Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Σκωτία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται εισαγωγή στα τακτικά δικαστήρια στην έννομη τάξη της Σκοτίας, Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Αρμόδια για τη διοίκηση του Court of Session (ανωτάτου πολιτικού δικαστηρίου), του High Court of Justiciary (ανωτάτου ποινικού δικαστηρίου), των Sheriff Courts (τοπικών δικαστηρίων) και των ειρηνοδικείων είναι η Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS) (Υπηρεσία Δικαστηρίων της Σκοτίας), η οποία είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο του οποίου προεδρεύει ο Lord President (Λόρδος Πρόεδρος), ο ανώτερος δικαστής της Σκοτίας.

Ανώτατα δικαστήρια της Σκοτίας

Τα ανώτατα δικαστήρια της Σκοτίας είναι το Court of Session και το High Court of Justiciary.

Court of Session

Το Court of Session είναι το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο της Σκοτίας και εδρεύει στο Parliament House στο Εδιμβούργο. Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο αλλά και ως πρωτοβάθμιο πολιτικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εισάγονται διαφορές που μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, είσπραξη οφειλών, αγωγές αποζημίωσης, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις.

High Court of Justiciary

Το High Court of Justiciary λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο ποινικό δικαστήριο σε σοβαρές υποθέσεις και επιπλέον εκδικάζει κακουργήματα σε πρώτο βαθμό. Οι δίκες διεξάγονται ενώπιον δικαστή και ενόρκων.

Όταν εκδικάζει υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο συνεδριάζει στο Εδιμβούργο.  Για άλλες υποθέσεις το δικαστήριο έχει μόνιμες βάσεις στο Εδιμβούργο, τη Γλασκόβη και το Αμπερντίν, αλλά δίκες διεξάγονται επίσης σε πόλεις σε ολόκληρη τη Σκοτία.

Sheriff Courts

Για νομικούς σκοπούς, η Σκοτία χωρίζεται σε έξι δικαστικές περιφέρειες («sheriffdoms»). Επικεφαλής κάθε δικαστικής περιφέρειας (sheriffdom) είναι ένας Sheriff Principal ο οποίος, εκτός από την εκδίκαση εφέσεων που αφορούν αστικές υποθέσεις, είναι υπεύθυνος και για την αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων ενώπιον των Sheriff Courts.

Στις εν λόγω δικαστικές περιφέρειες υπάρχουν συνολικά 39 sheriff courts τα οποία, παρότι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος και τον σχεδιασμό, εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

Οι υποθέσεις εκδικάζονται από δικαστή που καλείται «Sheriff». Το έργο των Sheriff Courts, το οποίο χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες (ποινικές, ποινικές και κληρονομικές υποθέσεις), διεκπεραιώνεται από τους τοπικούς Sheriff Clerks (γραμματείς των Sheriff Courts) και το προσωπικό που υπάγεται σ’ αυτούς.

Οι Summary Sheriffs είναι αρμόδιοι να ασκούν ορισμένα από τα καθήκοντα των Sheriff τόσο σε ποινικές όσο και σε αστικές υποθέσεις.

Επιπλέον, υπάρχει ένα νέο Personal Injury Court (δικαστήριο σχετικό με υποθέσεις σωματικής ή ψυχικής βλάβης) με αρμοδιότητα για όλη τη Σκοτία, το οποίο εδρεύει στο Εδιμβούργο.

Το πολιτικό τμήμα του Sheriff Appeal Court είναι αρμόδιο για την εκδίκαση εφέσεων, σε μονομελή ή τριμελή σύνθεση, σε αστικές υποθέσεις που κινούνται ενώπιον των Sheriff Courts.

Το ποινικό τμήμα του Sheriff Appeal Court εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων των Sheriffs και των ειρηνοδικών που εκδίδονται σε υποθέσεις που εκδικάζονται με τη συνοπτική, χωρίς ενόρκους, διαδικασία (summary criminal proceedings).  Επιλαμβάνεται επίσης προσφυγών κατά αποφάσεων εγγυοδοσίας που εκδίδονται από Sheriff ή ειρηνοδίκη.

Αστικές υποθέσεις

Οι περισσότερες αστικές διαδικασίες αφορούν διαφορές μεταξύ φυσικών προσώπων ή οργανώσεων. Τα Sheriff Courts επιλαμβάνονται τριών διαφορετικών ειδών υποθέσεων:

  • κοινών αγωγών που αφορούν κατά κύριο λόγο υποθέσεις διαζυγίων, υποθέσεις που αφορούν παιδιά, διαφορές για θέματα ιδιοκτησίας και αξιώσεις για οφειλές/αποζημίωση αξίας άνω των £5.000.  Με την εξαίρεση των αγωγών οικογενειακής φύσης (εκτός εάν ζητείται μόνο απόφαση σχετικά με διατροφή), οι αγωγές με αξία αντικειμένου έως £100.000 εισάγονται μόνο ενώπιον του Sheriff Court.
  • συνοπτικών διαδικασιών, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε διαφορές που αφορούν καθυστερούμενα ποσά από μισθώματα σε κοινωνικές κατοικίες και αποζημίωση για σωματική βλάβη με αξία αντικειμένου έως £5.000.
  • συνοπτικών διαδικασιών, σε υποθέσεις με αξία αντικειμένου έως £5.000 για την καταβολή, την παράδοση ή την ανάκτηση κινητής περιουσίας ή σχετικά με την έκδοση διαταγής για την υποχρέωση σε πράξη.

Επιπλέον, το Sheriff Court ασχολείται με διάφορες άλλες αστικές υποθέσεις και διαδικασίες, όπως :

  • υιοθεσίες παιδιών
  • εκκαθάριση εταιρειών
  • έρευνες για θανατηφόρα ατυχήματα
  • πτωχεύσεις

Ποινικές υποθέσεις

Οι ποινικές υποθέσεις ενώπιον του Sheriff court μπορούν να εκδικαστούν με την επίσημη ή τη συνοπτική διαδικασία. Αρμόδιος να αποφασίσει ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε κάθε υπόθεση είναι ο Procurator Fiscal (εισαγγελέας).

Η επίσημη διαδικασία χρησιμοποιείται για σοβαρές υποθέσεις όπου η κατηγορία ενδέχεται να επισύρει ποινή φυλάκισης άνω των δώδεκα μηνών ή πρόστιμο άνευ χρηματικού ορίου. Οι δίκες διεξάγονται ενώπιον ενός Sheriff και σώματος ενόρκων.

Η συνοπτική διαδικασία χρησιμοποιείται για λιγότερο σοβαρές υποθέσεις οι οποίες εκδικάζονται ενώπιον ενός Sheriff, χωρίς σώμα ενόρκων. Αν και ο Sheriff δεν έχει εξουσία να επιβάλει ποινή φυλάκισης άνω των δώδεκα μηνών, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί.

Κληρονομικές υποθέσεις

Οι κληρονομικές υποθέσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τη διάθεση της περιουσίας του θανόντος. Η εξουσία που χορηγεί το δικαστήριο σε εκτελεστή να συγκεντρώσει και να διανείμει την περιουσία καλείται «επιβεβαίωση» (confirmation). Η εν λόγω εξουσία παρέχεται μόνον αφού υποβληθεί στο δικαστήριο πλήρης κατάλογος απογραφής της περιουσίας του θανόντος.

Σε περίπτωση που η ακαθάριστη αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των £36.000, κατατάσσεται στην κατηγορία της «μικρής περιουσίας» και το προσωπικό του γραφείου του τοπικού Sheriff Clerk παρέχει βοήθεια στο πρόσωπο που ζητά την επιβεβαίωση για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Σε περίπτωση που η αξία της περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των £36.000, συνιστάται στα πρόσωπα που αιτούνται την επιβεβαίωση να προσφύγουν σε νομικό σύμβουλο (solicitor).

Ειρηνοδικεία

Το ειρηνοδικείο είναι λαϊκό δικαστήριο στο οποίο οι υποθέσεις εκδικάζονται από ειρηνοδίκη (justice of the peace) που δεν διαθέτει νομική κατάρτιση, επικουρούμενο από γραμματέα με νομική κατάρτιση. Ο γραμματέας παρέχει συμβουλές στον ειρηνοδίκη για νομικά και δικονομικά θέματα. Το δικαστήριο εκδικάζει κυρίως λιγότερο σοβαρές ποινικές υποθέσεις με συνοπτική διαδικασία. Η ανώτατη ποινή που μπορεί να επιβάλει ο ειρηνοδίκης είναι φυλάκιση 60 ημερών ή πρόστιμο έως και £2.500.

Ο Sheriff Clerk (γραμματέας) είναι υπεύθυνος για όλες τις διοικητικές εργασίες στο Sheriff Court και στο ειρηνοδικείο όπως, μεταξύ άλλων:

  • την είσπραξη προστίμων και τις διαταγές αποζημίωσης
  • την έκδοση αντιγράφων δικαστικών διαταγών, όπως αυτών που αφορούν την εγγυοδοσία, την κοινωφελή εργασία ή τον περιορισμό της ελευθερίας
  • την κλήτευση και τη διαχείριση των ενόρκων.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στη Σκοτία στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Σκοτίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία Δικαστηρίων της Σκοτίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.