Liikmesriikide üldkohtud

Bulgaaria

Käesoleval lehel esitatakse teave Bulgaaria kohtusüsteemi kohta.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Õiguskorraldus – kohtusüsteem

Esimese astme kohtud tsiviil- ja kriminaalasjades

Rajoonikohtud

Peamine esimese astme kohus on rajoonikohus. Seal vaadatakse läbi kõiki asju, välja arvatud neid, mis on seadusega määratud teistele kohtutele. Seal vaadatakse läbi tsiviil-, kriminaal- ja haldusasju. Rajoonikohtu otsuse saab edasi kaevata vastavasse regionaalsesse kohtusse.

Rajoonikohus koosneb kohtunikest ja seda juhib eesistuja.

Regionaalsed kohtud

Tegutsedes esimese astme kohtuna, vaatab regionaalne kohus läbi järgmisi asju:

tsiviilasjad – põlvnemise kindlakstegemine, lapsendamissuhte lõpetamine, isiku tunnistamine õiguslikult piiratud teovõimega isikuks või sellise piiratud teovõime tühistamine; hagid vara omandiõiguse või asjaõiguse tuvastamiseks, kui nõude väärtus on suurem kui 50 000 BGN; tsiviil- või kaubandusvaidlused, mille summa ületab 25 000 BGN (välja arvatud elatisnõuded, tööõigusest tulenevad nõuded või lubamatute kulude sissenõudmine); äriühingute lubamatu, tühise või ebaõige registreerimise tuvastamise hagid, mille kohta on seadusega ette nähtud, et esialgne pädevus on regionaalsetel kohtutel; vaidlused, mida muude seaduste alusel peab arutama regionaalne kohus;

kriminaalasjad – asjad, mis on seotud kuritegudega vastavalt karistusseadustiku artiklitele 95–110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, artikli 131 lõike 2 punktidele 1 ja 2, artiklile 142, artikli 149 lõikele 5, artikli 152 lõikele 4, artiklitele 196a, 199, 203, artikli 206 lõikele 4, artikli 212 lõikele 5, artikli 213a lõigetele 3 ja 4, artikli 214 lõikele 2, artiklitele 219, 224, 225b, 225c, 242, 243–246, 248–250, 252–260, 277а–278e, 282–283b, 287а, 301–307а, 319а–319f, artikli 330 lõigetele 2 ja 3, artiklitele 333, 334, 340–342, artikli 343 lõike 1 punktile c, lõike 3 punktile b ja lõikele 4, artikli 349 lõigetele 2 ja 3, artikli 350 lõikele 2, artikli 354a lõigetele 1 ja 2, artiklitele 354b, 356f–356i, 357–360 ja 407–419a, välja arvatud karistusseadustiku artikli 411a alusel kriminaalasjade erikohtu pädevusse kuuluvad kohtuasjad.

Sofias on loodud linnakohus, millel on regionaalse kohtu volitused. Sofia linnakohus tegeleb esimese astme kohtuna üldkuritegudega, mille on toime pannud puutumatust omavad isikud või ministrite nõukogu liikmed.

Regionaalsed kohtud asuvad piirkonnakeskustes. Iga regionaalse kohtu tööpiirkonnas on üks või mitu rajoonikohut.

Teise astme kohtud tsiviil- ja kriminaalasjades

Teise astme kohtuna tegutsevad regionaalsed kohtud vaatavad läbi rajoonikohtu kohtuasjades vaidlustatud toiminguid, samuti muid neile seadusega määratud asju.

Teise astme kohtuna tegutsevad apellatsioonikohtud vaatavad läbi regionaalse kohtu kohtuasjades vaidlustatud toiminguid, samuti muid neile seadusega määratud kohtuasju.

Kolmanda astme kohtud tsiviil- ja kriminaalasjades

Kõrgeim kassatsioonikohus on kõrgeim kohtuaste kriminaal- ja tsiviilasjades. Selle pädevus hõlmab kogu Bulgaaria Vabariigi territooriumi.

Kohtute andmebaasid

Igal Bulgaaria kohtul on veebisait, mis vastab kodanike, juriidiliste isikute ja haldusasutuste vajadustele. Need veebisaidid pakuvad teavet kohtute ülesehituse ja tegevuse kohta, samuti teavet menetluses olevate ja juba lõpetatud kohtuasjade kohta.

Vastava andmebaasi nimi ja URL

Kõrgema justiitsnõukogu (Висшия съдебен съвет) veebisaidil on esitatud Bulgaaria kohtute üksikasjalik nimekiri koos nende aadresside ja veebisaitidega (ainult bulgaaria keeles).

Viimati uuendatud: 29/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.