Liikmesriikide üldkohtud

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Üldkohtud on esimese astme kohtud ja maakonnakohtud.

Esimese astme kohtud

 1. lahendavad kohtuasju ja hagita asju ning kohtuotsuste täitmisega seotud juhtumeid;
 2. lahendavad pärimise ja kinnistusregistriga seotud asju ning peavad maaregistreid;
 3. lahendavad kriminaalasju, välja arvatud need, mille suhtes on seadusega ette nähtud teise kohtu sisuline pädevus;
 4. lahendavad väärteoasju, välja arvatud need, mille suhtes on seadusega ette nähtud teise asutuse sisuline pädevus;
 5. teevad otsuseid välisriikide selliste kohtulahendite ja muude asutuste otsuste tunnustamise ja täitmise kohta, mis on samaväärsed kohtuotsustega riigis, kus need tehti;
 6. täidavad rahvusvahelise õigusabiga seotud ülesandeid nende pädevusse kuuluvates menetlustes;
 7. teevad nende pädevusse kuuluvates küsimustes õigusalast koostööd ELi liikmesriikidega;
 8. täidavad muid seaduses ette nähtud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi esimese astme kohtud

Maakonnakohtud

 1. lahendavad esimese astme kohtu otsuste peale esitatud apellatsioone, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti;
 2. lahendavad esimese astme kohtuasju, kui nende pädevus on seadusega ette nähtud;
 3. teostavad süütegude uurimist ja distsiplinaarmenetlust notari suhtes ning teevad nende süütegude kohta otsuseid esimeses astmes, kui see on seadusega ette nähtud;
 4. teevad otsuseid apellatsioonkaebuste kohta otsuste peale, mis on distsiplinaarmenetluses tehtud seoses notari ebaprofessionaalse käitumisega, kui see on seadusega ette nähtud;
 5. täidavad rahvusvahelise õigusabiga seotud ülesandeid nende pädevusse kuuluvates menetlustes;
 6. teevad nende pädevusse kuuluvates küsimustes rahvusvahelist õigusalast koostööd ELi liikmesriikidega;
 7. täidavad välisriikide kriminaalasjades tehtud otsuseid;
 8. täidavad muid seaduses ette nähtud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi maakonnakohtud

Viimati uuendatud: 15/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.