Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Ρουμανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα τακτικά δικαστήρια της Ρουμανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Εισαγωγή στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας διαρθρώνεται ως εξής:

Δικαστήρια και εισαγγελίες

1ο Επίπεδο

 1. Ειρηνοδικεία (176)
 2. Εισαγγελίες

2ο Επίπεδο

 1. Πρωτοδικεία (42)
 2. Ειδικά δικαστήρια (3)
 3. Δικαστήριο ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων (1)
 4. Εισαγγελίες

Επίπεδο 3

 1. Εφετεία (15)
 2. Εισαγγελίες

Επίπεδο 4

 1. Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
 2. Εισαγγελία
 • Το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας περιλαμβάνει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) και τα λοιπά δικαστήρια.

Δικαστήρια

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ως το ανώτατο δικαστήριο στη Ρουμανία, είναι το μοναδικό δικαστικό όργανο με εξουσία διασφάλισης της συνεκτικής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου από τα λοιπά δικαστήρια. Η αναίρεση υπέρ του νόμου αποτελεί την κύρια διαδικασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα, καθένα εκ των οποίων έχει τη δική του αρμοδιότητα:

 • τμήμα αστικού δικαίου I
 • τμήμα αστικού δικαίου ΙΙ
 • τμήμα ποινικού δικαίου
 • τμήμα διοικητικών υποθέσεων και φορολογικών διαφορών.

Τα τέσσερα τμήματα πενταμελούς σύνθεσης, οι κοινές συνεδριάσεις των τμημάτων, το τμήμα αναιρέσεων υπέρ του νόμου και το τμήμα για τη διασαφήνιση ορισμένων νομικών θεμάτων αποτελούν πρόσθετες δομές του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με ξεχωριστές αρμοδιότητες έκαστη.

Το τμήμα αστικού δικαίου Ι, το τμήμα αστικού δικαίου ΙΙ και το τμήμα διοικητικών υποθέσεων και φορολογικών διαφορών, ως τμήματα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, εκδικάζουν αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων εφετείων και κατά άλλων δικαστικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, καθώς και αιτήσεις αναίρεσης κατά μη τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ή δικαστικών πράξεων οποιασδήποτε φύσης οι οποίες δεν μπορούν να προσβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και στην περίπτωση των οποίων έχει διακοπεί η ένδικη διαδικασία ενώπιον εφετείου.

Το ποινικό τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου εκδικάζει τις ακόλουθες υποθέσεις:

 1. ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τις υποθέσεις και τις προσφυγές που υπάγονται δυνάμει του νόμου στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ως δικαστηρίου πρώτου βαθμού.

Το ποινικό τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εκδικάζει τις υποθέσεις που αφορούν αδικήματα προδοσίας, αδικήματα που διέπραξαν γερουσιαστές και βουλευτές του Ρουμανικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της κυβέρνησης, δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, δικαστές του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή εισαγγελείς της Εισαγγελίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου

 1. τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των ποινικών αποφάσεων που εκδίδονται πρωτοδίκως από τα εφετεία και το στρατιωτικό εφετείο
 2. τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των ποινικών αποφάσεων που εκδίδονται πρωτοδίκως από τα εφετεία, το στρατιωτικό εφετείο, καθώς και το ποινικό τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
 3. τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των μη τελεσίδικων αποφάσεων ή δικαστικών πράξεων οποιασδήποτε φύσεως που δεν μπορούν να προσβληθούν με οποιοδήποτε άλλο μέσο και στην περίπτωση των οποίων έχει διακοπεί η ένδικη διαδικασία ενώπιον του εφετείου
 4. τις εφέσεις κατά οριστικών ποινικών αποφάσεων, όπως ορίζεται στον νόμο
 5. τις αιτήσεις έκδοσης προδικαστικής απόφασης για τη διευκρίνιση ορισμένων νομικών ζητημάτων
 6. τις συγκρούσεις αρμοδιότητας, στις περιπτώσεις στις οποίες αποτελεί το κοινό ανώτερο δικαστήριο μεταξύ των δικαστηρίων με συγκρουόμενη αρμοδιότητα
 7. τις αιτήσεις παραπομπής από το αρμόδιο εφετείο σε άλλο εφετείο
 8. τις άλλες υποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Τα πενταμελή τμήματα

Το άρθρο 24 του νόμου αριθ. 304/2004, όπως αναδιατυπώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προβλέπει ότι τα πενταμελή τμήματα εκδικάζουν τις εφέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό το ποινικό τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, τις αναιρέσεις κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ έφεση από τα πενταμελή τμήματα μετά την αρχική τους αποδοχή, τις προσφυγές κατά των μη οριστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από το ποινικό τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, τις πειθαρχικές υποθέσεις που ορίζονται στον νόμο και τις λοιπές υποθέσεις που παραπέμπονται σε αυτά και εμπίπτουν βάσει του νόμου στην αρμοδιότητά τους, καθώς και τις προσφυγές κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν την παραπομπή στο Συνταγματικό Δικαστήριο, που εκδίδονται από άλλο πενταμελές τμήμα. Βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 317/2004, όπως αναδιατυπώθηκε, τα πενταμελή τμήματα εκδικάζουν τις προσφυγές κατά των αποφάσεων που εκδίδει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο σε πειθαρχικές υποθέσεις.

Τα τμήματα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις για:

 1. την εξέταση παραπομπών σε σχέση με αλλαγές της νομολογίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου,
 2. την παραπομπή νομοσχεδίων στο Συνταγματικό Δικαστήριο ώστε να διαπιστωθεί η συνταγματικότητά τους πριν από τη δημοσίευσή τους.

Εφετείο

Επικεφαλής των εφετείων στη Ρουμανία είναι ο πρόεδρος, ο οποίος επικουρείται από έναν ή δύο αντιπροέδρους.

Το εφετείο διαθέτει ειδικά τμήματα ή συνθέσεις για την εκδίκαση των:

 • αστικών υποθέσεων,
 • ποινικών υποθέσεων,
 • υποθέσεων ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων,
 • διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων
 • εργατικών υποθέσεων και υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης, υποθέσεων εταιρικού δικαίου, εμπορικού μητρώου, αφερεγγυότητας, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων υποθέσεων, και
 • υποθέσεων θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Τα 15 εφετεία διαθέτουν νομική προσωπικότητα, ενώ στη δικαιοδοσία κάθε εφετείου υπάγονται περισσότερα (τρία περίπου) πρωτοδικεία.

Στις αστικές υποθέσεις, τα εφετεία εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ως δικαστήρια πρώτου βαθμού, εκδικάζουν υποθέσεις διοικητικών και φορολογικών διαφορών, σύμφωνα με τις ειδικές νομικές διατάξεις.

Ως εφετεία, εκδικάζουν τις εφέσεις κατά των πρωτοβάθμιων δικαστικών αποφάσεων των πρωτοδικείων.

Ως αναιρετικά δικαστήρια, εκδικάζουν τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ έφεση από τα πρωτοδικεία και κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από τα πρωτοδικεία και οι οποίες βάσει του νόμου δεν υπόκεινται σε έφεση, ενώ δικάζουν επίσης και τις άλλες υποθέσεις που ορίζονται ρητά στον νόμο.

Στις ποινικές υποθέσεις, τα εφετεία εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ως δικαστήρια πρώτου βαθμού:

 • τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 394-397, 399-412 και 438-445 του ποινικού κώδικα
 • τα αδικήματα κατά της εθνικής ασφάλειας της Ρουμανίας, που προβλέπονται βάσει ειδικών νόμων
 • τα αδικήματα που διαπράττονται από δικαστές ειρηνοδικείου ή πρωτοδικείου, ή από εισαγγελείς των εισαγγελιών των εν λόγω δικαστηρίων
 • τα αδικήματα που διαπράττονται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές ή ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή από εξωτερικούς δημόσιους ελεγκτές
 • τα αδικήματα που διαπράττονται από ηγέτες νομίμως αναγνωρισμένων θρησκευτικών οργανώσεων ή άλλες υψηλόβαθμες θρησκευτικές προσωπικότητες, που έχουν τουλάχιστον τον βαθμό του επισκόπου ή ισοδύναμο
 • τα αδικήματα που διαπράττονται από παρέδρους του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, δικαστές του εφετείου ή του στρατιωτικού εφετείου, ή εισαγγελείς των εισαγγελιών των δικαστηρίων
 • τα αδικήματα που διαπράττονται από μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον πρόεδρο του Νομοθετικού Συμβουλίου τον διαμεσολαβητή, αναπληρωτή διαμεσολαβητή ή αρχηγό της αστυνομίας
 • τις αιτήσεις παραπομπής σε άλλη δικαιοδοσία, όπως ορίζονται στον νόμο.

Ως εφετεία, εκδικάζουν τις εφέσεις που ασκούνται κατά πρωτοβάθμιων ποινικών αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων.

Τα εφετεία επιλύουν επίσης τις συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ πρωτοδικείων ή μεταξύ ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων στην περιφέρειά τους, ή μεταξύ ειρηνοδικείων που ανήκουν στην περιφέρεια διαφορετικών πρωτοδικείων, αλλά βρίσκονται στην περιφέρεια του εφετείου.

Τα εφετεία αποφασίζουν επίσης σχετικά με τα αιτήματα έκδοσης ή μεταφοράς καταδίκων στο εξωτερικό.

Πρωτοδικεία

Τα 42 εθνικά πρωτοδικεία έχουν νομική προσωπικότητα και είναι οργανωμένα σε επίπεδο επαρχίας. Στη δικαιοδοσία κάθε πρωτοδικείου υπάγονται όλα τα ειρηνοδικεία της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το πρωτοδικείο.

Τα πρωτοδικεία διαθέτουν ειδικά τμήματα ή συνθέσεις για την εκδίκαση των:

 • αστικών υποθέσεων,
 • ποινικών υποθέσεων,
 • υποθέσεων ανηλίκων ή οικογενειακών υποθέσεων,
 • διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων,
 • εργατικών υποθέσεων και υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης, υποθέσεων εταιρικού δικαίου, εμπορικού μητρώου, αφερεγγυότητας, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων υποθέσεων, και
 • υποθέσεων θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Στις αστικές υποθέσεις, τα πρωτοδικεία εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ως δικαστήρια πρώτου βαθμού, εκδικάζουν όλες τις υποθέσεις που δεν υπάγονται από τον νόμο στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων.

Ως εφετεία, εκδικάζουν τις εφέσεις που ασκούνται κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων των ειρηνοδικείων.

Ως αναιρετικά δικαστήρια, εκδικάζουν τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από τα ειρηνοδικεία και οι οποίες βάσει του νόμου δεν υπόκειται σε έφεση, ενώ δικάζουν επίσης και τις άλλες υποθέσεις που ορίζονται ρητά στον νόμο.

Στις ποινικές υποθέσεις, τα πρωτοδικεία εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ως δικαστήρια πρώτου βαθμού:

 • τα αδικήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας, τα αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, τα σοβαρά αδικήματα φθοράς της ιδιοκτησίας, τα αδικήματα που προκάλεσαν εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες, τα αδικήματα λαθραίας διακίνησης μεταναστών, τα αδικήματα βασανισμού, τα αδικήματα διαφθοράς και τα αδικήματα στην υπηρεσία, τα αδικήματα αποκάλυψης υπηρεσιακού ή κρατικού απορρήτου, αθέμιτης λήψης κεφαλαίων, υπεξαίρεσης, μη συμμόρφωσης με το καθεστώς που διέπει τα πυρηνικά ή λοιπά ραδιενεργά υλικά, μη συμμόρφωσης με το καθεστώς που διέπει τα εκρηκτικά υλικά, μετάδοσης του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας, τα αδικήματα κατά της ασφάλειας και της ακεραιότητας των συστημάτων πληροφοριών και δεδομένων, σύστασης οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης
 • τα αδικήματα που τελούνται με πρόθεση και έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπου
 • τα αδικήματα ως προς τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τη Διεύθυνση Ερευνών για το Οργανωμένο Έγκλημα και την Τρομοκρατία (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată) ή την Εθνική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, εκτός εάν διά νόμου υπάγονται στην αρμοδιότητα ανώτερων δικαστηρίων
 • τα αδικήματα που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή με βάση το άρθρο 9 του νόμου 241/2005 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως έχει τροποποιηθεί
 • τα άλλα αδικήματα που υπάγονται από τον νόμο στην αρμοδιότητα των εν λόγω δικαστηρίων.

Τα πρωτοδικεία επιλύουν τις συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ ειρηνοδικείων που βρίσκονται στη δικαστική τους περιφέρεια, ενώ εκδικάζουν τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων στις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο.

Ειρηνοδικεία

Τα ειρηνοδικεία δεν έχουν νομική προσωπικότητα και έχουν συσταθεί σε επίπεδο επαρχιών και στο Βουκουρέστι.

Στις αστικές υποθέσεις, τα ειρηνοδικεία εκδικάζουν κυρίως τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • τις αγωγές που εμπίπτουν, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων υποθέσεων επιμέλειας και οικογενειακών υποθέσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ρητά διαφορετικά
 • τις αγωγές που αφορούν τα μητρώα προσωπικής κατάστασης, σύμφωνα με τον νόμο
 • τις αγωγές που αφορούν τη διαχείριση πολυώροφων κτιρίων, διαμερισμάτων ή χώρων που αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία διαφορετικών προσώπων, ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από τις ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση
 • τις αγωγές έξωσης
 • τις αγωγές που αφορούν κοινά τοιχία ή τάφρους, την απόσταση μεταξύ κτιρίων ή φυτειών, το δικαίωμα διέλευσης και τυχόν άλλα βάρη ή περιορισμούς που επηρεάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπως προβλέπονται από τον νόμο, έχουν συμφωνηθεί από τους διαδίκους ή έχουν επιβληθεί από δικαστήριο
 • τις αγωγές που αφορούν αλλαγές σε όρια ή τη σήμανση ορίων
 • τις αγωγές διατάραξης της νομής
 • τις αγωγές που αφορούν υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή ή τη μη διεξαγωγή ενεργειών που δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα, ανεξάρτητα από το αν βασίζονται σε σύμβαση ή όχι, εκτός από εκείνες που εκ του νόμου υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων
 • τις αγωγές δικαστικής κήρυξης του θανάτου προσώπου
 • τις αγωγές δικαστικής διανομής, ανεξάρτητα από τη σχετική αξία
 • τις αγωγές που αφορούν κληρονομικά ζητήματα, ανεξάρτητα από τη σχετική αξία
 • τις αγωγές χρησικτησίας, ανεξάρτητα από τη σχετική αξία
 • τις αγωγές που αφορούν ζητήματα γαιοκτησίας, με εξαίρεση όσες υπάγονται βάσει ειδικού νόμου στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων
 • κάθε άλλη χρηματική αγωγή αξίας έως 200.000 ρουμανικών λέι, ανεξάρτητα από το εάν οι διάδικοι είναι επαγγελματίες ή ιδιώτες.

Τα ειρηνοδικεία εκδικάζουν επίσης τις προσφυγές κατά αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τοπική δικαιοδοσία και αποφάσεων άλλων φορέων με παρόμοιες αρμοδιότητες, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο, καθώς και κάθε άλλη αίτηση που διά νόμου υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.

Στις ποινικές υποθέσεις, τα ειρηνοδικεία εκδικάζουν κυρίως τις ακόλουθες υποθέσεις:

Γενικά, όλα τα είδη αδικημάτων, εκτός εκείνων για τα οποία ο νόμος ορίζει ότι εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα πρωτοδικεία, τα εφετεία ή το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια είναι διαθέσιμες στην πύλη των δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες επιγραμμικά:

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.