Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Tsiviilkohtud

Tsiviilkohtutesse suunatakse kõik eravaidlused, sealhulgas hagita erimenetlused, mis on sellistele kohtutele seadusega määratud.

Tsiviilkohtud on järgmised kohtud:

 1. kassatsioonikohus (Ο Άρειος Πάγος);
 2. apellatsioonikohus (Το Εφετείο);
 3. esimese astme kohus mitmeliikmelises koosseisus (Πολυμελές Πρωτοδικεία);
 4. esimese astme kohus ainuisikulises koosseisus (Μονομελές Πρωτοδικεία);
 5. rahukohtunik (Ειρηνοδικεία).

Kriminaalkohtud (Ποινικά δικαστήρια)

Kriminaalkohtud menetlevad kriminaalasju.

Kriminaalkohtud on järgmised kohtud:

 1. kassatsioonikohus;
 2. apellatsioonikohus viieliikmelises koosseisus (Πενταμελή Εφετεία);
 3. kohtunikest ja vandemeestest koosnev kohus (μεικτά ορκωτά δικαστήρια);
 4. kohtunikest ja vandemeestest koosnev apellatsioonikohus (μεικτά ορκωτά Εφετεία);
 5. apellatsioonikohus kolmeliikmelises koosseisus (Τα Τριμελή Εφετεία);
 6. kriminaalkohus kolmeliikmelises koosseisus (Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία);
 7. kriminaalkohus ainuisikulises koosseisus (Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία);
 8. esimese astme kriminaalkohus (Τα Πταισματοδικεία);
 9. alaealiste asjade kohus (Τα Δικαστήρια Ανηλίκων).

Eriseaduste alusel mõistavad kriminaalasjades õigust:

 • sõjaväekohtud (Στρατοδικεία);
 • mereväekohtud (Ναυτοδικεία);
 • õhujõudude kohtud (Αεροδικεία).

Nimetatud kohtud menetlevad kohtuasju erisuunitlusega kriminaalkohtutena.

Nad menetlevad kohtuasju, mis on seotud maa-, mere- või õhuväes teenivate sõjaväelaste toimepandud kuritegudega.

Halduskohtud (Διοικητικά δικαστήρια)

 • Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu on Kreekas üks kolmest kõrgeimast kohtust (teised kaks on kassatsioonikohus ja Kreeka kontrollikoda).
 • Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu menetleb järgmisi kohtuasju:

  petitsioonid haldusaktide tühistamiseks seaduserikkumise, võimu kuritarvitamise, pädevuse puudumise või ametiasutuste tegevusetuse tõttu;

  apellatsioonid, mille tsiviilametnikud, sõjaväelased, valitsusametnikud ja teised isikud on esitanud töötajate nõukogude (υπηρεσιακά συμβούλια) otsuste peale, milles käsitletakse nende edutamist, vallandamist, degradeerimist jne;

  petitsioonid halduskohtute otsuste läbivaatamiseks. Halduskohtud lahendavad riigi haldusorganite ja kodanike vahelisi haldusvaidlusi.

 • Kreeka kontrollikojal on nii kohtulik kui ka halduspädevus: seega on tegemist kahes valdkonnas tegutseva asutusega. Tema pädevusse kuulub riigi – nii avaliku sektori kui ka kohalike ametiasutuste – kulutuste kontrollimine. Samuti tegeleb ta järelevalvega avaliku halduse ametnike üle ja nende vastutusala määramisega ning tal on kohtulik pädevus teha otsuseid teatavates riigiametnike töötasudega seotud asjades.
 • Üldised halduskohtud on esimese astme halduskohtud ja teise astme halduskohtud.

 • Esimese astme halduskohtud menetlevad kohtuasju ainuisikulises või kolmeliikmelises koosseisus, olenevalt vaidluse rahalisest väärtusest. Nad menetlevad maksuasju, lahendavad eraisikute ja sotsiaalkindlustusasutuste vahelisi vaidlusi ning kodanike ja riigi või kohalike omavalitsuste vahelisi haldusvaidlusi.
 • Esimese astme halduskohtud kolmeliikmelises koosseisus menetlevad ka ainuisikulises koosseisus tegutsevate esimese astme halduskohtute otsuste peale esitatud kaebusi.

 • Teise astme halduskohtud menetlevad kolmeliikmelises koosseisus tegutsevate esimese astme halduskohtute otsuste peale esitatud kaebusi. Nad menetlevad ka esimese astme kohtuna riigiteenistujate töösuhtega seotud haldusaktide (vallandamine, ametisse nimetamata või edutamata jätmine jms) tühistamise avaldusi.
 • Õigusaktide andmebaasid

  1. Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu veebisait. Juurdepääs andmebaasile on tasuta.
  2. Kassatsioonikohtu veebisait. Juurdepääs andmebaasile on tasuta.

  Seonduvad lingid

  Kassatsioonikohus

  Ateena esimese astme kohus

  Thessaloniki Esimese Astme Kohus

  Pireuse Esimese Astme Kohus

  Kreeka kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu

  Kreeka kontrollikoda

  Ateena esimese astme kohtu juures asuv prokuratuur

  Viimati uuendatud: 12/07/2022

  Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.