Εθνικά τακτικά δικαστήρια

Σουηδία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων της Σουηδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Τα πολιτικά δικαστήρια εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις. Είναι οργανωμένα σε σύστημα τριών βαθμίδων:

  • πρωτοδικεία (tingsrätt)
  • εφετεία (hovrätt)
  • Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Högsta förvaltningsdomstolen)

Τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Είναι οργανωμένα σε σύστημα τριών βαθμίδων:

Επίσης, υπάρχουν ορισμένα ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις και θέματα, όπως το Εργατοδικείο (Arbetsdomstolen) και το Αγορανομικό Δικαστήριο (Marknadsdomstolen).

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.