Liikmesriikide üldkohtud

Malta

Selles osas esitatakse teavet üldkohtute korralduse kohta Maltal.

Sisu koostaja:
Malta

Üldkohtud – sissejuhatus

Tabelites on esitatud teave Malta tsiviil- ja kriminaalkohtute kohta.

Tsiviilkohtud

Apellatsioonikohus

Teine aste

Apellatsioon

Apellatsioonikohus vaatab läbi nii madalama kui ka kõrgema astme tsiviilkohtute otsuste peale esitatud kaebusi. i) See kohus vaatab läbi tsiviilkohtu esimese kolleegiumi ja tsiviilkohtu perekonnaasjade osakonna otsuste peale esitatud kaebusi. ii) Samuti vaatab apellatsioonikohus läbi kaebusi, mis on esitatud magistraadikohtu (tsiviilpädevuses), väiksemate kohtuvaidluste kohtu ja halduskohtute otsuste peale.

i) Koosseisu kuulub kolm kohtunikku


ii) Koosseisu kuulub üks kohtunik

Tsiviilkohus Tsiviilkohtu esimene kolleegiumTsiviilkohtu hagita asjade osakond
Tsiviilkohtu perekonnaasjade osakond

Esimene aste

Tsiviilkohtu esimene kolleegium menetleb kõiki tsiviil- ja/või kaubandusasju, mis on väljaspool magistraadikohtu pädevust. Samuti vaatab see kohus põhiseadusest tuleneva pädevuse alusel läbi asju, mis on seotud põhiseadusega tagatud ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud inimõiguste ja põhivabaduste rikkumisega.

Tsiviilkohtu hagita asjade osakond vastutab psüühikahäiretega isikute tegevuse tõkestamise või nende teovõimetuks tunnistamise, sellistele isikutele juhendajate määramise, pärandi avamise ning testamenditäitjate kinnitamise eest. Samuti on see osakond salajaste testamentide hoiulevõtja.

See kohus menetleb kõiki perekonnaasju, näiteks abielu kehtetuks tunnistamine, lahuselu, lahutus, ülalpidamine ja laste eestkoste.

Eesistujaks on kohtunik 
Eesistujaks on kohtunik
Eesistujaks on kohtunik

Magistraadikohus

Esimene aste

Tsiviilkohtuna tegutsev magistraadikohus on üksnes madalama pädevusega esimese astme kohus, kus hagi suurus ei ületa üldjuhul 15 000 eurot.

Eesistujaks on magistraat

Gozo magistraadikohus

Esimene aste

Tsiviilõiguse valdkonnas on Gozo magistraadikohtul kahesugune pädevus: madalama astme pädevus, mis on võrreldav Malta magistraadikohtu vastava pädevusega, ja kõrgema astme pädevus, mis on võrreldav tsiviilkohtu esimese kolleegiumi pädevusega (välja arvatud põhiseaduslike küsimuste menetlemine) ja tsiviilkohtu hagita asjade osakonna pädevusega.

Eesistujaks on magistraat

Väiksemate kohtuvaidluste kohus

Esimene aste

See kohus teeb erapooletuse ja seaduslikkuse põhimõttel kiireloomulisi otsuseid kohtuasjades, kus hagi suurus on väiksem kui 5 000 eurot.

Eesistujaks on kohtunik

Kriminaalkohtud

Kriminaalapellatsioonikohus

Teine aste

See kohus vaatab kõrgema astme pädevuses läbi kriminaalkohtus süüdi mõistetud isikute kaebusi. Madalama astme pädevuses vaatab see kohus läbi kaebusi, mis on esitatud kriminaalkohtuna tegutseva magistraadikohtu otsuste peale.

Kolm kohtunikku Üks kohtunik

Kriminaalkohus

Esimene aste

See kohus vaatab läbi kriminaalasju, mis on väljaspool magistraadikohtu pädevust.

Eesistujaks on kohtunik, keda abistavad üheksa vandekohtunikku.

Magistraadikohus

Esimene aste

Kriminaalõiguse vallas on magistraadikohtul kahesugune pädevus: ta tegutseb kriminaalkohtuna tema pädevusse kuuluvates asjades ja kriminaaluurimiskohtuna kriminaalkohtu pädevusse kuuluvate kuritegude puhul. i) Kriminaalkohtuna on kohtu pädevuses menetleda kõiki kuritegusid, mille eest on ette nähtud kuni kuue kuu pikkune vanglakaristus. ii) Eeluurimiskohtuna viib kohus läbi õigusrikkumiste eeluurimist ning edastab vastavad toimikud peaprokurörile. Kui süüdistatav vastuväiteid ei esita, võib peaprokurör kohtuasjad, mille eest on ette nähtud kuni kümne aasta pikkune vanglakaristus, saata arutamiseks ja otsuse tegemiseks tagasi magistraadikohtule.

Eesistujaks on magistraat

Gozo magistraadikohus

Esimene aste

Kriminaalõiguse vallas on Gozo magistraadikohtul samasugune pädevus kui magistraadikohtul kriminaalkohtuna ja kriminaaluurimiskohtuna.

Eesistujaks on magistraat

Noortekohus

Esimene aste

Noortekohus vaatab läbi alaealiste vastu esitatud süüdistusi ja viib läbi muid menetlusi seoses alaealistega vanuses kuni 16 aastat ning võib samuti anda hoolekandekorraldusi.

Eesistujaks on magistraat, keda abistavad kaks kaasistujat

Õigusvaldkonna andmebaasid

Palun vaadake Malta kohta veebilehte „Kohtukorraldus liikmesriikides – Malta”, kus on esitatud üksikasjalik teave asjaomaste andmebaaside kohta ja lingid nendele.

Seonduvad lingid

Justiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeerium

Kohtuteenused

Kohtuteenused – Kohtuotsuste andmebaas

Kohtuteenused – Kohtumenetlused

Kohtuteenused – Saalide kasutamine

Kohtuteenused – Statistika

Kohtuteenused - Sundenampakkumine

Kohtuteenused – Tsiviilmenetluses kasutatavad vormid (malta keeles)

Kohtueksperdid

Õigusteenused (Malta seadused)

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.