Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Liikmesriikide üldkohtud

Šotimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Šotimaa üldkohtutest.

Sisu koostaja:
Šotimaa

Üldkohtud – sissejuhatus

Kõrget tsiviilkohut (Court of Session), kõrget kriminaalkohut (High Court of Justiciary), esimese astme kohtuid (Sheriff Courts) ning rahukohtuid (Justice of the Peace Courts) haldab Šotimaa kohtuamet (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTS), mis on Šotimaa kõrgeima kohtuniku ehk lordpresidendi juhitav sõltumatu asutus.

Šotimaa kõrgema astme kohtud

Šotimaa kõrgema astme kohtud on kõrge tsiviilkohus ja kõrge kriminaalkohus.

Kõrge tsiviilkohus (Court of Session)

Kõrge tsiviilkohus on Šotimaa kõrgeim tsiviilkohus, mis asub parlamendi hoones Edinburghis. See tegutseb apellatsioonikohtuna ja lahendab ühtlasi esimeses astmes võlanõuete, kahjuhüvitiste ning perekonna- ja kaubandusasjadega seotud vaidlusi.

Kõrge kriminaalkohus (High Court of Justiciary)

Kõrge kriminaalkohus tegeleb ametliku menetluse raames tehtud lahendite peale esitatud apellatsioonkaebustega ja lahendab esimeses astmes raskeid kuritegusid. Asja menetleb kohtunik koos vandekohtunikega.

Apellatsioonikohtuna arutab kohus asju Edinburghis. Muudes asjades on kohtu alaline asukoht Edinburghis, Glasgows ja Aberdeenis, kuid istungeid peetakse ka muudes linnades üle Šotimaa.

Esimese astme kohtud (Sheriff Courts)

Šotimaa on jagatud kuueks kohturingkonnaks (sheriffdoms). Igas kohturingkonnas on ametis üks ülemkohtunik (Sheriff Principal), kes lisaks sellele, et ta apellatsioonikohtunikuna menetleb tsiviilasjades esitatud apellatsioonkaebusi, vastutab ka esimese astme kohtute tõhusa toimimise eest.

Kohturingkondades on kokku 39 eri suuruse ja ülesehitusega esimese astme kohut, mis kõik täidavad sama ülesannet.

Kohtuasju menetleb kohtunik (sheriff). Esimese astme kohtute töö võib jaotada kolme peamisesse kategooriasse – tsiviilasjad, kriminaalasjad ning pärandamis- ja pärimisasjad – ning seda tööd korraldavad kohtusekretärid (sheriff clerks) ja nende alluvuses töötavad isikud.

Teatavatel kohtunikel (summary sheriffs) on õigus täita mõningaid kohtunikuülesandeid ühtaegu nii kriminaal- kui ka tsiviilkohtumenetlustes.

Lisaks on olemas uus ülešotimaaline isikukahjukohus (all-Scotland Personal Injury Court), mille asukoht on Edinburghis.

Tsiviilasjades apellatsioonkaebusi menetlev teise astme kohus (civil Sheriff Appeal Court) koosneb kas ühest või kolmest kohtunikust, kes lahendavad esimese astme kohtutes tsiviilasjades tehtud otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi.

Kriminaalasjades apellatsioonkaebusi menetlev teise astme kohus (criminal Sheriff Appeal Court) lahendab kriminaalasjades esimese astme kohtunike ja rahukohtunike tehtud otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi. Samuti vaatab ta läbi kõik apellatsioonkaebused, mis on tehtud esimese astme kohtute ja rahukohtute selliste otsuste peale, mis käsitlevad kautsjoni vastu vabastamist.

Tsiviilasjad

Enamiku tsiviilasjade näol on tegemist isikute või organisatsioonide vaheliste vaidlustega. Esimese astme kohtud tegelevad kolme eri tüüpi asjadega:

  • tavamenetluses lahendatavad hagid (ordinary actions), mis puudutavad peamiselt lahutuse, laste ja varavaidlustega seotud küsimusi ning võla- või kahjuhüvitisnõudeid, mille suurus ületab 5000 naelsterlingit. Erandiks on perekonnaasjad (välja arvatud juhul, kui nõue puudutab ainult elatist), mille puhul saab kuni 100 000 naelsterlingi suuruseid nõudeid esitada ainult esimese astme kohtule;
  • lihtsustatud korras lahendatavad asjad (summary causes), mis hõlmavad peamiselt sotsiaaleluruumidega seotud üürivõlgnevusi ja isikukahjunõudeid, mille rahaline väärtus on kuni 5000 naelsterlingit;
  • lihtmenetlus (simple procedure), mille raames lahendatakse kuni 5000 naelsterlingi suuruse rahalise väärtusega nõudeid, mis puudutavad vallasvara eest tasumist, vallasvara üleandmist või tagastamist või kellegi kohustamist midagi tegema.

Lisaks tegelevad esimese astme kohtud paljude muude avalduste ja menetlustega, sealhulgas sellistega, mis hõlmavad:

  • laste adopteerimist,
  • äriühingute likvideerimist,
  • surmaga lõppenud õnnetuste uurimist,
  • pankrotte.

Kriminaalasjad

Esimese astme kohtu kriminaalasju lahendatakse kas ametliku (solemn procedure) või lihtsustatud menetluse (summary procedure) raames. Prokurör (Procurator Fiscal) otsustab, millist menetlust tuleb igas konkreetses asjas järgida.

Ametlikku menetlust (solemn procedure) kasutatakse raskete asjade puhul, milles võidakse kohtuotsusega määrata üle kaheteistkümne kuu pikkune vanglakaristus või piiramatu rahatrahv. Istungeid peetakse kohtuniku ja vandekohtunike osalusel.

Lihtsustatud menetlust (summary procedure) kasutatakse kergemate asjade puhul, mida kohtunik lahendab ilma vandekohtuniketa. Ehkki kohtunikul on pädevus määrata vaid kuni kaheteistkümne kuu pikkune vanglakaristus, võib seda ajavahemikku teatavatel juhtudel pikendada.

Pärandamis- ja pärimisasjad

Pärandamis- ja pärimisasjad on peamiselt seotud surnu pärandvara lahendamisega. Pärandvara kokkukogumiseks ja jagamiseks tuleb testamenditäitjal hankida kohtult luba (confirmation). Luba antakse üksnes pärast seda, kui kohtule on esitatud pärandvara nimekiri.

Kui pärandvara koguväärtus on kuni 36 000 naelsterlingit, on tegemist väikese pärandvaraga ning kohaliku esimese astme kohtu kantselei töötajad abistavad luba soovivat isikut vastava vormi täitmisel. Kui pärandvara koguväärtus ületab 36 000 naelsterlingit, soovitatakse luba taotlevatel isikutel pöörduda õigusnõustaja poole.

Rahukohtud (Justice of the Peace Courts)

Rahukohtunikud on rahvakohtunikud. Rahukohtunikele annab sisulistes ja menetlusküsimustes nõu juriidilise kvalifikatsiooniga kohtuametnik. Rahukohus arutab peamiselt kergemaid kuritegusid. Rahukohus võib määrata kuni 60 päeva pikkuse vabadusekaotusse või kuni 2500 naelsterlingi suuruse rahatrahvi.

Esimese astme kohtu sekretär vastutab esimese astme kohtu ja rahukohtu haldustöö korraldamise eest, sealhulgas:

  • trahvide sissenõudmine ja hüvitise väljamõistmine;
  • kautsjoni, üldkasuliku töö või vabaduse piiramisega seotud kohtuotsuste ärakirjade väljastamine;
  • kohtukutsete saatmine vandekohtunikele ja nende tegevuse korraldamine.

Üksikasjalikumat teavet Šotimaa kohtute kohta leiab Šotimaa kohtuameti veebisaidilt.

Lingid

Šotimaa kohtuamet

Viimati uuendatud: 02/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.