Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Küprose Vabariigis on ainult kaks kohtuastet. Need on kõrgeim kohus (Ανώτατο Δικαστήριο), kes vaatab teises astmes läbi kõiki kaebusi, mis esitatakse esimese astme kohtu otsuste peale, ning järgmised esimese astme kohtud:

  • halduskohus (Διοικητικό Δικαστήριο)
  • piirkondlikud kohtud (Επαρχιακά Δικαστήρια)
  • kriminaalkohtud (Κακουργιοδικεία)
  • perekonnakohus (Οικογενειακό Δικαστήριο)
  • üüri- ja rendiasjade kohus (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)
  • töökohus (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) ja
  • sõjaväekohus (Στρατοδικείο)

Üldkohtud – sissejuhatus

  • Kõrgeim kohus

Kõrgeim kohus koosneb 13 kohtunikust, kellest üks on kohtu esimees. Kõrgeim kohus on pädev järgmistes küsimustes.

Apellatsioonikohus (Εφετείο)

Kõrgeim kohus arutab kõiki apellatsioonkaebusi otsuste peale, mille on teinud esimese astme kohtud, kes teostavad oma pädevust tsiviil- ja kriminaalasjades. Kaebusi arutavad üldjuhul kolm kohtunikku. Kaebuste arutamine põhineb esimese astme kohtumenetluse protokollidel (välja arvatud väga erandlikel juhtudel, kui võib kuulata ka tunnistaja ütlusi). Kasutades oma pädevust apellatsioonimenetluses, võib kõrgeim kohus vaidlustatud otsuse muutmata jätta, seda muuta, selle tühistada või anda korralduse asja uueks arutamiseks.

Haldusotsuste läbivaatamine

Kõrgeimal kohtul on ainupädevus menetleda kõiki kaebusi, mis esitatakse haldusõigust teostavate isikute või asutuste otsuste, tegevuse või tegevusetuse suhtes. Kõrgeim kohus võib tühistada iga rakendatava haldusakti põhjusel, et see on vastuolus seaduse või põhiseadusega või et see kujutab endast pädevuse ületamist või võimu kuritarvitamist.

Prerogatiivsed määrused (Προνομιακά Εντάλματα)

Kõrgeimal kohtul on ainupädevus anda välja prerogatiivseid määrusi, nagu isiku kinnipidamise õiguspärasuse kontrollimise määrus (habeas corpus), kohustamismäärus (mandamus), kohtuasja kõigi materjalide kõrgemale kohtule edastamise määrus (certiorari), seadusliku aluse kontrollimise määrus (quo warranto) ja keelamismäärus (prohibition).

Mereõigus (Ναυτοδικείου)

Kõrgeimal kohtul on mereõigusega seotud pädevus esimese astme kohtuna ja apellatsioonikohtuna. Esimeses astmes menetleb asja üks kohtunik ja apellatsioonkaebuse korral kohtunike täiskogu.

Valimiskaebused (Εκλογοδικείου)

Valimiskohtuna on kõrgeimal kohtul ainupädevus menetleda kaebusi, mis käsitlevad valimisseaduste tõlgendamist ja kohaldamist.

Põhiseaduslikud küsimused

Kõrgeimal kohtul on pädevus teha otsuseid seaduste põhiseadusele vastavuse kohta ning lahendada riigiasutuste vaidlusi võimupiiride ja pädevuse küsimustes. Kõrgeim kohus kontrollib ka nende seaduste põhiseaduslikkust, mille esitab talle Küprose Vabariigi president.

  • Piirkondlikud kohtud (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Piirkondlikud kohtud arutavad esimeses astmes kõiki tsiviilasju (välja arvatud mereõiguse asjad) ja kriminaalasju seoses süütegudega, mille eest karistatakse kuni viieaastase vangistusega. Igas Küprose halduspiirkonnas on piirkonnakohus. Kohtuasju menetleb üks kohtunik ja vandemehi ei ole.

  • Kriminaalkohtud (Κακουργιοδικεία)

Kriminaalkohtud arutavad ainult kriminaalasju. Üldjuhul arutavad nad kõige raskemaid asju, sealhulgas süütegusid, mille eest karistatakse rohkem kui viieaastase vangistusega. Iga kriminaalkohus koosneb kolmest kohtunikust. Otsused tehakse häälteenamusega. Vandemehi ei ole.

Kohtute andmebaasid

Ametlikku kohtute andmebaasi veel ei ole. Olemas on mitu eraõiguslikku andmebaasi, millest osa saab kasutada tasu eest ja osale on juurdepääs tasuta.

Andmebaasid sisaldavad teavet kohtuotsuste ja esmaste õigusaktide kohta.

Seotud lingid

Küprose kõrgeim kohus

Viimati uuendatud: 11/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.