Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Σλοβενία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στη Σλοβενία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Τακτικά δικαστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του νόμου περί δικαστηρίων, τα τακτικά δικαστήρια της Σλοβενίας είναι τα εξής:

 • τα τοπικά δικαστήρια (okrajna sodišča),
 • τα περιφερειακά δικαστήρια (okrožna sodišča),
 • τα ανώτερα δικαστήρια (višja sodišča),
 • το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče).

Αρμοδιότητες των τοπικών δικαστηρίων

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου περί δικαστηρίων, τα τοπικά δικαστήρια της Σλοβενίας είναι αρμόδια για τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ποινικές υποθέσεις

 1. Για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αδικημάτων που τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης διάρκειας έως τριών ετών, με την εξαίρεση των αδικημάτων συκοφαντικής δυσφήμισης διά του Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης ή άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης·
 2. για τη διενέργεια της ανάκρισης για τα ανωτέρω αδικήματα·
 3. για την εκτέλεση των άλλων καθηκόντων που καθορίζονται από τον νόμο.

Αστικές υποθέσεις

Για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό:

 1. των αστικών υποθέσεων που καθορίζονται στον νόμο περί πολιτικής δικονομίας·
 2. των υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής και των άλλων υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, πλην αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο και πλην των υποθέσεων που σχετίζονται με το κτηματολόγιο·
 3. των υποθέσεων αναγκαστικής εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων, πλην αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

Άλλες υποθέσεις

Για την εκδίκαση ή διεκπεραίωση των άλλων υποθέσεων που καθορίζονται από τον νόμο.

Νομική συνδρομή

Για την εξέταση των αιτήσεων νομικής συνδρομής για τις οποίες ο νόμος δεν απονέμει την αρμοδιότητα σε άλλο δικαστήριο και για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς νομικής συνδρομής σε υποθέσεις αδικημάτων ήσσονος σημασίας.

Αρμοδιότητες των περιφερειακών δικαστηρίων

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του νόμου περί δικαστηρίων, τα περιφερειακά δικαστήρια της Σλοβενίας είναι αρμόδια για τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ποινικές υποθέσεις

 1. Για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αδικημάτων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των τοπικών δικαστηρίων·
 2. για τη διενέργεια της ανάκρισης ή ανακριτικών πράξεων για τα ανωτέρω αδικήματα·
 3. για τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής διαδικασίας και την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αδικημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους·
 4. για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων με αντικείμενο την εκτέλεση ποινικής απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου·
 5. για την εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων (που εκδίδονται κατά τα αναφερόμενα στα σημεία 1, 3 και 4 ανωτέρω), καθώς και των ποινικών αποφάσεων των τοπικών δικαστηρίων·
 6. για την εκδίκαση των υποθέσεων με αντικείμενο άδεια παρέμβασης σε ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες·
 7. για την έκδοση αποφάσεων σε συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των ποινικών υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των τοπικών δικαστηρίων)·
 8. για την εκτέλεση των άλλων καθηκόντων που καθορίζονται από τον νόμο·
 9. για την εποπτεία της νομιμότητας και της κανονικότητας της μεταχείρισης των καταδίκων και της παρακολούθησης των κρατουμένων.

Τα καθήκοντα που αναφέρονται στα σημεία 1, 2, 3, 6, 7 και 8 στις πιο σύνθετες υποθέσεις οργανωμένου και οικονομικού εγκλήματος, τρομοκρατίας, διαφθοράς και άλλων παρόμοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων ανατίθενται σε ειδικευμένα τμήματα των (περιφερειακών) δικαστηρίων.

Αστικές υποθέσεις

Για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό:

 1. των αστικών υποθέσεων που καθορίζονται στον νόμο περί πολιτικής δικονομίας·
 2. των υποθέσεων με αντικείμενο την αναγνώριση απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου·
 3. των υποθέσεων αναγκαστικού διακανονισμού, πτώχευσης και εκκαθάρισης που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και των συναφών διαφορών·
 4. των υποθέσεων με αντικείμενο διαφορές σχετικές με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·
 5. των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που ασκούνται πριν από την κίνηση κύριας δίκης, στο πλαίσιο των οποίων το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί βάσει των κανόνων που διέπουν τις οικονομικές διαφορές, ή επί διαφορών που έχουν υπαχθεί σε διαιτησία, και των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων σε υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας·
 6. των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που καθορίζονται από τον νόμο.

Άλλες υποθέσεις

 • Για την τήρηση του εμπορικού μητρώου·
 • για την εκδίκαση ή διεκπεραίωση των άλλων υποθέσεων που καθορίζονται από τον νόμο·
 • για την εξέταση αιτήσεων νομικής συνδρομής σε αστικές, ποινικές και άλλες υποθέσεις·
 • για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς νομικής συνδρομής.

Αρμοδιότητες των ανώτερων δικαστηρίων

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του νόμου περί δικαστηρίων, τα ανώτερα δικαστήρια της Σλοβενίας είναι αρμόδια για τις ακόλουθες υποθέσεις:

 1. Για την εκδίκαση των εφέσεων κατά αποφάσεων των τοπικών και των περιφερειακών δικαστηρίων της περιφέρειάς τους·
 2. για την επίλυση των συγκρούσεων αρμοδιότητας μεταξύ τοπικών ή περιφερειακών δικαστηρίων της περιφέρειάς τους και για την παραπομπή υποθέσεων σε άλλο τοπικό ή περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειάς τους·
 3. για την εκτέλεση των άλλων καθηκόντων που καθορίζονται από τον νόμο·

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ονομασία και URL της βάσης δεδομένων

Sodstvo Republike Slovenije (Δικαστήρια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας)

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της

Μέσω της πύλης Sodstvo Republike Slovenije παρέχεται πρόσβαση σε διάφορες βάσεις δεδομένων, που αφορούν π.χ.:

 • το δικαστικό σύστημα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • τη διοίκηση των δικαστηρίων
 • δημόσια μητρώα (κτηματολόγιο, δικαστικό μητρώο).

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Κατάλογος δικαστηρίων

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.