Liikmesriikide üldkohtud

Holland

See teabeleht sisaldab teavet Madalmaade üldkohtute korralduse kohta.

Sisu koostaja:
Holland

Esimese astme kohtud (rechtbanken)

Madalmaades on 11 esimese astme kohut.

Kohtud on jaotatud õigusharude alusel kolleegiumideks:

  • tsiviilkolleegium (üksikisikute ja/või organisatsioonide vahelised vaidlused);
  • halduskolleegium (üksikisikute või organisatsioonide ja ametiasutuste vahelised vaidlused);
  • kriminaalkolleegium (kuriteod).

Esimese astme kohtute juures tegutsevad ka kantonikohtud (sector kanton), kus kantonikohtunik menetleb muu hulgas kuni 25 000 euro suuruseid nõudeid puudutavaid väiksemaid kriminaal- ja tsiviilasju.

Apellatsioonkaebused

Pool, kes esimese astme kohtu lahendiga ei nõustu, võib selle edasi kaevata. Kriminaal- ja tsiviilasju arutab üks neljast apellatsioonikohtust (gerechtshoven). Haldusasjades võivad apellatsioonkaebust olenevalt teemast arutada:

  • apellatsioonikohtud (gerechtshoven);
  • avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustusasjade apellatsioonikohus (Centrale Raad van Beroep);
  • apellatsiooniastme halduskohus majandusküsimustes (College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
  • Madalmaade kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu (Raad van State), haldusvaidluste osakond (Afdeling bestuursrechtspraak).

Kõrgeim kohus (Hoge Raad)

Madalmaade kõrgeim kohus on kõrgeim kohus Madalmaades tsiviil-, kriminaal- ja maksuõiguse alal. Kõrgeim kohus võib tühistada kohtulahendeid, sealhulgas apellatsioonikohtute lahendeid (mida saab kõrgeimas kohtus vaidlustada seoses õigusküsimustega, seda protsessi nimetatakse kassatsiooniks (cassatie)). Kõrgeim kohus vastutab ka Madalmaade õigusliku ühtsuse ja õiguse arengu tagamise eest.

Lisateavet kohtusüsteemi korralduse kohta saab veebisaidilt rechtspraak.nl.

Kohtute andmebaasid

Kohtupraktika andmebaasis avaldatakse märkimisväärsel hulgal kohtulahendeid. Need kohtulahendid tehakse üldsusele kättesaadavaks andmebaasi lisamise kaudu veebisaidil rechtspraak.nl.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Lingid

Madalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade kõrgeim kohus

Teave Madalmaade kohtusüsteemi kohta (inglise keeles)

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.