Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Holland

Selles osas esitatakse teave Madalmaade üldkohtute korralduse kohta.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtud

Enamik kohtumenetlusi algab esimese astme kohtus (rechtbank). Madalmaades on 11 esimese astme kohut.

Iga kohus koosneb mitmest osakonnast:

  • tsiviilõigus (kodanike vahelised vaidlused)
  • haldusõigus (kodanik versus valitsus)
  • kriminaalõigus (süüteod)
  • kohalikud juhtumid (kantonzaken, mis on seotud näiteks üüride, võlgade, liiklustrahvide vaidlustamise, töövaidluste ja väiksemate õigusrikkumistega)

Apellatsioonkaebused

Osapool, kes esimese astme kohtu otsusega ei nõustu, võib selle edasi kaevata. Kriminaal- ja tsiviilasju arutab üks neljast apellatsioonikohtust (gerechtshoven). Haldusasjades võivad apellatsioonkaebust olenevalt teemast arutada:

  • apellatsioonikohus
  • avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustusasjade apellatsioonikohus (Centrale Raad van Beroep)
  • apellatsiooniastme halduskohus majandusküsimustes (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Madalmaade kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu (Raad van State), haldusvaidluste osakond (Afdeling bestuursrechtspraak)

Kõrgeim kohus (Hoge Raad)

Madalmaade kõrgeim kohus on kõrgeim kohus Madalmaades tsiviil-, kriminaal- ja maksuõiguse alal. Kõrgeim kohus võib tühistada kohtuotsuseid, sealhulgas apellatsioonikohtute otsuseid (mida saab kõrgeimas kohtus vaidlustada seoses õigusküsimustega, seda protsessi nimetatakse kassatsiooniks (cassatie)). Kõrgeim kohus vastutab ka Madalmaade õigusliku ühtsuse ja õiguse arengu tagamise eest.

Lisateavet kohtusüsteemi korralduse kohta leiate veebisaidilt rechtspraak.nl.

Kohtute andmebaasid

Kohtud avaldavad suure osa tehtud otsustest. Need otsused tehakse üldsusele kättesaadavaks andmebaasi lisamise kaudu veebisaidil rechtspraak.nl.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Seotud lingid

Madalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade kõrgeim kohus

Teave Madalmaade kohtusüsteemi kohta (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 25/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.