισβητούμενες διαθήκες, εταιρίες υπό εκκαθάριση, πτωχεύσεις, υποθήκες, δωρεές, αμφισβητούμενα έσοδα (συνήθως φορολογία εισοδήματος) κλπ.

Crown Court

Τα Crown Court ασχολούνται με τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

 • σοβαρά ποινικά αδικήματα που εκδικάζονται από δικαστή και, συνήθως, ενόρκους
 • καταδικαστικές αποφάσεις του magistrates' court που παραπέμπονται στο Crown court για επιμέτρηση ποινής.

Οι ποινές φυλάκισης και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Crown court είναι αυστηρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των magistrates' court.

County Court

Τα county court ασχολούνται με αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από δικαστή ή επαγγελματία δικαστή (district judge). Το county court αναλαμβάνει συνήθως υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις κάτω των 30.000 λιρών (ή 45.000 λιρών σε εταιρικές υποθέσεις). Οι υποθέσεις που αφορούν υψηλότερες απαιτήσεις εκδικάζονται από το High Court – βλ. ανωτέρω. Όλες οι απαιτήσεις που προκύπτουν από ρυθμιζόμενες συμβάσεις πίστωσης πρέπει να ξεκινούν από το county court, ανεξάρτητα από το ύψος τους.

Παραδείγματα υποθέσεων που εκδικάζονται από το County Court:

Τα county courts μπορούν να αναλαμβάνουν ευρύ φάσμα υποθέσεων, αλλά οι συνηθέστερες από αυτές αφορούν:

 • διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, όπως περιπτώσεις έξωσης, καταβολής καθυστερούμενων ενοικίων, επιδιορθώσεων
 • διαφορές που αφορούν καταναλωτές: π.χ. ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες
 • απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης (για βλάβες που προκαλούνται εξ αμελείας): π.χ. αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, πτώσεις λόγω κενών στο πεζοδρόμιο, εργατικά ατυχήματα
 • υποθέσεις διαζυγίου χωρίς υπεράσπιση, αλλά σε ορισμένα μόνο county courts
 • υποθέσεις διακρίσεων λόγω φυλής ή φύλου
 • προβλήματα που προκύπτουν από οφειλές: π.χ. περιπτώσεις πιστωτών που αξιώνουν την εξόφληση της οφειλής
 • προβλήματα σχετικά με την απασχόληση εργαζομένων: π.χ. οφειλόμενα ημερομίσθια ή μισθοί ή αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης
 • προσφυγές από τα magistrates' court, οι οποίες εκδικάζονται από έναν δικαστή (και τουλάχιστον δύο μη επαγγελματίες δικαστές, εάν ο εναγόμενος είναι ανήλικος).

Υποθέσεις μικροδιαφορών

Οι υποθέσεις μικροδιαφορών εκδικάζονται επίσης από το county court. Κατά κανόνα, οι μικροδιαφορές αφορούν απαιτήσεις το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τις 3000 λίρες.

Magistrates’ Court

Τα magistrates’ courts ασχολούνται με ποινικές και ορισμένες αστικές υποθέσεις. Η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται από επαγγελματία δικαστή (Magistrates' court).

Criminal cases in the Magistrates’ Courts

Τα magistrates’ court ασχολούνται με ποινικά αδικήματα στα οποία ο εναγόμενος δεν δικαιούται εκδίκαση από σώμα ενόρκων. Τα αδικήματα αυτά είναι γνωστά ως πταίσματα. Τα πταίσματα τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών ή/και πρόστιμο ύψους έως 5.000 λίρες.

Τα magistrates’ courts ασχολούνται επίσης με αδικήματα για τα οποία ο εναγόμενος δικαιούται εκδίκαση από σώμα ενόρκων αλλά επιλέγει την εκδίκαση της υπόθεσής του από το magistrates' court. Όταν ο εναγόμενος επιλέγει εκδίκαση από σώμα ενόρκων, η υπόθεση παραπέμπεται στο crown court.

The Youth Court

Το δικαστήριο ανηλίκων ασχολείται με υποθέσεις νεαρών ατόμων που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα και είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 17 ετών. Το δικαστήριο ανηλίκων υπάγεται στο magistrates' court και οι υποθέσεις που αναλαμβάνει εκδικάζονται από επαγγελματία δικαστή (magistrates' court) και δύο ακόμα ειδικά εκπαιδευμένους μη επαγγελματίες δικαστές. Εάν ο ανήλικος βαρύνεται με κατηγορία διάπραξης πολύ σοβαρού αδικήματος, το οποίο στην περίπτωση ενήλικα θα επέσυρε ποινή φυλάκισης 14 χρόνων ή υψηλότερη, το δικαστήριο ανηλίκων μπορεί να τον παραπέμψει για εκδίκαση στο crown court.

Αστικές υποθέσεις στα Magistrates’ Court

Τα magistrates’ court ασχολούνται και με τις ακόλουθες αστικές υποθέσεις:

 • Ορισμένες οφειλές που διέπονται από το αστικό δίκαιο: π.χ. καθυστερούμενες οφειλές από φορολογία εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές, καθυστερούμενες οφειλές ΦΠΑ, δημοτικούς φόρους ακινήτων
 • Άδειες: π.χ. χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών για καφετέριες και κέντρα διασκέδασης
 • Ορισμένες γαμικές διαφορές: π.χ. υποθέσεις διατροφής και απομάκρυνση συζύγου από τη συζυγική στέγη
 • Ευημερία των παιδιών: π.χ. δημόσια φροντίδα ή εντολές εποπτείας, διαδικασίες υιοθεσίας και εντολές για τη διαμονή των τέκνων με τον έναν ή τον άλλον γονέα

Coroners Court

Πρόκειται για δικαστήρια που εξετάζουν υποθέσεις αιφνίδιων, βίαιων ή μη φυσικών θανάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία των Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.