Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Liikmesriikide üldkohtud

Poola

Selles jaotises esitatakse teavet üldkohtute korralduse kohta Poolas.

Sisu koostaja:
Poola
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Üldkohtud

Poola üldkohtute süsteem hõlmab apellatsiooni- (sądy apelacyjne), piirkonna- (sądy okręgowe) ja kohalikke kohtuid (sądy rejonowe). Nimetatud kohtud lahendavad muu hulgas kriminaal-, tsiviil, perekonna-, alaealiste, äriõiguse, tööhõive ja sotsiaalkindlustuse asju – välja arvatud asju, mida lahendatakse muudes erikohtutes, nt sõjaväekohtutes.

Üldkohtute juures asuvad ka kinnistus- ja hüpoteegiregistrid, lisaks pandiregister, riiklik kohturegister ja riiklik karistusregister.

Tsiviilkohtud

Igas apellatsiooni-, piirkonna- ja kohalikus kohtus on tsiviilasjadega tegelev üksus (wydział cywilny).

Kriminaalkohtud

Igas apellatsiooni-, piirkonna- ja kohalikus kohtus on kriminaalasjadega tegelev üksus (wydział karny).

Õigusaktide andmebaasid

Poola valitsuse veebisait sisaldab alates 1918. aastast avaldatud seaduste nimekirja.

Juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Viimati uuendatud: 19/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.